Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Rámcový vzdelávací program pre predmet katolícke náboženstvo/náboženská výchova
 
Konferencia biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, schválila nové rámcové učebné osnovy predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre ročníky vstupujúce do reformy školstva na základných a stredných školách a na gymnáziách so štvorročnou a osemročnou formou štúdia.

Od školského roku 2009/10 strácajú platnosť učebné osnovy náboženskej výchovy/náboženstva č. 880/2002-41, č. 771/2002-42 a č. 530/2002-45 pre ročníky vstupujúce do reformy školstva. Rozhodla o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom 63. plenárnom zasadnutí dňa 16. júna 2009. Pre ročníky v reforme platia osnovy schválené KBS v októbri minulého roku.

 
Kurikulum