Predsedom biskupských konferencií
a vyšším predstaveným inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života
ohľadom Pápežskej komisie na ochranu maloletých
 
V marci minulého roku som zriadil Pápežskú komisiu na ochranu maloletých – ohlásenú už v decembri minulého roku – s cieľom ponúknuť návrhy a iniciatívy zamerané na zlepšenie noriem a procedúr na ochranu všetkých maloletých i zraniteľných dospelých, pričom som povolal za jej členov vysoko kvalifikované osoby, známe svojím angažovaním sa v tejto oblasti.

V júli toho istého roku bolo pre mňa stretnutie s niekoľkými osobami, ktoré boli zneužité kňazmi, príležitosťou stať sa priamym a pohnutým svedkom ich intenzívnej bolesti a pevnosti ich viery. To má následne utvrdilo v presvedčení, že treba urobiť všetko, čo je v našich silách, pre to, aby sa z Cirkvi vykorenila pliaga sexuálneho zneužívania maloletých a otvorila sa tak cesta zmierenia a uzdravenia pre tých, ktorí boli zneužití.

Z tohto dôvodu som minulý rok v decembri menoval do komisie niekoľko nových členov, zastupujúcich partikulárne cirkvi z celého sveta. A o niekoľko dní sa všetci členovia po prvý raz stretnú v Ríme.

V tejto súvislosti som presvedčený, že komisia môže byť novým, platným a účinným nástrojom, ktorý mi pomôže povzbudzovať celú Cirkev a podporovať jej angažovanosť na rôznych úrovniach – na úrovni biskupských konferencií, diecéz, inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života a pod. – aby sa uskutočnili nevyhnutné úkony, ktoré budú garantovať ochranu maloletých a zraniteľných dospelých, aby sa urobilo zadosť spravodlivosti i milosrdenstvu.

Rodiny musia vedieť, že Cirkev nešetrí silami pri starostlivosti o ich deti a že majú právo obracať sa na ňu s plnou dôverou, pretože je bezpečným domovom. Preto sa nesmú uprednostniť žiadne iné dôvody, nech by boli akejkoľvek povahy, ako napríklad túžba vyhnúť sa škandálu, pretože niet absolútne nijakého miesta v službe pre tých, ktorí zneužívajú maloletých.
 
Treba tiež pozorne bdieť nad plným uskutočnením toho, čo je uvedené v obežníku Kongregácie pre náuku viery z 3. mája 2011, aby sa biskupským konferenciám pomohlo vypracovať smernice na riešenie prípadov sexuálneho zneužívania maloletých zo strany klerikov. Je dôležité, aby si biskupské konferencie opatrili nástroj na pravidelnú revíziu týchto noriem a na overenie ich plnenia.
 
Úlohou diecézneho biskupa a vyšších predstavených je overiť, či sa vo farnostiach a ďalších inštitúciách Cirkvi garantuje bezpečnosť maloletých a zraniteľných dospelých. Diecézy a inštitúty zasväteného života i spoločnosti apoštolského života sú vyzvané, aby – ako výraz povinnosti Cirkvi prejavovať Ježišov súcit tým, ktorí boli sexuálne zneužití a ich rodinám – pripravili programy pastoračného sprevádzania, ktoré budú podporené psychologickými a duchovnými službami. Pastieri a tí, čo sú zodpovední za rehoľné komunity, nech sú ochotní stretnúť sa obeťami a ich blízkymi: ide o vzácne príležitosti vypočuť si ich a poprosiť o odpustenie tých, čo veľa vytrpeli.

Z týchto dôvodov žiadam o vašu plnú a pozornú spoluprácu s Komisiou na ochranu maloletých. Práca, ktorú som jej zveril, zahŕňa pomoc vám a vašim konferenciám, prostredníctvom vzájomného informovania sa o „mravných praktikách“ a výchovných, formačných či vzdelávacích programoch reagujúcich na sexuálne zneužívanie.

Nech Pán Ježiš vštepí do každého z nás, služobníkov Cirkvi, tú lásku a milosrdenstvo voči maličkým, ktorá charakterizovala jeho prítomnosť medzi ľuďmi a ktorá sa mení na zvláštnu starostlivosť o dobro maloletých a zraniteľných dospelých. Nech nám Najsvätejšia Mária, Matka nežnosti a milosrdenstva, pomôže veľkodušne a dôsledne splniť našu povinnosť: s pokorou uznať a napraviť nespravodlivosti minulosti a vždy verne plniť úlohu chrániť tých, v ktorých mal Ježiš zaľúbenie.
 
Vo Vatikáne 2. februára 2015

Sviatok Obetovania Pána
 
František