Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský diecézny biskup
              Narodil sa 27. 02. 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmych detí rodičov Štefana a Júlie r. Kočišovej. Vyrástol v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na Rk CMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza.

Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995), a od roku 2001 pôsobí ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove.

Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologických štúdiách na RkCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry, je členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom rady konzultorov diecézneho biskupa. Viackrát vystúpil v elektronických médiách. Prednáša dejiny filozofie, úvod do filozofie a filozofiu náboženstva na Teologickej fakulte KU (vedúci katedry filozofie) v Košiciach a na Gr.k. bohosloveckej fakulte PU v Prešove. V r. 2001 – 2003 pôsobil ako prodekan RkCMBF UK v Bratislave, je členom Spoločnej odborovej komisie (SOK), od r. 2003 je člnom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Humanitné vedy, podpredsedom AS TF KU, ako i členom niekoľkých ďalších VR fakúlt univerzít na Slovensku. Je autorom viacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov, vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i do chorvátčiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady Acta facultatis theologicae Universitatis Comonianae Bratislaviensis (Rk CMBF UK v Bratislave); Verba theologica (TF KU v Ružomberku). Za vysokoškolského profesora bol menovaný prezidentom SR 29. novembra 2005 v odbore „dejiny filozofie“.

8. 2. 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. Vymenoval do kolégia pápežských kaplánov (Mons.)

26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského (Barika).

21. 3. 2015 menovaný za rožňavského diecézneho biskupa

16. 5. 2015 prevzal úrad rožňavského diecézneho biskupa