Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Komisia pre otázky bioetiky

Stanovisko k problematike klonovania človeka

1. Komisia pre otázky bioetiky KBS na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 2. 1998 v Bratislave sa zaoberala etickými aspektami aplikácie metódy nepohlavného rozmnožovania živočíchov klonovaním u človeka. Vzala na vedomie aktuálny stav vedeckých poznatkov molekulárnej biológie, genetiky, reprodukčnej medicíny a ďalších disciplín, ktoré poukazujú na to, že počatie človeka prostredníctvom metódy klonovania sa stáva technickou možnosťou. Pripomenula závažné znepokojenie svetovej vedeckej i laickej verejnosti, ktoré pred nedávnom vyvolali úvahy o etických, medicínskych, psychologických a sociálnych dôsledkoch a rizikách možného klonovania človeka. Toto znepokojenie už vyjadrili významné medzinárodné inštitúcie a osobnosti.
2. Klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jednotlivca i celého ľudského spoločenstva. Predstavuje neprípustné zneužitie medicíny a vedeckého pokroku v oblasti biomedicínskych vied. Každá ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má právo na úplné rešpektovanie a ochranu svojho života, jeho nenarušiteľnosti, biologickej, duševnej a duchovnej identity a integrity, ako aj na ochranu pred každým zneužitím a manipuláciou. Počatie človeka metódou klonovania by predstavovalo hrubú manipuláciu a zneužitie zasahujúce daného jednotlivca už na samom úsvite jeho osobnej existencie a vytváralo by predpoklady závažných osobných a sociálnych dôsledkov, jeho ďalšej diskriminácie a zneužitia. Znamenalo by tiež ohrozenie, ba prevrátenie a zničenie základných ľudských hodnôt a vzťahov, na ktorých stojí existencia i budúcnosť ľudskej spoločnosti a civilizácie (napr. rodina, rodičovstvo, pokrvné príbuzenstvo, národné a etnické spoločenstvo, atď.). Z uvedených dôvodov je potrebné aj túto metódu umelého počatia človeka rozhodne a jednoznačne odsúdiť a žiadať jej bezpodmienečný zákaz.
3. V tejto súvislosti je potrebné privítať a oceniť kroky, ktoré už podnikli zodpovedné štátne orgány Slovenskej republiky (najmä Národná rada Slovenskej republiky) v smere urýchlenia pristúpenia Slovenskej republiky k medzinárodným dohovorom jednoznačne požadujúcim zákaz klonovania ľudských bytostí (Konvencia o ľudských právach a biomedicíne, Rada Európy (1996); Protokol ku Konvencii o ľudských právach a biomedicíne o zákaze klonovania človeka (1997)). V tomto úsilí na medzinárodnom poli je potrebné naďalej aktívne pokračovať.
4. Odsúdenie a úplný zákaz metódy klonovania človeka, ku ktorým vedú závažné vedecké a morálne dôvody, je potrebné chápať nie ako obmedzovanie slobody vedeckého výskumu, či dokonca ako snahu brzdiť súčasný vedecký pokrok. Ide skôr o ochranu samotnej vedy, ako aj ľudskej spoločnosti pred nezodpovedným zneužitím nových technických a technologických možností a tiež o presadzovanie oprávnenej požiadavky, aby výsledky vedeckého poznania slúžili skutočnému dobru, pokroku a rozvoju ľudskej osoby - každého jednotlivca, spoločenstiev i celej ľudskej rodiny.
Pri tejto príležitosti je vhodné poukázať aj na potrebu a závažnosť pravdivého, seriózneho informovania širokej verejnosti - tak zo strany vedeckej komunity, ako aj zo strany médií masovej komunikácie - a zodpovednosť všetkých zúčastnených na vytváraní informovanej a aktívnej verejnej mienky.


Bratislava, 25. 4. 1998
Mons. Prof. ThDr. F. Tondra
biskup, predseda KOB KBS