Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Laickí misionári lásky
 
Naše hnutie známe ako "Laickí misionári lásky" (LMC) je medzinárodné spoločenstvo laikov žijúcich v manželstve i slobodných:
- ktorí skladajú súkromné ​​sľuby (manželskej) čistoty, chudoby, poslušnosti a horlivej a nezištnej služby najchudobnejším z chudobných, žité v súlade so svojím životným stavom;
- ktorí žijú životom vyznačujúcim sa modlitbou a duchom radostnej obety vo svojich rodinách a uprostred sveta a týmto poctivým a svätým životom na každom mieste zasväcujú svet úplne Bohu za pomoci duchovného otca, ktorý rozumie duchu Misionárov lásky a zdieľa ho (Lumen Gentium:34);
- ktorí sú úzko spätí s rodinou Misionárok lásky, založených svätou Teréziou z Kalkaty a ku ktorým sú duchovne pridružení;
- ktorí plne uznávajú učiteľský úrad Cirkvi a rešpektujú a počúvajú jej služobníkov.
 
Hnutie bolo založené 16. apríla 1984 svätou Teréziou z Kalkaty a otcom Sebastianom Vazhakalom. V súčasnosti sme vo viac než 50 krajinách.
Duch Laických misionárov lásky je duch úplného odovzdania sa do svätej Božej vôle, detská dôvera v jeho otcovskú starostlivosť a pripravenosť k službe v hlbokej pokore podľa vzoru Ježiša, Márie a Jozefa.

Cieľom Laických misionárov lásky je tíšiť nekonečný smäd Ježiša na kríži a v Eucharistii po láske a po dušiach prostredníctvom každoročného skladania štyroch súkromných sľubov podľa Stanov (kánon 1192).

Zvláštnym poslaním Laických misionárov lásky je pracovať pre spásu a posväcovanie členov vlastnej rodiny a najchudobnejších z chudobných na celom svete. Hnutie je katolícke, misionárske a mariánske.

Patrónom Laických misionárov lásky je Svätá rodina z Nazareta, vzor života a zdroj inšpirácie.

Na Slovensku máme 2 skupiny: v Bratislave a Žiline. Venujeme sa týmto službám:
- pomoc v kuchyni sestier Misionárok lásky pri vydávaní jedla
- modlitba ruženca s ľuďmi bez domova
- sprevádzanie detí z rómskej osady na svätú omšu a pomoc pri organizovaní výletov
- návšteva osamelých ľudí v domovoch dôchodcov a v nemocnici
- preprava sestier Misionárok lásky a núdznych a nevládnych napr. k lekárovi
- pomoc pre vybavovaní dokladov na úradoch
- pomoc rómskym rodinám a ich deťom nielen v Žiline, ale aj v rómskej osade Veľká Lomnica 
 
Projekt ulica - v Žiline sme začali nový projekt, v rámci ktorého navštevujeme ľudí bez domova na ulici, na železničnej stanici a na miestach na periférii, aby sme mohli zistiť ich potreby prípadne im poskytnúť radu, kde sa môžu ísť umyť, preobliecť a prenocovať. Prinášame im oblečenie a trochu jedla a najmä náš záujem o nich.

Kontakt:
Web: http://slovak.laymc.com
Mail: lmc.slovensko@gmail.com