Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA MLÁDEžI SVETA
PRI PRÍLEŹITOSTI XVIII. SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŹE 2003

13.4.2003„Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27)

Milí mladí!

1. Vždy znova je pre mňa potešením obracať sa na vás s osobitným Posolstvom pri príležitosti Svetového dňa mládeže, aby som vás i takto uistil o svojej náklonnosti k vám. V pamäti si neustále uchovávam žiarivé spomienky a dojmy z našich stretnutí počas Svetových dní mládeže: mladí ľudia a pápež, ktorí spolu so zhromaždením biskupov a kňazov hľadia na Krista, svetlo sveta, vzývajú ho a ohlasujú celej ľudskej rodine. Pánu Bohu vzdávam vďaku za svedectvo viery, ktoré ste naposledy vydali v Toronte a vám znovu pripomínam aj výzvu, ktorú som vám adresoval na brehu Ontarijského jazera: „Cirkev na Vás hľadí s dôverou a očakáva, že sa stanete ľudom blahoslavenstiev!“ (Príhovor Jána Pavla II. k mládeži na Výstavisku v Toronte, 25. júl 2002).
Na XVIII. svetový deň mládeže, ktorý budete sláviť v rozličných diecézach sveta, som zvolil tému, ktorá súvisí s Rokom ruženca: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27). Pred svojou smrťou dáva Ježiš apoštolovi Jánovi to najdrahšie, čo má: svoju matku, Máriu. Sú to posledné Vykupiteľove slová, ktoré majú slávnostný charakter a sú súčasťou jeho duchovného odkazu.

2. Slová anjela Gabriela v Nazarete: „Zdravas’, milosti plná“ (Lk 1, 28) osvetľujú aj scénu na Kalvárii. Zvestovanie stojí na začiatku, kríž predstavuje zavŕšenie. Pri zvestovaní Mária vo svojom lone dáva Božiemu Synovi ľudskú prirodzenosť; pri kríži v Jánovi prijíma do svojho srdca celé ľudstvo. Od okamihu vtelenia je Božou Matkou a v posledných chvíľach života svojho syna Ježiša sa stáva Matkou ľudí. Tá, ktorá je bez hriechu, na Kalvárii okúsila priamo na sebe utrpenie spôsobené hriechom, ktoré jej Syn vzal na seba, aby spasil ľudí. Pod krížom, na ktorom zomiera ten, ktorého počala svojím „áno“ pri zvestovaní, Márii od neho prijíma akoby druhé zvestovanie: „Źena, hľa, tvoj syn!" (Jn 19, 26).
Syn na kríži môže vyliať svoje utrpenie do srdca matky. Každé dieťa, ktoré trpí, pociťuje túto potrebu. I vy, drahí mladí, ste vystavení utrpeniu: osamelosť, neúspechy a sklamania vo vašom osobnom živote; ťažkosti pri vstupovaní do sveta dospelých a do sveta práce; rozvody a zármutky vo vašich rodinách; utrpenie spôsobené vojnami a smrť nevinných. Vedzte však, že v ťažkých chvíľach, ktoré nechýbajú v živote žiadneho človeka, nie ste sami: tak ako Jánovi pri kríži aj vám Ježiš dáva svoju matku, aby vás povzbudzovala svojou nehou.

3. Evanjelium ďalej hovorí, že od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe (Jn 19, 27). Tento výraz, ktorý bol už od počiatkov Cirkvi predmetom mnohých výkladov, neznačí len miesto, kde Ján býval. Vyjadruje skôr duchovný ako materiálny rozmer tohto prijatia, nový vzťah, ktorý sa vytvoril medzi Máriou a Jánom.
Vy, milí mladí priatelia, máte približne rovnaký vek ako Ján a rovnakú túžbu zostať s Ježišom. Preto vás dnes Kristus výslovne žiada, aby ste vzali Máriu „k sebe“, prijali ju „medzi vašich najdrahších“, aby ste sa od nej, ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich (Lk 2, 19), učili vnútornej pripravenosti počúvať a pokornému a obetavému postoju, pre ktorý bola vyvolená za prvú Božiu spolupracovníčku v diele spásy. Práve ona nás plnením svojej materskej služby vychováva a formuje, až kým v nás Kristus nie je úplne stvárnený (porov. Rosarium Virginis Mariae, 15).

4. Preto i dnes chcem pripomenúť svoje biskupské a pápežské heslo: Totus tuus (Celý tvoj). Vo svojom živote totiž neustále pociťujem láskyplnú a účinnú prítomnosť Pánovej Matky. Mária ma každý deň sprevádza i pri plnení môjho poslania ako Petrovho nástupcu.
Mária je Matkou Božej milosti, pretože je Matkou Pôvodcu milosti. Zverte sa jej s plnou dôverou! Potom zažiarite Kristovou krásou. Otvorení vanutiu Ducha sa stanete neohrozenými apoštolmi, schopnými šíriť okolo seba oheň lásky a svetlo pravdy. V Máriinej škole spoznáte, čo konkrétne od vás Kristus očakáva, naučíte sa klásť ho vo svojom živote na prvé miesto a k nemu obracať všetky svoje myšlienky a činy.
Drahí mladí, dobre viete, že kresťanstvo nie je len názor a nespočíva v prázdnych slovách. Kresťanstvo to je Kristus! Je to osoba, a to živá osoba! Stretnúť Krista, milovať ho a usilovať sa, aby bol milovaný, to je kresťanské povolanie. Máriu ste dostali preto, aby vám pomohla vstúpiť do opravdivejšieho vzťahu s Ježišom. Mária vás svojím príkladom učí hľadieť s láskou na toho, ktorý nás miloval ako prvý. Tým, že sa za vás prihovára, formuje vo vás apoštolské srdce ochotné počúvať Božieho Syna, ktorý nám zjavuje pravú Otcovu tvár a skutočnú dôstojnosť človeka.

5. Dňa 16. októbra 2002 som vyhlásil Rok ruženca a vyzval všetkých synov a dcéry Cirkvi, aby sa pomocou tejto dávnej mariánskej modlitby cvičili v jednoduchej a hlbokej kontemplácii Kristovej tváre. Modliť sa ruženec v podstate znamená učiť sa hľadieť na Ježiša očami jeho matky a milovať Ježiša srdcom jeho matky. V myšlienkach vám teraz, drahí mladí, zverujem zrnká ruženca. Prostredníctvom modlitby a meditácie nad jeho tajomstvami vás Mária určite privedie k svojmu Synovi. Nehanbite sa sami modliť ruženec cestou do školy, na univerzitu alebo do zamestnania, na ulici či vo verejných dopravných prostriedkoch; zvyknite si modliť sa ho spoločne vo vašich skupinkách, hnutiach a združeniach; neváhajte navrhnúť aj vašim rodičom a súrodencom, aby sa ho modlili aj doma, pretože oživí a ozdraví vzťahy medzi členmi rodiny. Táto modlitba vám pomôže, aby ste boli pevní vo viere, neochvejní v láske, radostní a vytrvalí v nádeji.
S Máriou, Pánovou služobnicou, objavíte radosť a plodnosť skrytého života. S ňou, ktorá je Majstrovou učeníčkou, budete sprevádzať Ježiša na cestách po Palestíne a budete svedkami jeho ohlasovania a zázrakov. S ňou, bolestnou Matkou, budete sprevádzať Ježiša v utrpení a smrti. S ňou, Pannou nádeje, prijmete radostnú zvesť Veľkej noci a neoceniteľný dar Ducha Svätého.

6. Milí mladí priatelia, jedine Ježiš pozná vaše srdce a vaše najtajnejšie želania. Iba on, ktorý vás miloval až do krajnosti (porov. Jn 13, 1), dokáže splniť vaše túžby. On má slová večného života, slová, ktoré dávajú životu zmysel. Nikto okrem Krista vám nemôže priniesť skutočné šťastie. Nasledujúc Máriin príklad naučte sa povedať mu bezpodmienečné „áno“. Vo vašom živote nech viac nie je miesto pre egoizmus, ani pre lenivosť. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby ste boli „strážcami rána“, hliadkami ohlasujúcimi prvé svetlo na úsvite a novú jar evanjelia, ktorej prvé výhonky už vyklíčili. Ľudstvo naliehavo potrebuje svedectvo slobodných a odvážnych mladých ľudí, ktorí si trúfajú ísť proti prúdu a ohlasovať dôrazne a s nadšením svoju vieru v Boha, Pána a Spasiteľa.
Toto poslanie nie je ľahké, ako dobre viete i vy, milí priatelia. Stáva sa dokonca nemožným, ak sa spoliehame len sami na seba. No „čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu" (Lk 18, 27; 1, 37). Praví Pánovi učeníci sú si vedomí vlastnej slabosti. Preto všetku svoju dôveru vkladajú v Božiu milosť, ktorú prijímajú s nerozdeleným srdcom, presvedčení o tom, že bez neho nemôžu nič urobiť (porov. Jn 15, 5). To, čo ich charakterizuje a odlišuje od ostatných ľudí, nie sú talenty a prirodzené schopnosti. Je to ich pevné rozhodnutie nasledovať Krista. Napodobňujte ich, ako oni napodobňovali Krista! A nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily (Ef 1, 18–19).

7. Drahí mladí, najbližšie svetové stretnutie sa bude konať, ako viete, v Nemecku, v Kolínskej diecéze, v meste Kolíne nad Rýnom. Pred nami je ešte ďaleká cesta, no dva roky, ktoré nás od tohto stretnutia ešte delia, môžu slúžiť na intenzívnu prípravu. Pri tejto príprave vám pomôžu témy, ktoré som pre vás vybral:
- 2004, XIX. svetový deň mládeže: „Chceli by sme vidieť Ježiša“ (Jn 12, 21);
- 2005, XX. svetový deň mládeže: „Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2).
Medzitým sa stretnete v rámci vašich miestnych cirkví vždy na Kvetnú nedeľu. Prežívajte naplno – v modlitbe, pozornom načúvaní a radostnej spoluúčasti – tieto príležitosti na trvalú formáciu, prejavujúc tak svoju vrúcnu a nábožnú vieru. Rovnako ako mudrci z evanjelia buďte i vy pútnikmi, hnanými túžbou stretnúť sa s Mesiášom a pokloniť sa mu. Odvážne hlásajte, že Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je víťaz nad zlom a nad smrťou!
V tejto dobe, ohrozovanej násilím, nenávisťou a vojnou, dosvedčujte, že len on môže darovať pravý pokoj srdcu človeka, rodinám a národom na zemi. Usilujte sa hľadať a napomáhať pokoj, spravodlivosť a bratstvo. A nezabúdajte na slová evanjelia: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“ (Mt 5, 9).

Zverujem vás Panne Márii, Kristovej Matke a Matke Cirkvi, a nech vás sprevádza moje osobitné apoštolské požehnanie, znak mojej dôvery a dôkaz mojej lásky k vám.

Vo Vatikáne 8. marca 2003

JÁN PAVOL II.