Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 6.- 7. marca 2023 (104)

 
V dňoch 6. a 7. marca sa všetci pätnásti slovenskí biskupi, členovia KBS, zišli v Badíne na 104. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Privítali medzi sebou nového člena Mons. Milana Lacha a zverili mu správu Bioetickej subkomise, Enviromentálnej subkomisie a Rady pre pastoráciu v zdravotníctve.
 
Vyhodnotili niektoré aktivity KBS ako napríklad stretnutie laikov, zasvätených a biskupov, ktoré sa uskutočnilo v Nimnici na tému “Ako byť synodálnou Cirkvou?” , ako aj synodálnu konzultáciu, ktorá prebiehala na kontinentálnej úrovni v Prahe a ktorej výsledky budú podkladom pre celosvetové synodálne stretnutie v Ríme, v októbri tohto roka.
 
Biskupi sa oboznámili so štatútom a doplnenými podmienkami trvalého diakonátu. Mons. Marek Forgáč predstavil nový štatút Hudobnej subkomisie KBS, ako aj výsledky práce tohto poradného orgánu KBS. Mons. Cyril Vasiľ predstavil aktuality z Rady pre rodinu a dve pripravované publikácie. Jedna sa volá Malá cesta kresťanských manželov a druhá sa volá Sväté rodiny, obe sú vhodným materiálom na sprevádzanie rodín v prvých rokoch manželstva.
 
Tajomník Rady pre mládež KBS Matúš Reiner informoval o prípravách a možnosti účasti na Svetovom stretnutí mládže, ktoré sa uskutoční 1. až 8. augusta 2023 v portugalskom Lisabone. Z Rady pre pastoráciu v zdravotníctve biskupi prijali informácie a schválili odborný, vzdelávací a formačný kurz pre kňazov, ktorí sa venujú pastoračnej činnosti v nemocniciach a lôžkových zariadeniach. Mons. Ján Orosch, doterajší predseda SSV, po 20. rokoch ukončil svoju funkciu. Za nového predsedu bol zvolený Mons. Ján Kuboš.
 
Biskupi sa oboznámili s nepovolenými liturgickými sláveniami a pastoračnými aktivitami Fraternity Pia X. na Slovensku. Informovali sa o vývoji v otázke cien energií pre neregulované cirkevné subjekty a  rozhodli o podpore projektov z Masmediálnej zbierky. Bolo posudzovaných 23 projektov z toho 14 bude podporených celkovou sumou 57 000 eur.
 
Biskupi zareagovali na sťažnosti o učebných materiáloch o sexuálnej výchove na školách a vydali nasledujúce vyhlásenie. 
 
-
 
Vyhlásenie KBS ku škodlivým učebným materiálom pre školy
 
Kresťanská antropológia vidí v biologickej pohlavnosti muža a ženy jednu zo základných  zložiek osobnosti, spôsobu jej bytia, prejavovania sa, komunikovania s druhými, cítenia, vyjadrovania a prežívania ľudskej lásky ako daru.  Odmietame nesprávny pohľad na človeka, ktorý spochybňuje pohlavnú identitu jednotlivca a uisťujeme žiakov, rodičov i učiteľov katolíckych škôl, že tieto inštitúcie budú vždy bezpečným priestorom, v ktorom nebudú žiaci ohrozovaní novodobými ideológiami. „Od pohlavia sa totiž odvíjajú základné charakteristiky ľudskej osoby, ktoré v biologickej, psychologickej a duchovnej rovine z nej robia muža alebo ženu, a tým veľmi podmieňujú jej postupné dozrievanie a jej začlenenie do spoločnosti. Preto výchova musí zohľadňovať celú osobu a vyžaduje si citlivú integráciu biologických, psycho-afektívnych, sociálnych a duchovných prvkov“. 1
 
Z tohto dôvodu ostro odmietame také učebné materiály k sexuálnej výchove (teraz napríklad od vydavateľstva Expol Pedagogika a Slovenskej akadémie vied 2), ktoré sú nevhodné a veku neprimerané svojím obsahom, obrázkami a kvalitou. Uvedené materiály (pracovná učebnica pre základné školy a pracovný zošit pre stredné školy)  sú  nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov.  Zároveň obsahujú obrázky nevhodné aj pre vyššie vekové kategórie, pôsobiace dokonca perverzne. Učebnice priamo povzbudzujú k  nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia. Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a  pomoc druhým ľuďom.
 
My, biskupi, v jednote s mnohými rodičmi, ktorým leží na srdci dobro detí, odmietame, aby katolícke školy používali materiály, ktoré znižujú až popierajú Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby a vyjadrujeme podporu i rodičom, ktorí si takúto výchovu neželajú ani na ostatných školách.
 
-
 
1 Kongregácia pre katolícku výchovu: AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL. Na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove, bod 4. https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATTeorGenderVoVychove2019.pdf
 
2 Zuzana Bendíková, Radka Mikšík, Simona Mačorová: Vzťahová a sexuálna výchova pre žiakov vo veku 10 - 15 rokov (Pracovná učebnica)
Vydal: Expol Pedagogika, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava. 2022
Recenzenti: Doc. Lenka Rovňanová, MUDr. Mário Moro, MUDr. Mária Kubalová
 
Nikola Kallová, Andrea Čierna: Partnerská a sexuálna výchova (Pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá)
Vydal: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2023
Riaditeľka Ústavu: Barbara Lášticová
Recenzenti: Edita Popperová, Gabriela Magalová.