Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva Konferencie biskupov Slovenska k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku 

 
My, biskupi katolíckej cirkvi na Slovensku, vedomí si svojho poslania a spoluzodpovednosti za osud národa, prežívame s veriacimi i neveriacimi obyvateľmi Slovenska ich každodenné staros­ti, radosti, trápenia, túžby i nádeje a sme vážne znepokojení negatívnym populačným vývojom posledných rokov na Slovensku. 
 
Základným predpokladom stability a prosperity každého národa, štátu, spoločnosti a cirkvi je stabilná rodina. Otcovia a matky, ktorí chcú mať deti a chcú ich vychovať k zodpovednosti, pracovitosti a morálnosti sú našim najvzácnejším pokladom. 
Ako nás učí história, rozpad aj veľkých a silných štátov a zánik celých národov začal rozpadom rodiny a odmietaním detí. 
Ako vyplýva z nedávno zverejnených štatistických údajov, dochádza v posledných rokoch na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Trend poklesu pôrodnosti je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú existenciu národa. 
Ak by pôrodnosť bola taká alebo dokonca nižšia ako v roku 1995 (index plodnosti 1,52), a tento stav by pretrvával dlhodobo, behom jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20-25% a behom troch generácií o viac než polovicu. 
Veľmi pozorne sledujeme a budeme sledovať demografický vývoj na Slovensku. Starnutie a ubúdanie obyvateľstva je veľmi negatívny faktor, ktorý môže mať v nasledujúcich rokoch závažný a zhubný dopad na náš celkový ekonomický, sociálny a geopolitický vývoj. 
Práve v tejto dobe cítime potrebu položiť si spolu so všetkými obyvateľmi Slovenska zásadné otázky: 
Akú hodnotu ma každé dieťa pre nás osobne, pre náš národ, štát a pre celú Cirkev? Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, štátu a Cirkvi? 
Akú cenu má pre nás matka a otec, ktorí majú deti, zodpovedne ich vychovávajú a tým sa v prítomnosti obetujú pre budúcnosť nás všetkých? 
 
Vedení zodpovednosťou za budúcnosť národa a národností, na ktoré je zameraná naša pastoračná služba, upozorňujeme na mimoriadnu závažnosť súčasnej demografickej situácie: 
V prvom rade apelujeme na verejnú moc, prezidenta, parlament a vládu, aby v rámci svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. Je morálnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov vytvárať také legislatívne, eko­nomické a sociálne podmienky, aby obyvateľstvo nevymieralo. 
Vyzývame aj všetky organizácie, vedecké ústavy, nadácie, zástupcov médií, tvorcov verejnej mienky, predstaviteľov ekonomických, zdravotníckych, sociálnych, školských a ďalších rezortov, aby si uvedomili hrozivú situáciu demografického vývoja na Slovensku, konkrétne dopady v jednotlivých oblastiach života, aby v tejto veci zaujali stanovisko a aby pomáhali hľadať riešenia a cesty z tejto neutešenej situácie. 
Vyzývame tiež všetkých ľudí dobrej vôle, veriacich i neveriacich, aby neupadli do beznádeje, aby sa nedali odradiť momentálnymi ťažkosťami alebo zlákať zdanlivými výhodami a aby sa nebáli odovzdávať úžasný a jedinečný dar života budúcim generáciám a solidárne pomáhať tým, ktorí tak robia. 
 
Uvedomujeme si súčasnú veľmi ťažkú situáciu mladých rodín, najmä rodín s deťmi. Citlivo vnímame ich veľké starosti a problémy a sme im za to vďační, že prostredníctvom svojich detí a ich zodpovednou výchovou zabezpečujú budúcnosť nášho národa, štátu, spoločnosti a Cirkvi. Im patrí naše požehnanie, naša vďaka a naša úcta. 
V krátkom čase pozveme všetkých kompetentných predstaviteľov štátnych inštitúcií, cirkví, spoločenských organizácií, politických strán a predstaviteľov spoločenského života k okrúhlemu stolu, aby sme spoločne analyzovali situáciu a hľadali riešenia a východiská zo súčasnej negatívnej demografickej situácie. 
Pevne dúfame, že táto výzva bude chápaná ako prejav úprimnej lásky a starostlivosti o  spoločné dobro. Úbytok obyvateľstva má vážne následky pre hospodársky a spoločenský život veľ­kých a vyspelých národov, o to viac a rýchlejšie sa prejavia tieto následky u malých národov a v chudobnejších krajinách. Keď nenájdeme odvahu a silu chrániť ľudský život, podporovať usporia­daný rodinný život a chrániť rodiny s deťmi, za pár rokov sa ocitneme v nebezpečnej a nevypočíta­teľnej situácii. 
Deti sú požehnaním, naplnením a pokračovaním života rodičov, Cirkvi, národa a spoloč­nosti. Bez zodpovedných a obetavých rodičov niet detí a bez detí niet budúcnosti. Národ bez detí je národ bez budúcnosti. 
 
Katolícki biskupi Slovenska: 
 
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky diecézny biskup 
Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup 
Alojz Tkáč, košický arcibiskup 
Ján Hirka, prešovský diecézny biskup 
ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup 
Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup 
Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup 
Peter Dubovský, banskobystrický pomocný biskup 
Dominik Tóth, bratislavsko-trnavský pomocný biskup 
Vladimír Filo, bratislavsko-trnavský pomocný biskup 
František Rábek, nitriansky pomocný biskup 
Milan Chautur, prešovský pomocný biskup 
Andrej Imrich, spišský pomocný biskup 
Bernard Bober, košický pomocný biskup 


V Bratislave dňa 28. júna 1996