Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Fórum kresťanských inštitúcií
www.fki.sk

 
V minulosti vznikali u nás malé spoločenstvá, prehlbujúce vzájomnú solidaritu a vzťah k Bohu, z ktorých sa rozvinuli celoslovenské hnutia. Popritom začalo na Slovensku pôsobiť mnoho združení a inštitucionalizovaných laických iniciatív, ktorých cieľom je kristianizovať konkrétne oblasti ľudskej kultúry.
Platformou, kde sa vzájomne stretajú tieto iniciatívy je občianske združenie FKI.
V rámci KBS je poverený zodpovednosťou za FKI vladyka Peter Rusnák.
Laici združení prostredníctvom FKI si uvedomujú svoju zodpovednosť kresťanov v súčasnom svete a chcú svoje poslanie napĺňať v jednote s Cirkvou. Vďaka lepšiemu vzájomnému poznaniu a prehlbovaniu jednoty sa dosahuje efektívnejšia spolupráca laikov a celej Cirkvi na formovaní kresťanského životného štýlu a jeho pozitívneho vnímania slovenskou verejnosťou.
Prvé stretnutie FKI sa konalo vo februári 1996. Stretnutia bývajú spravidla dvakrát ročne. FKI združuje v súčasnosti 34 organizácií. V súčasnosti činnosť FKI ako občianskeho združenia vďaka podpore KBS, podpore Renovabis a dobrovoľníckej práci priamo nadväzuje na doterajšiu činnosť.
 
Ciele:
Posilnenie hlasu a úlohy kresťanských laikov vo verejnom živote Spolupráca s KBS Koordinácia činnosti kresťanských inštitúcií, komunikácia, zabezpečenie spolupráce a servis Vybudovanie diecéznych centier Vzdelávanie a skvalitnenie práce členov FKI, posilnenie ich charizmy v zmysle princípu subsidiarity Spolupráca a komunikácia medzi slovenskými a zahraničnými partnermi Mapovanie spoločenského života a politiky v súvislosti s ich vplyvom na život kresťanov a Cirkvi ako takej, hľadanie nástrojov na pozitívne ovplyvnenie spoločnosti
 
Fórum kresťanských inštitúcií
Gorkého 15,
811 01 Bratislava
tel.  0903 982 097
e-mail:info@fki.sk