Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Združenie mariánskej mládeže (ZMM)
www.zmm.sk


VZNIK A HISTÓRIA ZDRUŹENIA NA SLOVENSKU

História združenia siaha až do roku 1830. Panna Mária 18. júla počas zjavenia sestre Kataríne Labouré v Paríži na Rue de Bac vyslovila prianie o založení združenia detí, „ktoré budú šíriť úctu k Nepoškvrnenému počatiu pomocou Zázračnej medaily.“ Tak sa sestra Katarína stala patrónkou spoločenstva detí a mládeže a Zázračná medaila ich znakom. Motto združenia: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“ je vyryté na prednej strane tejto medaily, prostredníctvom ktorej Panna Mária svoje deti zvlášť ochraňuje.
Prvá mariánska družina na Slovensku bola založená v Nitre v roku 1861, a potom postupne aj na ďalších miestach. No s nástupom totalitného režimu a zákazom akejkoľvek náboženskej činnosti načas prestalo aj aktívne pôsobenie mariánskych družín. Po páde totality v roku 1990 sa ale spoločenstvá znovu obnovili a vznikli mnohé nové.
Od roku 2001 sú mariánske družiny registrované ako občianske združenie pod  názvom Združenie mariánskej mládeže.

SPIRITUALITA ZDRUŹENIA
cirkevná - členovia sa zaväzujú aktívne a zodpovedne žiť a pracovať v spojení s členmi Cirkvi a ich pastiermi
laická - tvoria ho prevažne mladí laici
mariánska - členovia sa zaväzujú nasledovať Krista, snažia sa pripodobniť čnostiam Panny Márie a spolu s Máriou kráčať za Ježišom
vincentská - v dôsledku svojho vzniku v rodine sv. Vincenta de Paul čerpá svoju inšpiráciu z vincentskej charizmy - evanjelizácia a služba chudobným
CIEĽ
ZMM vychováva svojich členov k životu z viery podľa vzoru Ježiša Krista:
a) posväcovaním seba: pristupovaním k sviatostiam, zúčastňovaním sa duchovných obnov, modlitbou ruženca,  radostným nasledovaním života Panny Márie
b) apoštolátom: 
1. v rodine - láskou a poslušnosťou voči rodičom a vytváraním dobrých a správnych súrodeneckých vzťahov
2. vo farnosti - aktívnym zúčastňovaním sa na živote vo farnosti, pomocou pri charitatívnej a misijnej činnosti, v službe starým a chorým ľudom, bezdomovcom, prácou s deťmi a mládežou, návštevou v detských domovoch...
3. v škole a v práci - zodpovedným plnením si svojich povinností, úctou voči autoritám a starším, vytváraním úprimných, nezištných a priateľských vzťahov, vydávaním svedectva viery


ZNAK 
Zázračná medaila na:
a) žltej stuhe – Anjelský spolok (6 – 9 rokov)
b) bielej stuhe – Máriine deti – „čakatelia“ (10 – 15 rokov)
c) modrej stuhe – mariánska mládež – „členovia“ (nad 16 rokov)

SÚČASNÉ PÔSOBENIE NA SLOVENSKU
V súčasnosti na Slovensku funguje 60 spoločenstiev ZMM  s približne 1000 členmi. Centrum a sekretariát združenia sa nachádza v Nitre.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
a) predsedníctvo (9 členov v zastúpení regiónov Slovenska)
b) predseda – štatutárny zástupca
c) poradný orgán - sestra koordinátorka a národný direktor
d) regionálne spoločenstvá
e) oblastné centrá
f) miestne spoločenstvá

ZMM patrí do celosvetového združenia Juventud Mariana Vicenciana (JMV) pôsobiaceho v 65 krajinách sveta s približne 150 000 členmi. Medzinárodné centrum JMV sídli v Madride.

AKTIVITY

Stretká – miestne spoločenstvá sa stretávajú približne raz za dva týždne. Na stretnutiach sa navzájom povzbudzujú vo viere, modlitbe a apoštolskej horlivosti. Učia sa byť ,,spolupracovníkmi“  Panny Márie pri získavaní ľudí pre Ježiša.
Akcie – tábory, animakurzy, výlety, športové a spoločenské akcie, karnevaly, súťaže, každé dva roky celoslovenské stretnutie., biblická olympiáda
ZMM sa zapája aj do celosvetovej kampane Boj proti hladu zameranej na pomoc trpiacim ľuďom a hlavne deťom v chudobných krajinách sveta (Haiti, Sibír...)

Centrum na Slovensku:
s. Beáta Kasášová, DKL
Oravská 10
949 01 NITRA
tel.: 037/74 17 446
e-mail: zmm@zmm.sk
web: www.zmm.sk
Sekretariát:
Erika Koyšová
tel.: 0903 464 240