Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka k sláveniu 107. svetového dňa migrantov a utečencov
Dikastérium zhrnulo niekoľko návrhov ako využiť a podporiť túto vzácnu príležitosť na stretnutie a evanjelizáciu mládeže v diecézach a eparchiách celého sveta. Prinášame slovenský preklad dokumentu.
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Téma: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20)
Encyklika Fratelli Tutti Svätého Otca Františka o bratstve a sociálnom priateľstve