Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dekrét k udeleniu úplných odpustkov pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov, vydaný 30. 05. 2022

 
DEKRÉT
 
Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti a spásu duší veriacich, láskavo udeľuje z nebeského pokladu Cirkvi úplné odpustky, ktoré môžu získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho veľkňaza) starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí preniknutí opravdivým pokáním a láskou sa dňa 24. júla 2022 pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov zúčastnia na slávnosti, ktorej bude predsedať Svätý Otec František v pápežskej vatikánskej bazilike, alebo sa zúčastnia na rôznych sláveniach, ktoré sa budú konať po celom svete. Tieto úplné odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci.
 
Tento Tribunál milosrdenstva tiež udeľuje úplné odpustky, ktoré veriaci môžu získať v ten istý deň, ak osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier, ktorí sa nachádzajú v núdzi alebo ťažkostiach (ako sú chorí, opustení, nevládni a im podobní).
Chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu, najmä keď slová a slávenia Najvyššieho veľkňaza budú sa prenášať prostredníctvom komunikačných prostriedkov.
 
Aby sa teda prístup k dosiahnutiu Božej milosti mocou kľúčov Cirkvi stal ľahším prostredníctvom pastoračnej lásky, Penitenciária naliehavo žiada kňazov, vystrojených príslušnými právomocami spovedať, aby sa s ochotným a veľkodušným srdcom dali k dispozícii vysluhovaniu sviatosti pokánia.

Tento dekrét platí pre Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov, bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie. 
 
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 30. mája 2022.
 

Mauro kardinál Piacenza
vyšší penitenciár
 
Krzysztof Nykiel
regent