Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Úvodná informácia k zverejneniu elektronickej verzie revidovaného prekladu KKP

 
K úradnému latinskému textu súčasného Kódexu kánonického práva (ďalej len KKP) Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len KBS) týmto pripája a zverejňuje v elektronickej forme jeho nové zrevidované slovenské znenie, ktoré bolo pripravené z jej poverenia a ktoré schválila.
 
Na jeho príprave sa podieľala Komisia pre revíziu prekladu CIC pri KBS (ďalej len Komisia), na čele ktorej stál a ju moderoval Mons. JCDr. Peter Holec. Jej členmi boli JCDr. Juraj Kamas, PhD., JCDr. Róbert Brtko, PhD, Mons. JCDr. Marián Feduš, PhD, Mons. ThDr. Jaroslav Pecha, JCLic. František Šútor, P. Konštanc Miroslav Adam, O.P. (v rokoch 2003 – 2005) a ako sekretárka a zapisovateľka JCDr. Zuzana Dufincová. Práce tejto Komisie začali v roku 2000 a boli ukončené v roku 2006. 
 
Pripravený text nového revidovaného prekladu Komisie bol predložený na pripomienkovanie niekdajšiemu subsekretárovi Kongregácie pre náuku viery a sekretárovi Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu biskupovi Mons. Jozefovi Zlatňanskému. Jeho pripomienky a návrhy boli odovzdané KBS v roku 2016.
 
Následne v tom istom roku KBS zverila Rade pre realizáciu zmlúv so Svätým Stolcom (ďalej len Rada) úlohu preštudovať Komisiou pripravený preklad s hlavným zreteľom zvážiť pripomienky Mons. Jozefa Zlatňanského kvôli ich eventuálnemu zakomponovaniu do Komisiou pripraveného revidovaného slovenského znenia. Na prácach sa zúčastňovali všetci vtedajší členovia Rady: Mons. JCDr. Tibor Hajdu, Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD., Mons. prof. JCDr. Ján Duda, PhD., JCLic. František Šútor a JCDr. Jozef Kuneš. 
 
Už v čase promulgácie KKP sa predvídalo opätovné obnovenie zákonov Cirkvi v dôsledku príliš rýchlych zmien ľudskej spoločnosti (porov. Konferencia biskupov Slovenska, Kódex kánonického práva, latinsko - slovenské vydanie, Predhovor, SSV - Bratislava 1996, prvé vydanie, str. 41). V dôsledku toho už samotný pápež sv. Ján Pavol II, ako aj jeho nástupcovia pápeži Benedikt XVI. a František vo svojom delikátnom poslaní  dať do náležitej harmónie všeobecné cirkevné zákony s konkrétnymi situáciami ľudskej spoločnosti, v ktorej Cirkev v súčasnosti žije, niektoré normy posvätných kánonov KKP svojou najvyššou pápežskou autoritou, doplnili, iné pozmenili a iné zasa integrálne nahradili novými. Preto tak Komisia ako aj Rada boli postavené pred výzvu pripraviť aj preklad týchto dotknutých noriem, čo aj uskutočnili. Výsledkom ich pracovných stretnutí bolo predloženie konečného nového slovenského prekladu jednotlivých kníh KKP, autentických interpretácií dotknutých kánonov, Apoštolskej konštitúcie Sacrae disciplinae leges, Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus a reformných noriem vydaných príslušnými Apoštolskými konštitúciami pápežov Benedikta XVI. a Františka. 
 
Rada odovzdala svoju prácu výkonnému tajomníkovi KBS dňa 12. marca 2018. 
 
Niektoré zásahy Komisie ako aj Rady, ktoré sú obsiahnuté v tomto novom slovenskom znení KKP, ktorý schválila KBS, boli urobené za účelom lepšie vyjadriť v slovenskej reči úmysel Zákonodarcu, hoci odkaz na latinskú pôvodinu, ktorá je jediným úradným textom KKP, treba vždy a všade považovať za neodmysliteľný. 
 
Keď teda KBS touto elektronickou formou zverejňuje nový preklad KKP, všetkým, čo sa na jeho vypracovaní a zavŕšení podieľali, vyslovuje tie najsrdečnejšie vďaky so želaním, vyjadreným slovami pápeža Svätého Jána Pavla II., aby poznanie hlavnej zbierky cirkevných zákonov Latinskej cirkvi, ktorým KKP je, „stalo sa účinným nástrojom, pomocou ktorého by Cirkev mohla samu seba zdokonaľovať v duchu Druhého vatikánskeho koncilu a stávala sa čoraz väčšmi spôsobilejšou spĺňať svoju spásnu úlohu na tomto svete“... „a to, čo nariaďuje hlava, sa v tele zachovalo“. Veď „Kódex je prvoradým zákonodarným dokumentom Cirkvi, spočívajúcim na právnom a zákonodarnom dedičstve Zjavenia a Tradície“. Treba ho preto „považovať za prepotrebný nástroj zachovania náležitého poriadku tak v individuálnom a sociálnom živote, ako aj v samej činnosti Cirkvi“ (Ján Pavol II, Apoštolská konštitúcia Zákony posvätnej disciplíny, v Kódexe kánonického práva, latinsko - slovenské vydanie, SSV - Bratislava 1996, prvé vydanie, str. 17 a 19).