Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyjadrenie subkomisie KBS pre bioetiku k stanovisku o.z. Lekárnici za život
 
 
Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len "subkomisia") sa v spolupráci s príslušnými odborníkmi z medicínskych, farmaceutických a biologických vied na výslovnú žiadosť Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Tlačovej kancelárie KBS zaoberala materiálom občianskeho združenia "Lekárnici za život", uverejneným pod názvom "Stanovisko k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19" na webovom sídle tohto združenia dňa 18. decembra 2020 (ďalej len "materiál LZŽ").
 
Subkomisia tak urobila napriek tomu, že je verejne k dispozícii jednoznačné oficiálne stanovisko KBS v tejto veci, vydané dňa 8. decembra 2020, obdobné, vecne súhlasné stanoviská iných biskupských konferencií, vydané v Európe či v zámorí, ako aj jasné vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery – Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín zo dňa 21. decembra 2020, priamo schválené pápežom Františkom. Skutočnosť, že s uvedenými explicitnými vyjadreniami Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi je materiál LZŽ vo viacerých podstatných morálnych hodnoteniach a odporúčaniach v priamom rozpore, by mala pre veriaceho kresťana – katolíka plne postačovať na jeho jednoznačné odmietnutie.
 
Dôvodom spracovania tohto vyjadrenia, okrem toho, že materiál LZŽ obsahuje mnohé vecné a odborné omyly tak z medicínskeho, ako aj z etického a teologického hľadiska, bolo jeho neobyčajne aktívne rozširovanie prostredníctvom rôznych, často veľmi problematických, internetových stránok a sociálnych sietí. To paradoxne, napriek nízkej odbornej kvalite materiálu, vyvolalo nemalé znepokojenie či zneistenie pomerne veľkého počtu aj racionálne uvažujúcich osôb, najmä veriacich. Tieto osoby následne adresovali svoje otázky a žiadosti o odborné stanovisko i morálne usmernenie predstaviteľom a spomínaným orgánom KBS, vrátane subkomisie.
 
Subkomisia chce opätovne zdôrazniť, že si veľmi váži a vysoko hodnotí úprimný záujem veriacich kresťanov i širšej verejnosti o tieto závažné odborné a morálne otázky. Ide vskutku o "problémy života a smrti", ktorými bolestne žije, trpí a prechádza celá naša spoločnosť. Subkomisia je presvedčená, v súlade s opakovanými vyjadreniami Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, osobitne s vyjadreniami a povzbudeniami pápeža Františka, ako aj s vyjadreniami popredných, verejne činných osobností Slovenska, že všetci ľudia, občania našej vlasti, si zaslúžia v týchto odborných aj morálnych záležitostiach jasné slovo, overené a neskreslené informácie a každú účinnú a skutočne prospešnú pomoc. S tým sú však v príkrom rozpore mnohé poľutovaniahodné aktivity a vyjadrenia, medzi ktoré, žiaľ, patrí aj materiál LZŽ.
 
Autori materiálu LZŽ ním nepreukázali, že majú dostatočnú medicínsku, vakcinologickú, farmaceutickú či inú vedecky fundovanú odbornosť na kvalifikované zhodnotenie skutočností a poznatkov, na ktoré sa odvolávajú. Výsledkom sú, žiaľ, viaceré pseudovedecké, chybné, odborne neudržateľné a informačne škodlivé vyjadrenia aj odporúčania, ktoré sa v materiáli LZŽ uvádzajú. Tieto odborné prešľapy, hoci aj zahalené do zdanlivo vedecky znejúceho jazyka, je potrebné z vedecko-odborného hľadiska jednoznačne odmietnuť. Subkomisia pripomína, že zmysluplná, konkrétna odborná diskusia predpokladá nevyhnutnú mieru odbornej kvalifikácie na oboch diskutujúcich stranách. Pokiaľ na jednej strane, ako ukazuje obsah, mätúce závery a chybné odporúčania materiálu LZŽ, takáto kvalifikácia absentuje, odborná diskusia má len malú nádej na úspech. Subkomisia v tejto súvislosti pripomína vyjadrenie KBS zo dňa 8. decembra 2020, v ktorom sa uvádza, že "nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať."
 
Vo vzťahu k etickým a morálno-teologickým tvrdeniam, otázkam a odporúčaniam, uvádzaným autormi materiálu LZŽ, subkomisia považuje za viac než dostačujúce už spomínané stanovisko KBS z 8. decembra 2020, ako aj opakované i najnovšie vyjadrenia Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi. Subkomisia zároveň konštatuje, že združenie LZŽ nemalo a ani v súčasnosti nemá oficiálne cirkevné schválenie. 
 
Aktuálne vyjadrenia alebo odporúčania združenia LZŽ, ktoré sa týkajú záležitostí kresťanskej viery alebo mravov, nemožno teda považovať za stanoviská, ktoré by vyjadrovali autentické učenie Katolíckej cirkvi v týchto otázkach. To sa osobitne týka odporúčania, aby si členovia LZŽ uplatnili výhradu vo svedomí a nikdy nevydávali vakcíny, ktorých dodávky už doposiaľ Európska komisia dojednala. Ide o zbytočné a neúnosné bremeno, ktoré LZŽ svojvoľne kladie na svedomie lekárnikov, najmä po tom, ako sa k etickej otázke pôvodu či výroby vakcín opakovane vyjadril Učiteľský úrad Katolíckej cirkvi i KBS. Ide zároveň o extrémne nerozumný a nezodpovedný prístup v súčasnej situácii, keď sú vo veľmi vážnom ohrození života a zdravia početné skupiny obyvateľstva a medicína nemá k dispozícii iné účinnejšie prostriedky a eticky úplne bezproblémové alternatívy. 
 
Subkomisia s poľutovaním konštatuje, že hoci združenie LZŽ sa svojím názvom "Lekárnici za život" hlási k ochrane ľudského života, touto výzvou a jej odporúčaniami sa, žiaľ, zaradilo medzi tých, ktorí spochybňovaním odborných medicínskych autorít aj Magistéria Cirkvi vedome ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva.
 
Bratislava 5. januára 2021
 
Mons. Peter Rusnák, predseda Subkomisie pre bioetiku a Teologickej komisie KBS