Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Komisia pre otázky bioetiky

Vyhlásenie k deklarácii práv počatého dieťaťa

Komisia pre otázky bioetiky KBS na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. 11. 1999 v Bratislave sa dôkladne oboznámila s textom Deklarácie práv počatého dieťaťa vyhlásenej občianskymi iniciatívami* dňa l. júna 1999 v Bratislave.
Komisia pripomína, že život každého človeka začína v okamihu počatia. Od tohto momentu je počatý ľudský zárodok členom veľkej ľudskej rodiny. Preto mu patrí rovnaká dôstojnosť, úcta a rovnaké práva ako narodeným i dospelým členom ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na zraniteľnosť a odkázanosť ľudského zárodku a plodu patrí mu počas obdobia vnútromaternicového vývinu zvýšená starostlivosť a ochrana. Táto starostlivosť a láskyplná pozornosť musí zahŕňať i budúcich rodičov dieťaťa, zvlášť jeho matku.
Zodpovedné prijatie a výchova detí v rodine je nenahraditeľnou službou, ktorú rodičia nezištne a obetavo poskytujú ľudskej spoločnosti, štátu i Cirkvi. Z tohto dôvodu si rodičia i rodina založená na manželstve muža a ženy zasluhuje zo strany štátu i celej spoločnosti vytváranie takých sociálnych, kultúrnych a materiálnych podmienok, ktoré by zabezpečili jej upevnenie, potrebnú autonómiu a možnosť plnohodnotného, šťastného života rodičov i detí. Je potrebné uznať a v každom ohľade vyzdvihnúť dôstojnosť ženy - matky, ktorá je nositeľkou, "svätyňou" nového života. Je povinnosťou všetkých ľudí dobrej vôle, v prvom rade kresťanov, aby každej matke i rodine očakávajúcej narodenie dieťaťa podľa svojich možností a schopností poskytli všemožnú podporu, ochranu a konkrétnu pomoc.
Komisia vyjadruje plnú podporu Deklarácii práv počatého dieťaťa. Vyzýva zodpovedných štátnych činiteľov, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a všetkých ľudí dobrej vôle, zvlášť kresťanov, aby prispeli k uplatneniu princípov Deklarácie v právnom systéme Slovenskej republiky, v činnosti verejných inštitúcií a organizácií, v kultúre, mediálnom
informačnom priestore i v každodennom živote.

Mons. Prof. ThDr. František Tondra
predseda KOB KBS

V Bratislave, 6. novembra 1999


* Spoločenstvo života, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Združenie na pomoc mentálne postihnutým v SR a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - "Úsmev ako dar"