Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Katolícka jednota Slovenska
www.kjs.sk

KJS bola založená v roku 1920  a v roku 1948 bola násilne zrušená. Činnosť KJ bola obnovená októbri roku 1990 valným zhromaždením a v novembri 1990 boli schválené stanovy biskupskou konferenciou, V súčasnosti je duchovným radcom emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec

Ciele:
obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie,
organizovať osvetovú činnosť a utvárať vhodné ochranné programy najmä pre mladých ľudí,
vykonávať službu núdznym charitatívnou činnosťou bez ohľadu na vierovyznanie

Na dosiahnutie týchto cieľov pracujeme po celom Slovensku podľa potrieb v jednotlivých regiónoch
Oblasť vzdelávacia a obrodná – prednášky, duchovné cvičenia, púte, publikačná činnosť, kultúrne a športové podujatia a pod.
Oblasť humánnosociálna – opatrovateľská služba, hospic, pohrebné služby, sprostredkovanie práce, humanitárne zbierky šatstva, potravín a finančných prostriedkov pre potreby sociálne odkázaných a pod.

Hospodárenie KJS je zamerané na hmotné zabezpečenie aktivít. Finančné prostriedky získavame z grandov, z členských príspevkov, sponzorskych darov, výnosov z vlastných podujatí a  podnikateľských aktivít v mieste pôsobenia.
Sídlo KJ je v Trnave, má 4 oblastné centrá Bratislava, Trnava, Námestovo a Prešov, 60 pobočiek, v ktorých pracuje 5000 členov, pôsobiacich po celom Slovensku.

Spolupracujeme
zo zahraničnými partnermi: RENOVABIS, WUCWO, UNUM OMNES, EZA
s ostatnými laickými hnutiami a občianskymi združeniami na Slovensku, ktoré pracujú podľa kresťanských zásad.

Najdôležitejšie podujatia
Európske stretnutie katolíckych žien, Trnava 2004
UNUM OMNES Medzinárodná konferencia katolíckych mužov Dolná Krupá 2004, ktorej sa zúčastnil aj Otec biskup Mons. František Tondra – predseda KBS
Naša Delegátka pani Ľubica Černá sa zúčastnila Európskeho stretnutia katolíckych ženských organizácií v Paríži 2005
Účasť na prvej púti Rádia Lumen k Božiemu milosrdenstvu v Krakove 2005

RNDr. Katarína Holubanská
kjstt@nextra.sk
www.kjs.sk, tel: 033/551 50 58