Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Misijné Združenie Ducha Svätého


Vznik a začiatky združenia na Slovensku:
Misijné združenie Ducha Svätého je svetové spoločenstvo modlitby a apoštolátu žien a mužov každého veku a stavu, ktorí spolu s Misijnými sestrami Služobnicami Ducha Svätého sa zasadzujú za šírenie Božieho kráľovstva v súčastnom svete. Je rozšírené  vo všetkých krajinách, kde pôsobia Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. 
Na Slovensku sa  tento apoštolát misijných sestier rozvíjal už  v období  komunizmu v ústraní a tajne. Po nežnej revolúcii  a  oficiálnom  schválení Misijného združenia Ducha Svätého  Arcibiskupským úradom v Trnave r.1992 a r.1995 aj  Konferenciou biskupov Slovenska  všetko dostalo nový rozmer. Toto Misijné laické združenie  bolo predstavené verejnosti cez  Vatikánsky  rozhlas, Katolícke  noviny  a pri duchovných cvičeniach v Spišskom Štiavniku. Na začiatku vznikali vo farnostiach malé modlitbové  skupinky, ktoré sa v mnohých farnostiach vlastnou horlivosťou  rozrastali a šírili  do veľkých spoločenstiev.

Základné charakteristiky  MzDSv sú:   
Misijná animácia,
prehlbovanie kresťanského života prijímaním sviatostí a modlitbou
intenzívnejšia úcta Ducha Svätého ( stretnutia  na modlitbách bývajú  každý tretí pondelok alebo nedeľu  z úcty k tretej Božskej osobe ) 
svoje modlitby a znášanie utrpenia  obetujú na tieto apoštolské úmysly:
za rozšírenie Evanjelia  vo svete, zvlášť v misiách
za zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou
za zveľadenie kresťanského života v rodinách
za kňazské a a rehoľno – misionárske povolania.

Motto združenia :
 Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.         
           (sv. Arnold Janssen )

Patrónkou  združenia  :   Mária, Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého.

Súčasné pôsobenie na Slovensku
Misijné združenie Ducha Svätého je modlitbové spoločenstvo. Nakoľko jeho cieľom je podporovať Cirkev v jej misionárskom poslaní modlitbou a úsilím o prehĺbenie viery v rodine a vo svojom prostredí vzorným kresťanským  životom, členom sa odporúča :
Vážne úsilie o rast v kresťanskej láske k Bohu a blížnemu
Denne si vykonať niektorú modlitbu k Duchu Svätému
Denne si prečítať niečo zo Svätého Písma a niekoľko minút venovať rozjímaniu
aj v niektorý deň v týždni sa zúčastniť na sv. omši a obetovať ju na väčšiu oslavu Ducha Svätého.
Členovia sa  aktívne zapájajú do spolupráce v potrebách farnosti napr. ako katechétky/ti, lektorky/ry; modleníčky; upratovačky; kostolníčky/ci  a pod.
Mesačne sa  stretávajú na modlitbách  každý tretí pondelok, alebo nedeľu v mesiaci, pred sv. omšou, alebo popoludní. Stretnutia bývajú v kostole

Štruktúra MzDSv:
Každé spoločenstvo má svoju zodpovednú  vedúcu či vedúceho, ktorá je   zároveň kontaktnou  osobou  s  koordinátorkou Misijného združenia Ducha Svätého  pre celé Slovensko u Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého.
Koordinátorka od  SSpS  organizuje pre členov MzDSv
Duchovné cvičenia a obnovy
Píše 4x  do roka okružné listy
Navštevuje  spoločenstvá
Každá diecéza má dve zástupkyne MzDSv, ktoré úzko spolupracujú s koordinátorkou MzDSv  u Misijných sestier  Služobníc Ducha Svätého.

Počet členov:
Približne 4 800 členov v 260 väčších a menších spoločenstvách vo farnostiach.

Najdôležitejšie podujatie :
01.07. až 03.07.2005 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie členov  MzDSv v Mödling  pri Wiedni za účasti členov MzDSv z Poľska , Rakúska a Slovenska. Bola to duchovná obnova spojená so zasvätením sa Duchu Svätému v kostole Lazaristov, kde sa prvý krát zasvätil Duchu Svätému aj zakladateľ našej misijnej kongregácie sv. Arnold Janssen. 
Jeseň 2005 diecézne stretnutie MzDSv  na Orave.


„Duch Svätý mocne zasiahne do behu dejín sveta, ak ho budeme častejšie a vrúcnejšie vzývať.“ 
                                            ( Sv. Arnold Janssen, SVD)


            Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre, tel: 037/656 43 12, 
            0915 050360, e-mal: mzdsv@ssps.sk