Aktuálne dianie

List Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí predsedom biskupských konferencií o obrade ustanovenia katechistov/katechétov.
Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím
Svätý Otec promulgoval nové znenie šiestej knihy Kódexu kánonického práva Apoštolskou konštitúciou Pascite gregem Dei, ktorú podpísal na Slávnosť Turíc. Nové znenie šiestej knihy Kódexu kánonického práva vstúpilo do platnosti 8. decembra 2021.
Posolstvo Svätého Otca Františka k 36. svetovému dňu mládeže