Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR)
www.hkr.host.sk
   

HKR na Slovensku bolo založené v roku 1969 na báze malých rodinných spoločenstiev, ktorých vznik bol iniciovaný po celom Slovensku. 31 rokov Hnutie pracovalo v ilegalite pod duchovným vedením vtedašieho biskupa Jána Chrizostoma kardinála Korca a v spolupráci s kňazmi z pastorácie, Dr. Františkom Tondrom, Jánom Sokolom, Jánom Formánkom a ďalšími i mnohými tajnými rehoľnými kňazmi.

HKR je laickým apoštolským hnutím katolíckej Cirkvi. Jeho spiritualita bola schválená 29. októbra 1993 na zasadnutí KBS v Prešove. Je charakterizovaná prevenciou a rozvojom harmonického života rodín na princípoch kresťanskej viery, rodinnej lásky, zodpovednej slobody, služby a jednoty s katolíckou Cirkvou. Východiskami spirituality sú : Sväté písmo, učenie Cirkvi, aktuálne skutočnosti dnešného sveta.

Na základe uvedených princípov HKR ponúka nasledovné celoslovenské programy realizované v spolupráci s farnosťami:
Duchovný život žitý v malých spoločenstvách s pravidelným programom, ponúkajúcim pozorovanie a posúdenie skutočnosti a konanie.
Desať formatívnych víkendových programov zameraných postupne na systematický celoživotný rozvoj osobného a rodinného života pre synov a dcéry, snúbencov, manželov, rodiny, jednotlivcov i kňazov. Nazývame ich OHNE.
Rodinné letné a zimné tábory a tábory pre postihnutých
Vzdelávacie kurzy pre manželov a jazykové a počítačové kurzy pre mládež, poradenskú službu
Prázdninové pobyty detí v belgických rodinách
Kultúrne a spolčenské podujatia, výstavy o rodinnom živote, konferencie
Vydávalo mesačník Rodinné spoločenstvo od roku 1985. Vydalo 25 publikácií pre rodiny.

Hnutie pracuje s 13 500 rodinami a má 65 000 členov.
Hnutie je spoluzakladateľom a členom Asociácie katolíckych rodinných hnutí Európy od roku 1991. Je členom Celosvetove konfederácie katolíckych rodinných hnutí. Obe sú registrované  Pápežskou radou pre rodinu. HKR má člena v Pápežskej rade pre laikov.


Ing. Vladimír Ďurikovič
Francisciho 3
811 08 Bratislava
 
tel: 0905892213
mail: hkrsr@hkrsr.sk 
web: www.hkrsr.sk