Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024


Dikastérium pre náuku viery v dokumente Fiducia supplicans (FS) z 18. decembra 2023 umožňuje kňazom za istých presne stanovených okolností udeľovať pastoračné (t. j. nie liturgické, ani sviatostné) požehnanie ľuďom, ktorí žijú v iregulárnych partnerských zväzkoch.

Vzhľadom na teologicko-biblické vnímanie ľudskej dôstojnosti je zrejmé, že človek, ktorý je vzácny pre Boha, nemôže zároveň nebyť vzácny aj pre Cirkev. Cirkev túži všetkých priviesť k naplneniu konečného cieľa – ku spáse.

Dokument Fiducia supplicans súčasne jasne ustanovuje, že „sú neprípustné obrady a modlitby, ktoré by mohli spôsobiť zmätočnú zámenu medzi tým, čo je konštitutívnym znakom manželstva ako ,výlučného, stabilného a nerozlučiteľného zväzku medzi mužom a ženou, prirodzene otvoreného pre plodenie detí‘, a tým, čo mu odporuje. Toto presvedčenie vychádza z trvalej katolíckej náuky o manželstve. Iba v tomto kontexte nachádzajú sexuálne vzťahy svoj prirodzený, správny a plne ľudský význam. Náuka Cirkvi v tomto bode zostáva pevná“ (FS 4).

Aby sa teda predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam v prípade aplikácie tohto dokumentu, keďže „požehnanie vyžaduje, aby to čo sa požehnáva, zodpovedalo Božej vôli vyjadrenej v účení Cirkvi“ (FS 9), vydávame nasledujúce pastoračné usmernenie:

1. Úsilie o spásu každého človeka je cieľom a poslaním Cirkvi a jej pastoračných požehnaní.

2. Ak o požehnanie požiadajú ľudia žijúci v iregulárnych zväzkoch, kňaz ho môže udeliť iba po tom, ako žiadateľov pravdivo informoval o skutočnom zmysle a cieli tohto požehnania, ktorým je prosba o pokoj, zdravie a iné dobré veci, a zároveň oslobodenie od všetkého, čo je v živote osoby v rozpore s evanjeliom, ako aj prosba o posilnenie k životu podľa Božej vôle (porov. Tlačové vyhlásenie, bod 5).

3. Kňaz po rozlíšení a v zodpovednosti pred Bohom takéto požehnanie udeľuje jednotlivcom, aby sa predišlo čo aj len náznaku dojmu, že ide o schvaľovanie, legalizáciu či kladenie iregulárneho zväzku na úroveň sviatostného manželstva.

4. Pastoračné požehnanie, o ktorom sa v dokumente hovorí, nie je liturgické, ani sviatostné, preto sa nemôže udeľovať v rámci liturgických obradov, ani v liturgickom odeve, ani „na dôležitom mieste v posvätnej budove alebo pred oltárom“ (Tlačové vyhlásenie, bod 5).

5. Pastoračné požehnanie má byť veľmi krátke, jednoduché a stručné, bez schváleného obradu, vo forme jednoduchej modlitby zakončenej znakom kríža na každej z dvoch osôb (porov. FS 38, Tlačové vyhlásenie 5).

6. V prípade, že sa kňaz zo strany žiadateľov nestretne s porozumením a prijatím vyššie uvedeného zmyslu požehnania, nech im teda požehnanie neudeľuje, ale nech ich trpezlivo a otcovsky zahrnie do svojich modlitieb.

Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje nádej, že otvorený a láskavý prístup Cirkvi, s akým čelí výzvam súčasnosti, pomôže mnohým ľuďom k hlbšej reflexii a k rozhodnutiu nanovo vykročiť po evanjeliovej ceste života.
 
katolícki biskupi Slovenska