Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kódex pastoračného správania
 
Preambula
Klerici, bohoslovci, zamestnanci a dobrovoľníci vo farnostiach a v iných cirkevných inštitúciách dbajú na uplatňovanie a realizáciu kresťanských hodnôt v každodennom živote. Služobné kňazstvo a nevysvätení veriaci, ktorí sa podieľajú na pastoračnej službe, majú vo svojom verejnom a súkromnom správaní nasledovať príklad Ježiša Krista, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil“ (Mk 10, 45). Tým, že sa podieľajú na jeho poslaní, majú si plne uvedomovať svoju zodpovednosť za svoje konanie.
Účelom tohto kódexu je vymedziť štandardné postoje v pastoračnom správaní sa klerikov, rehoľníkov a laikov vo vzťahu k tým, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Pri vykonávaní zverených úloh sú povinní riadiť sa nasledovnými predpismi. 
1. Dodržiavať kánonické normy tak všeobecné ako aj partikulárne, liturgické predpisy a rešpektovať katolícku náuku a morálku.
2. Vykonávať svoje úlohy na odbornej i duchovnej úrovni, s najvyššou mierou ochoty, bez predsudkov a efektívne. Ďalším vzdelávaním neustále prehlbovať svoju odbornosť.
3. Jednať korektne s ľuďmi. Nesmie ich ponižovať, potupovať alebo inak nevhodne sa k nim správať, nepoškodzovať vzťahy a dobré meno nactiutŕhaním, ohováraním, osočovaním a šírením negatívnych informácií. 
4. Ak sa konkrétna záležitosť nedá vyriešiť alebo ju treba oddialiť, vždy sa to má zdôvodniť poukázaním na príslušné cirkevné predpisy a na to, aké sú iné možnosti riešenia.
5. Zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektivitu pri rozhodnutiach.
6. Rozhodovať na základe kvalifikovaných a profesionálnych informácií a pri rešpektovaní kresťanských hodnôt.
7. Neuvádzať svojich podriadených a nadriadených a tiež tretie strany úmyselne do omylu.
8. Konať profesionálne, objektívne, bez emócií a bez sledovania osobného prospechu, v súlade s právom a spravodlivosťou a kresťanskou láskou.
9. Včas vybavovať pracovnú agendu; dodržiavať zákonom predpísané časové lehoty.
10. Dbať o to, aby vlastným konaním nevznikali škody právnickým a fyzickým osobám.
11. Nezneužívať nadobudnuté informácie pre osobný prospech alebo pre prospech ďalších osôb, vyvarovať sa nelegálnym výhodám alebo protislužbám pre seba samého a pre tretie osoby.
12. V súvislosti so svojím rozhodovaním nevyžadovať dary pre seba alebo pre iného.
13. Zárukou protikorupčných opatrení je dôsledné zachovávanie príslušných kánonicko-právnych noriem (najmä kán. 285-288, 127, 1254-1310, 791, 531 a 945-958 CIC).
14. Nakladať so zverenými prostriedkami v súlade s kánonickými predpismi a právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade zistenia straty alebo ujmy na majetku Cirkvi, alebo podvodného či korupčného konania, oznámiť túto skutočnosť svojmu nadriadenému alebo štatutárnemu zástupcovi.
15. Chrániť informácie získané pri výkone zamestnania pred neoprávneným alebo náhodným zverejnením. Nepoužívať a nešíriť dôverné informácie za iným účelom a v rozsahu, než vyžaduje plnenie pracovných povinností.
16. Duchovné rozhovory a duchovné vedenie sa musia vykonávať na úradných miestach a v časoch, ktoré vylučujú akékoľvek rozumné podozrenie.
17. Z duchovných a osobných rozhovorov sa nesmú vyhotovovať žiadne písomné, audio či video záznamy.
18. Používať predpísané oblečenie alebo, ak nie je predpísané, používať slušné oblečenie.
19. Chrániť deti a mladistvých pred akýmkoľvek sexuálnym zneužívaním zo strany kohokoľvek a urobiť všetko, aby sa zabránilo deliktu.
20. Prísne dodržiavať ustanovenia, ktoré vydala Cirkev na ochranu mladistvých pred zneužívaním. Preto sa má podrobne oboznámiť a dodržiavať smernicu KBS týkajúcu sa postupu v prípadoch zneužívania klerikmi.
21. Nácviky, katechézy a iné farské aktivity, na ktorých sú prítomné deti a mladiství, sa musia vykonávať v úradných priestoroch (v kostole alebo v katechetickej miestnosti). Nesmú sa konať v rezidenčnej časti farskej budovy či v súkromnom byte.
22. Farské pastoračné aktivity s prítomnosťou maloletých do 15 rokov majú byť sprevádzané aspoň dvomi dospelými osobami.
23. V prítomnosti detí a mladistvých zdržať sa používania alkoholu, tabakových výrobkov a návykových látok.
24. Zamedziť mladistvým zneužívanie alkoholu, používanie drog a tabakových výrobkov a prístup k nevhodným časopisom a filmom.
 
Záverečné ustanovenia
25. Tento kódex pastoračného správania nadväzuje na platné kánonicko-právne predpisy. Jeho porušenie sa chápe ako porušenie kánonických noriem, so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.
26. Porušenie tohto kódexu je dôvodom pre udelenie písomného napomenutia,  v závažnom prípade môže byť aj dôvodom pre ukončenie pracovného pomeru.
 
Kódex pastoračného správania schválila Konferencia biskupov Slovenska na svojom 84. plenárnom zasadaní dňa 16. júna 2016 na Donovaloch.
Nadobúda účinnosť schválením diecézneho biskupa, stane sa vnútorným predpisom organizácie/právnickej osoby a súčasťou pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dobrovoľníctve.