Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Konferencia biskupov Slovenska


Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou, je zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta podľa normy práva (porov. kán. 447 a 449, § 1, CIC).

Konferencia biskupov Slovenska má na základe samého práva právnu subjektivitu (porov. kán. 449, § 2, CIC).

Do Konferencie biskupov Slovenska patria všetci diecézni biskupi územia Slovenskej republiky a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny (porov. kán. 450, § 1, CIC).

Členmi Konferencie biskupov Slovenska sú aj eparchiálni biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu v Slovenskej republike, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov.

Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska, môžu však byť pozvaní ako konzultori na niektoré plenárne zasadania a byť členmi niektorých biskupských komisií.

Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené Konferenciou na vymedzený cieľ (porov. kán. 451, CIC).

(Štatút Konferencie biskupov Slovenska schválený 21. 6. 2000, čl. 1 – 4)