Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Slovenské misijné hnutie


Slovenskí misionári už dávnejšie pôsoboli najmä v III. svete. Pred II. svetovou vojnou sa misijné myšlienky medzi veriacimi na Slovensku rozšírili najmä zásluhou nitrianskeho biskupa Andreja Kmeťka, keď vo veľa farnostiach pôsobili misijné spolky. Samozrejme, že počas komunizmu tieto spolky nemohli existovať, ale veriaci svojich misionárov aj naďalej podporovali.
    Po skončení vlády totality sa títo ľudia viackrát stretli a založili Slovenské misijné hnutie (SMH) ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 18 VI.1990. Ústredie je v Banskej Bystrici.
Od svojho vzniku sa SMH zúčastňuje 2 x do roka stretnutí laických hnutí u o. kardinála Korca.
Hlavným poslaním a náplňou je starostlivosť a podpora misií na šírenie Božieho kráľovstva doma a vo svete podľa encykliky pápeža Jána Pavla II. "Redemptoris misio". To sa prejavuje v dvoch smeroch:
- v duchovnej podpore modlitbami a obetami vlastného utrpenia na tento úmysel a evanjelizačnými aktivitami doma.
- v hmotnej podpore na krytie najzákladnejších životných potrieb núdznym.
Náplň činnosti hnutia je:
- duchovná formácia členov v duchu evanjelia a učiteľského úradu cirkvi
- šírenie misijnej myšlienky v duchu evanjelia
- organizovanie rôznej podpory pre núdzne osoby na Slovensku,
- zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Podporujeme hlavne slovenských misionárov. Prevládajúca materiálna podpora bola zasielanie balíkov najmä do III. sveta a kamiónov do Rumunska, Bieloruska, Ruska a najmä do Ukrajiny. 
Od roku 1993 sme kamiónmi precestovali vyše 70000 km. V Banskej Bystrici sme zriadili Útulok sv. Vincenta kde dievčatá sa pripravujú do života pracovne aj duchovne prijatím sviatostí.
Keď prídu misionári zabezpečujeme im návštevy škôl, vystúpenia v rádiu LUMEN a so svojou prácou oboznamujú veriacich počas alebo po sv. omši.
V súčasnosti máme 350 členov v 26 kluboch po celom Slovensku a jednotlivých členov evidovaných v Ústredí.
Najdôležitejším podujatím býva Snem SMH, ktorý sa koná každoročne koncom mája, kde za účasti o. arcibiskupa Tkáča hodnotíme svoju činnosť. Naši členovia pôsobia aj vo farských
radách a úzko spolupracujeme aj s inými katolíckymi organizáciami a spolkami a zúčastňujeme sa akcií aj na úrovni diecéz.
Vo všetkých aktivitách poukazujeme na potrebu šírenia misií.


RNDr.Florián Haviar, Skuteckého 4, 974 00 Banská Bystrica, tel.: 048/4125464,
048/41 53 829, fax do útulku: 048/41 54 908
smh@stonline.sk