Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Františkánsky svetský rád – (OFS)
www.assisi.sk

   

V strednej Európe majú terciári dlhodobú tradíciu, siahajúcu do stredoveku. Na prelome 19. a 20. st. sa tretí rád, ktorý vtedy obnovil pápež Lev XIII., vo veľkej miere zaslúžil o obrodu katolicizmu.  V roku 1920 mal tretí rád na Slovensku niekoľko tisíc členov. V 50–tych rokoch sa terciári museli utiahnuť do ilegality. V prípade prezradenia boli vystavení stíhaniu pre protištátnu činnosť. Počas totality, okrem skupiny terciárov okolo brata Stanislava Šmida v Bratislave, po františkánskej stope kráčali ďalší bratia a sestry, ktorí však boli nútení vzhľadom na ťaživé pomery sedemdesiatych rokov žiť svoje františkánske povolanie v ilegalite, a to individuálne, alebo len v malých spoločenstvách. Bol to stav neprirodzený, vynútený situáciou, ktorá pretrvávala do r.1989.

Źivot terciárskych spoločenstiev po roku 1989

Po roku 1989 sa situácia zmenila. Františkáni sa vrátili do kláštorov a terciári vyšli z ilegality. Opäť sa začínajú verejne stretávať a budovať nové spoločenstvá. V marci 1990 sa v sakristii františkánskeho kostola v Bratislave konalo stretnutie na úrovni Národnej rady, ktoré rozhodlo zmapovať počet spoločenstiev terciárov na území Slovenska, národné bratstvo nazvalo "Františkánsky svetský rád" a jeho duchovné vedenie zverilo do rúk Menších bratov františkánov. V roku 1990 sa opäť začína vydávať časopis "Serafínsky svet", aby naplnil túžby po františkánskej duchovnosti Menších bratov a terciárov. – Začiatkom roku 1991 pre zabezpečenie vzájomného prepojenia bratstiev a ich včasnej informovanosti sa začal vydávať spravodaj OFS "Ozvena svetských františkánov". – Vo februári 1991 po predložení štatútu rádu bolo prezentované obnovenie činnosti rádu na biskupskej konferencii, ktorá 21.1.1991 vzala obnovenie činnosti na vedomie a vyslovila súhlas s tým, aby tam, kde nie sú rehoľní kňazi františkánskych reholí, funkciu duchovných poradcov vykonávali svetskí duchovní. – V apríli 1991 Ministerstvo kultúry – odbor pre veci cirkevné vzalo na vedomie obnovu činnosti tretieho rádu. V septembri 1993 bol na zasadaní dNR OFS predložený návrh o zriadení šiestich regiónov v organizačnej štruktúre bratstiev, čím by sa vytvoril jeho ďalší dosiaľ chýbajúci článok v organizácii bratstiev. – V januári 1994 bolo bratstvo OFS oficiálne zaregistrované na Ministerstve kultúry SR ako samostatný rád s právnou subjektivitou, odvedenou od Rímskokatolíckej cirkvi. Tento deň je dňom oficiálneho vzkriesenia a oživenia duchovného odkazu sv.Františka z Assisi. – 4.5.1995 predsedníctvo Medzinárodnej rady OFS, zídené v Ríme preskúmalo stav OFS na Slovensku a ustanovilo Národné bratstvo OFS na Slovensku. – 10.11. – 12.11.1995 sa v Bratislave koná prvá riadna národná volebná kapitula OFS. – Dekrétom zo dňa 29.1.1996 potvrdila Medzinárodná rada OFS národný Štatút OFS. V decembri 1998 sa mení názov spravodaja OFS z "Ozveny" na "Františkánsku rodinu". – Na jar roku 2000 sa k bratstvám OFS pripájajú 2 kapucínske bratstvá OFS  (Pezinok, Bratislava). – V lete roku 2000 preberá NR OFS a celé Národné bratstvo Slovenska zodpovednosť za zorganizovanie Medzinárodného stretnutia terciárov Európy "EUFRA" v Badíne pri Banskej Bystrici (107 terciárov z 27 krajín Európy) v dňoch 29.7. – 12.8.2001.

Národné bratstvo OFS v súčastnosti
Národné bratstvo OFS Slovenska v súčastnosti eviduje 56 bratstiev s 1300 člemi s trvalými sľubmi, žijúcich v 6 regiónoch
– západoslovenský 7 bratstiev OFS
– nitriansky 6 bratstiev OFS
– maďarský 15 bratstiev OFS
– východoslovenský 8 bratstiev OFS
– žilinský 3 bratstvá OFS
– oravský 17 bratstiev OFS
Priemerný vek členov je okolo 65 rokov. Počet bratstiev sa postupne zvyšuje, ich organizačná štruktúra je ustálená. Bratia a sestry sa schádzajú najmenej raz mesačne na stretnutiach celého bratstva. Ak je to bratstvo väčšie, stretávajú sa aj v malých spoločenstvách (v krúžkoch) týždenne, alebo každý druhý týždeň. Náplňou stretnutí je spoločná modlitba, liturgická a osobná, čítanie a rozjímanie Svätého písma, štúdium františkánskej duchovnosti, aktuality zo života OFS, udalosti v Cirkvi a spoločnosti a pod. Mesačné stretnutia bratstiev podľa možnosti začínajú, alebo končia sv. omšou, prípadne aj adoráciou. Duchovnú asistenciu bratstiev vykonávajú Menší bratia františkáni, kapucíni, minoriti, farskí rímskokatolícki a grékokatolícki kňazi a duchovní animátori (členovia bratstiev).

Františkánsky svetský rád na Slovensku
Františkánska 2
811 01 Bratislava

assisi@assisi.sk