Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopisy - teologické a odborné

 
DUCHOVNÝ PASTIER
Revue pre teológiu a duchovný život
založený : 1917 zakladateľ: Mons. ThDr. Jozef Buday
Od roku 1924 vydáva Spolok Svätého Vojtecha
Vychádza 10-krát za rok.
Mudroňova 33,
811 01 Bratislava 1
email: dp@ssv.sk

ROZMER
Vydáva Ekumenická rada cirkví v SR a Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt
Svoradova 3
811 03 Bratislava 1
tel.: 02/ 5443 1468 (šéfredaktor)
tel.: 02/ 5443 0960 (distribúcia)
e-mail: rozmer@sekty.sk
web: http://www.rozmer.sk

ADORAMUS TE
Odborný časopis určený cirkevným hudobníkom - profesionálom i amatérom, kňazom. Jeho úlohou je vzdelávať, chce byť diskusným fórom, praktickou pomôckou, obsahuje notovú prílohu, predohry k piesňam JKS, prináša recenzie, informácie.
Vychádza 4-krát za rok.

LITURGIA
Vydáva Spolok svätého Vojtecha
časopis pre liturgickú obnovu.
Vychádza štvrťročne.

NATANAEL
Vydáva Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci so Sekciu pre mládež KpL KBS.
Metodický časopis pre animátorov.
Vychádza 6-krát za rok.
Pražská 11,
Bratislava
e-mail: zksm@changenet.sk

LOGOS
Populárna a liturgická revue gréckokatolíkov - dvojmesačník
Vydáva PV-Media s. r. o. Košice
Moyzesova ulica 24
040 01 Košice

THEOLOGOS
Teologická revue Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove
Ulica biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov, SLOVAKIA
Tel., Fax: +421 51 77 32 567
e-mail: theologos@unipo.sk
http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos

SVÄTÉ PÍSMO PRE KAŹDÉHO
Plnofarebný časopis s komentármi k Svätému písmu a ilustráciami. Dlhodobý projekt, iniciovaný Konferenciou biskupov Slovenska
Vydáva Vydavateľstvo Don Bosco
Miletičova 7,
821 08 Bratislava 2
e-mail: svatepismo@donbosco.sk
http://www.donbosco.sk/?m=32

VERBA THEOLOGICA
Časopis Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku
Vychádza 2x ročne
Vydáva Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice
tel. 055 – 6836 111
e-mail: verba@ktfke.sk

NOTITIAE HISTORIAE ECCLESIASTICAE
Časopis Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku
Vychádza 2x ročne
Vydáva Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice
tel. 055 – 6836 111
e-mail: icd@ktfke.sk

TEOLOGICKÝ ČASOPIS
Vydáva Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Vychádza 2-krát za rok.
Kostolná 1, P.O. BOX 173
814 99 Bratislava
tel.: 0421 2 544 33 237
fax.: 0421 2 544 30 244
e-mail: teologicky.casopis@tftu.sk

NOVÉ HORIZONTY
časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť
Vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka v Spišskej Novej Vsi.
Vychádza 4 krát za rok.
web: www.novehorizonty.sk 
e-mail: novehorizonty@gmail.com

Studia Biblica Slovaca (StBiSl)
vedecký biblický časopis Studia Biblica Slovaca
Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26
814 58  Bratislava 1
IČO 0039786510
kniznica@frcth.uniba.sk

Redakcia Studia Biblica Slovaca
976 32 Badín (Slovakia)
email: redakcia@biblica.sk
www.biblica.sk

NOVÉ MESTO
Dvojmesačník celosvetového Hnutia fokoláre. Sprostredkúva myšlienky hnutia, ktorými sú jednota, potreba dialógu a uvádzanie myšlienok evanjelia do každodenného života.
Vydáva ho Vydavateľstvo Nové mesto, Cablkova 10, 821 04  Bratislava
web: https://nm.sk/chcem-casopis/
email: casopis@nm.sk
tel.: 0911 445 626

EKKLESÍA
Teologicko-pastoračný e-časopis vychádza od roku 2018 v rôznych formách a jazykových verziách.
Na Slovensku ho vydáva Vydavateľstvo Nové mesto, Cablkova 10, 821 04  Bratislava
web: https://nm.sk/obchod/ekklesia-1-2023-synodalna-cirkev/
email: ekklesia@nm.sk
tel.: 0911 173 530