Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Apoštolské hnutie

Regnum Christi

 

Regnum Christi je apoštolské hnutie, ktoré je v službe človeka a Cirkvi. V súčasnosti má  65 000 členov, pozostávajúcich z mládeže a dospelých, diakonov a kňazov z viac ako 30 krajín.
V novembri 2004 schválila Svätá Stolica štatút apoštolského hnutia Regnum Christi v jeho konečnej podobe. Ako vyplýva z textu dekretu je cieľom hnutia „zriadiť medzi ľuďmi Kristovo Kráľovstvo, a to zasvätením jeho členov a prostredníctvom apoštolského pôsobenia, ktoré bude vykonávané na osobnom základe a organizovaným spôsobom v službe Cirkvi a jej pastierov. Za tento cieľ sa zasadzujú jeho členovia v stave a formou života, ku ktorému ich Boh povolal [...]. Ich špecifická charizma je zhodná s charizmou Légií Krista a spočíva v tom, aby sme pochopili, žili a ohlasovali prikázanie lásky, ktoré nám Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ daroval tým, že sa stal človekom“. Identita a charizma hnutia Regnum Christi boli tak v tejto forme potvrdené zástupcom Krista na Zemi.
Kto sa chce stať členom hnutia Regnum Christi rozhodne sa tak osobne a na základe vlastnej vôle. Vstup do hnutia predstavuje odpoveď na láskyplné pozvanie Boha. Člen si tým dáva predsavzatie plne sa odovzdať úlohe viesť ostatných k poznaniu a láske Ježiša Krista. Pri tom chcú členovia žiť spiritualitu Regnum Christi a uplatňovať jeho apoštolskú metodiku. 
Spiritualita Regnum Christi má svoje jadro v osobnej láske k Ježišovi Kristovi. Autenticky prežívaná kresťanská láska k blížnemu je podstatou kresťanstva a taktiež spirituality Regnum Christi.
Členovia hnutia neustále hľadajú cesty ako umožniť spoznávať Ježiša Krista všetkým ľuďom, bez ohľadu na to akého sú pôvodu, pohlavia alebo aké majú sociálne postavenie. Regnum Christi verí v silu osobného svedectva. Vierohodný život vo vlastnom okolí môže byť tým kváskom, ktorý podnieti mnohých v okolí, stať sa novými ľuďmi v  Kristovi. Okrem toho prostredníctvom bohatej palety apoštolátov vzbudzuje vo svojich členoch túžbu plniť svoje poslanie ohlasovateľov Evanjelia.
Týmto spôsobom využívajú členovia Regnum Christi svoju energiu na to, aby sa v súlade s diecéznymi zámermi duchovnej starostlivosti zaoberali najnaliehavejšími potrebami svetovej i jednotlivých cirkví.
Regnum Christi považuje najsvätejšiu Pannu Máriu za najdokonalejší príklad nového človeka v Kristovi, príklad ženy obzvlášť a kresťana všeobecne. Z tohto dôvodu sa členovia Regnum Christi usilujú o synovsky oddaný vzťah plný dôvery k Panny Márii, Matke Ježiša i celej Cirkvi.
Prostredníctvom vernosti k nasledovníkovi svätého Petra a k biskupom, ktorí sú s ním v jednom spoločenstve, je Regnum Christi pevne zakorenené v srdci Cirkvi a úplne zasvätené jej službe.
Aby mohli členovia Regnum Christi vytrvalo viesť skutočný kresťanský život, dávajú si predsavzatie každodenne sa modliť, pravidelne využívať ponuku duchovného vedenia, často prijímať sviatosti, týždenne spoločne premýšľať nad časťou Evanjelia a angažovať sa v apoštoláte.


Kontakt:

P. Thiemo Klein,
mobil  + 421  902 408 645,
e-mail: tklein@legionaries.org,
web: www.legionarikrista.org