Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopisy - duchovný život a formácia


FRANTIŠKÁNSKA RODINA
Časopis pre tých, ktorým je blízka františkánska spiritualita
Vydáva: Františkánsky svetský rád
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Vychádza: 4x ročne v tlačenej i elektronickej podobe
web stránka
email: frantiskanska.rodina@gmail.com 

POSOL BOŹSKÉHO SRDCA JEŹIŠOVHO
Vydáva Spoločnosť Ježišova na Slovensku
Mesačník slovenských katolíkov zo zameraním na ohlasovanie Krista a prehlbovanie viery.
P.O.Box 173,
814 99 Bratislava 1

DON BOSCO DNES
Vydávajú Saleziáni Don Bosca
Dvojmesačník pre priaznivcov a dobrodincov saleziánskej rodiny. Obsahuje aj prílohu Mariánske zvony.
Miletičova 7,
821 08 Bratislava
http://www.donbosco.sk/?m=31

RYTIER NEPOŠKVRNENEJ
Mariánsky rodinný časopis, vydávaný v duchu katolíckeho hnutia „Rytierstvo Nepoškvrnenej" a v duchu spirituality sv. Maximiliána M. Kolbeho. Vychádza 4-6 krát za rok.
Samova 4,
949 01 Nitra,
poýtová adresa:
P.O.Box 9,
951 12 Ivánka pri Nitre
http://www.rytier.sk

HLASY Z DOMOVA A Z MISII
Vydáva Spoločnosť Božieho slova.
Mesačník zameraný na život v misiách.
Misijný dom Matky Božej,
949 01 Nitra - Kalvária
http://www.svd.sk
e-mail: verbisti@svd.sk

MÁRIINA DOBA
Vydáva Združenie Máriina doba
Evanjelizačný mariánsky časopis pre súčasnosť. Vychádza 4-krát za rok.
Jašíkova 20,
821 03 Bratislava

RODINA NEPOŠKVRNENEJ
Vydáva Rodina Nepoškvrnenej
časopis v mariánskom duchu, venovaný apoštolátu chorých. Vychádza 4-krát za rok.
038 31  VRÍCKO 190
SLOVENSKO
Tel.: 043/49 33 741
Fax: 043/49 01 692
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
www.rodinaneposkvrnenej.sk

 
APOŠTOL BOŹIEHO MILOSRDENSTVA
Vydáva Spoločnosť Katolíckeho Apoštolátu /Pallotini SAC/
časopis zameraný na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu, vychádza 4-krát za rok.
Námestie Pajdušáka 5,
053 11 Smižany

SLOVO MEDZI NAMI
mesačník venovaný duchovnému životu a formácii.
Jeho špecialitou sú krátke meditácie na liturgické texty každého dňa.
Je možné objednať si denné zasielanie meditácii prostredníctvom email servisu.
Vydavateľ: Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi,
Puškinova 1
811 04 Bratislava
http://www.cssr.sk/slovo
e-mail: slovo@smn.sk