Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stanovisko KBS k mediálnym aktivitám, ktoré znevažujú lekárov a pro-life postoje


Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s hlbokým znepokojením a poľutovaním vníma aktuálne aktivity prítomné v širokom mediálnom priestore na Slovensku, ktoré sa usilujú agresívnym, až kriminalizujúcim spôsobom znevážiť konkrétnych slovenských lekárov –  teraz najmä gynekológov a pôrodníkov. Katolícka cirkev vo svojom učení plne rešpektuje a vždy ochraňuje  dôstojnosť každej ľudskej osoby – či ide o ľudskú dôstojnosť nenarodeného dieťaťa, alebo v tomto konkrétnom prípade o ľudskú dôstojnosť konkrétnych lekárov, ktorá je cieľom neprípustného útoku.

Tento útok vnímame zároveň aj ako útok na postoje osôb, ktoré sa kultivovaným spôsobom zasadzujú za rešpektovanie a ochranu každého ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť (postoje pro-life – za život).

KBS jednoznačne odmieta takéto poľutovaniahodné, veľmi nebezpečné a všeobecne škodlivé kroky, ktoré v žiadnom prípade nemožno ospravedlniť. Odlišnosť postojov v bioetických otázkach nemôže v pluralitnej spoločnosti generovať osobnú nenávisť, ale má smerovať odbornú i laickú diskusiu k vzájomnému pochopeniu, úcte a rešpektu.

KBS chce tiež zdôrazniť, že rešpektovanie slobody slova, ktoré je jedným zo základných ľudských práv, neznamená zároveň povinnosť nemohúco tolerovať verejné prejavy nenávisti či šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií. KBS pozitívne vníma informácie o aktivitách príslušných štátnych orgánov, ktoré majú zodpovednosť takéto nebezpečné aktivity riadne vyšetriť a ich páchateľov primerane postihovať.

V súlade s učením Katolíckej cirkvi, KBS súčasne pripomína svoj nemenný a jednoznačný postoj vo veci rešpektovania a ochrany každého ľudského života od jeho počatia po prirodzenú smrť. To prakticky znamená aj jasné odmietnutie každého úmyselného, priameho umelého potratu a všetkých poľutovaniahodných skutkov ohrozujúcich alebo priamo ničiacich nevinný ľudský život.

KBS v kontexte tohto postoja podporuje úsilie všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí poskytujú rôzne formy pomoci tehotným ženám, matkám, rodinám alebo osamelým, starším, chorým či zdravotne postihnutým osobám. Táto nezištná pomoc má za cieľ účinne riešiť alebo vhodným spôsobom predchádzať neraz komplikovaným a ťaživým situáciám na začiatku alebo na sklonku ľudského života. Takto pozitívne je potrebné pôsobiť v prospech rešpektovania a ochrany každého ľudského života, v celom jeho priebehu, zvlášť vtedy, keď je bezbranný, zraniteľný človek, vzhľadom na svoj útly alebo už pokročilý vek, vystavený rozličným ohrozeniam života či zdravia.

Opravdivý kresťan sa má vo svojom úsilí pro-life riadiť príkladom, ktorý mu dal svojím životom a konaním sám Ježiš Kristus. Osobitne jeho príkladom skutočného súcitu a účinne pomáhajúcej lásky voči každému človeku podľa podobenstva o milosrdnom Samaritánovi (por. Lk 10, 30-37). V takomto naozajstnom, pravom úsilí a činnosti za život má autentický kresťan účinne spolupracovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

30. júna 2023