Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Združenie Máriina doba

    Združenie  MÁRIINA  DOBA  bolo  založené na podporu spirituality

MARIÁNSKEHO KŇAZSKÉHO HNUTIA.
 

Úloha:
Úlohou tohto hnutia je vytvoriť mystickú silu pre uskutočnenie triumfu  Nepoškvrneného  Srdca  Panny   Márie,  ktorý  vo  Fatime prisľúbila  ako konečné  riešenie duchovnej  krízy a  mnohého zlatejto doby. Toto nie je možné uskutočniť ľudskými silami. Máriino Nepoškvrnené Srdce,  ktorým sa pripojila  ku Kristovej obete,  má v sebe  túto nadprirodzenú  silu  čerpať  z Kristovej  obety toto konečné veľké Božie víťazstvo.  Preto jej prísľub: "Nakoniec moje Nepoškvrnené  Srdce zvíťazí"  platí  doslova,  že to  bude naozaj víťazstvo jej Srdca a preto vo Fatime žiadala, aby sme sa všetci, celá  Cirkev, národy  i jednotlivci  zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Toto zasvätenie  žiť nás učí tzv.  "modrá kniha" tohto hnutia: "Kňazom, najmilším  synom Panny Márie."  - Prihovára sa  kňazom i laickým veriacim v ich všeobecnom kňazstve.

Osobitnosť:
Táto   potreba   vytvárať   mystickú   silu,   ľudsky   ťažšie pochopiteľnú   než  nejakú   činnosť,  od   nás  vyžaduje  určitú zdržanlivosť  v  aktivite,  aby  sa  niečim  ľahšie pochopiteľným nezastrela táto  podstata hnutia. To  dáva hnutiu do  vienka isté nepochopenie, s ktorým sa však  priamo počíta, ako to predpovedal aj sv. Ľudovít Grignion.

Aktivita:
Jedinou  aktivitou  hnutia  sú  "večeradlá  modlitby  s Pannou Máriou"  ktoré sú  sprítomnením jeruzalemského  Večeradla v tejto dobe, v očakávaní prísľubu z neba, ktorý má naša doba. Takto nové Turíce budú  triumfom Nepoškvrneného Srdca Panny  Márie, lebo ona nás k ním priviedla.

Cieľ:
Cieľom je nová evanjelizácia. Po  veľkom otrase viery a veľkom odpade od nej, ktorý Mária  vo Fatime predpovedala, bude potrebná nová evanjelizácia  naozaj v sile prvej  evanjelizácie. Toto môže nastať len v sile Ducha  Svätého, v jeho novom vyliatí. Večeradlá tejto doby  sú najadekvátnejšou prípravou  na novú evanjelizáciu, ktorá sa môže uskutočniť len po nových Turícach. Rozšírené sú najmä farské a rodinné večeradlá, no aj diecézne, oblastné, večeradlá  detí, mládeže, objavujú sa  aj osobitné, ako mužov, bezdomovcov a podobne.

Verejné svedectvo:
Na  fatimské posolstvo  a na  prísľub z Fatimy sa ešte nemôže zabudnúť,  lebo je  pre túto   dobu a  ešte stále  sa uskutočňuje a jeho prísľub ešte stále máme s vierou očakávať, len tak sa môže splniť. Aby sme o tom  vydali verejné svedectvo, konáme večeradlá modlitby  aj   na  verejných  priestranstvách   -  oživujeme  tak kresťanské  symboly  našich  miest  -  morové  a mariánske stĺpy, kríže.  Modlitby  konáme  väčšinou  v tie  dni,  keď Matka Božia prichádzala z neba vo Fatime - od 13. mája do 13. októbra.
Tiež  25. marca,  na výročie  zasvätenia sveta  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie Svätým Otcom spolu  s biskupmi sveta - čím bola splnená podmienka z Fatimy. Je to  zároveň výročie Bratislavského veľkého  piatku, po  ktorom  zázrakom  sa otvoril  hrob neslobody Cirkvi  a  aj  v  našej  dobe  nastal  čas večeradla a očakávania.prísľubu z  neba - zavŕšenie  triumfu, ktorý tak  nečakaným pádom komunizmu už začal.

Vznik a rozšírenie:
Mariánske kňazské  hnutie vzniklo vo  Fatime 8. mája  1972 keď tam bol jeho zakladateľ, kňaz  don Stefano Gobbi na púti. Vzniklo na základe  silnej vnútornej inšpirácie.  Je rozšírené do  krajín všetkých svetadielov, národní zástupcovia sa stretajú raz do roka v talianskom Collevalenza na týždenných duchovných cvičeniach.
Na Slovensku sa hnutie začalo šíriť  už po jeho vzniku, v roku 1984 bola vydaná samizdatovo "modrá kniha" a od roku 1985 sa koná dva razy  do roka, v apríli  a septembri, celoslovenské večeradlo striedavo na rôznych miestach Slovenska.

Členstvo:
Kto  žije spiritualitu  Mariánskeho kňazského  hnutia, ten  je jeho  členom  bez  akéhokoľvek  právneho  či organizačného úkonu. Aj členstvo Združenia MD vzniká prezenciou - čiže kto pracuje pre MKH, zúčastňuje sa večeradiel, stáva sa členom. Takéto  členstvo  sa  nevylučuje   s  členstvom  žiadnej  inej cirkevnej  inštitúcie  -  rehole  alebo  iného  hnutia,  a  to je potrebné,  lebo triumf  Nepoškvrneného Srdca  je určený  pre celú Cirkev, pre každú jej zložku, preto  každý by mal mať možnosť byť aj "členom" MKH - čiže  žiť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Ako povedal  otec Gobbi: Toto  hnutie nevytvára nový  konár na strome Cirkvi, ale svojou miazgou posilňuje všetky konáre.

Záväzky:
MKH má len tri záväzky života:
- Zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
- Osobitne zdôraznená jednota s pápežom a s hierarchiou
- Večeradlá modlitby s Pannou Máriou.

Kontakty:
Mgr. Marian Vojtko, t.č. správca farnosti na Myjave,
responsabile za MKH na Slovensku - duchovný asistent Združenia MD
034/6212134, 0905/476246, marianus@stonline.sk
Alžbeta Vojtková,
responsabile za laickú vetvu MKH - tajomníčka Združenia MD
02/43339471, alzbeta@maria.sk  Internetová adresa:   www.mariasoft.sk/mkh