Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Máriino Dielo (Hnutie Fokoláre)


Hnutie fokoláre – Máriino dielo, ktorého zakladateľkou je Chiara Lubichová (1920- 2008), vzniklo v Taliansku počas druhej svetovej vojny. Na Slovensko začalo prenikať v šesťdesiatych rokoch cez kontakty s Východným Nemeckom (bývalej NDR), kde žila vo fokoláre prvá z Chiariných spoločníčok, Natália Dallapiccola. V roku 1968 sa konalo v Tatrách prvé viacdňové stretnutie – Mariapoli. Mnohí v tom čase spoznali toto hnutie prostredníctvom slovenských kňazov žijúcich v Ríme.
Povolaním Hnutia fokoláre je uskutočňovanie Ježišovho závetu: „Aby všetci boli jedno“ (Jn 17, 21), prostredníctvom spirituality jednoty, ktorú pápež Ján Pavol II. nazval „spiritualitou spoločenstva“ (viď napr. Novo Millennio Ineunte, 43). 
Vzájomná a trvalá láska, ktorá umožňuje jednotu a vnáša do spoločenstva Ježišovu prítomnosť (porov. Mt 18, 20), je pre členov Máriinho diela základom ich života v každom jeho prejave.
Prostredníctvom dialógu s ľuďmi z ostatných kresťanských cirkví, veľkých náboženstiev a s ľuďmi bez náboženského vyznania chce prispieť k jednote ľudí s Bohom a medzi sebou navzájom, k uskutočneniu univerzálneho bratstva. Túto jednotu nie je možné dosiahnuť bez lásky k ukrižovanému a opustenému Ježišovi (porov. Mt 27, 46), a  práve jemu členovia hnutia zasväcujú svoj život. Vedomí si toho, že jednota je Boží dar,  čo najčastejšie sa živia Eucharistiou.
Na Slovensku je asi 600 členov a približne 2 000 prívržencov a sym.patizantov Všetci sú priamo či nepriamo napojení na 2 ženské a 2 mužské fokoláre v Bratislave a v Košiciach. Zastúpenie majú deti a mladí - gen, Boží dobrovoľníci – volontári, rodiny a kňazi, ktorí čerpajú zo spirituality jednoty. Snažia sa o evanjelizáciu vlastného života a  prostredia, v ktorom žijú. Okolo nich sa tak vytvárajú užšie či širšie skupiny podľa jednotlivých kategórií (mládež, rodiny, diecézni kňazi) či občianskeho povolania (pedagógovia, zdravotníci, ekonómovia a iní).
 
Vydavateľstvo Hnutia fokoláre Nové mesto doteraz publikovalo viac ako 100 knižných titulov. Časopis  Nové mesto vychádza ako dvojmesačník v náklade 1 200 výtlačkov. Slovo života - duchovno-teologický komentár jednej vety evanjelia sa prekladá na celom svete do 96 jazykov vo viac než dvojmiliónovom náklade a rozširuje sa mesačne aj cez rádio, televíziu a internet. Na Slovensku vychádza v náklade 2000 ks.

Členovia Hnutia fokoláre sa aktívne zapájajú do celosvetových akcií sociálnej podpory, ako sú adopcie na diaľku, projekt „Strecha pre každú rodinu“ a iné. Hnutie aktívne spolupracuje s rôznymi kresťanskými spoločenstvami na iniciatíve „Spoločne pre Európu“, ktorej cieľom je spoločná snaha oživovať európsku spoločnosť duchom kresťanskej viery.

V roku 2010 bola blahorečená jedna z mladých Hnutia fokoláre 18-ročná Chiara Luce Badanová. 
 
Kontakty:
Elena Vladová
Kozia 12
811 03 Bratislava 1
tel.: 02/54 43 38 91,
fax: 02/54 43 45 41 

e-mail: vladovaelena@gmail.com, czf@nextra.sk
 

Martin Uher 
Cablkova 8, 

821 04 Bratislava,

tel./fax: 02/43 64 06 01

e-mail: uher.martin@volny.cz, czmbla@focolare.sk