Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stanovisko predsedu Subkomisie pre bioetiku KBS k výstave „The Human Body Exhibition“
 
Vzhľadom  na početné otázky a rozpaky veriacich, ktoré vzbudzuje konanie výstavy „The Human Body Exhibition“ v Bratislave, ako aj na neuvážené návštevy výstavy zo strany mnohých rodín s nedospelými deťmi a na krajne nevhodné hromadné návštevy neplnoletých študentov a žiakov organizované niektorými školami, po oboznámení sa s podstatnými informáciami a podrobnosťami o charaktere a pozadí výstavy a po dôkladnej porade s členmi Subkomisie pre bioetiku KBS /Teologická komisia Konferencie biskupov Slovenska/ vydávam toto stanovisko: 
Výstava „The Human Body Exhibition“ predstavuje hrubé zneváženie, hanobenie  mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej, demokratickej spoločnosti.  Jej konanie je hanbou nášho hlavného mesta i celej krajiny. Preto vyzývam zodpovedné štátne i miestne orgány, aby využili svoje právomoci a existujúce zákony a neodkladne prijali opatrenia na ukončenie výstavy. Kým sa tak stane, prosím zodpovedných kresťanov, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa výstavy nezúčastňovali – a tiež, aby podľa svojich možností neodporúčali účasť na výstave deťom a neplnoletej mládeži.
 
V Bratislave, 8. októbra 2012

Mons. ThDr. Štefan Sečka, spišský biskup 
predseda Subkomisie pre bioetiku KBS