Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Apoštolský list motu proprio Najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI.
 
NORMAS NONNULLAS

O niektorých zmenách v normách týkajúcich sa voľby rímskeho pápeža
 
Apoštolským listom De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, daným motu proprio 11. júna 2007 v treťom roku môjho pontifikátu som stanovil niekoľko noriem, ktoré rušia tie zo 75. článku apoštolskej konštitúcie Universi Dominici gregis, promulgovanej 22. februára 1996 mojím predchodcom blahoslaveným Jánom Pavlom II., a znovu zavádzajú normu potvrdenú tradíciou, podľa ktorej sa na platnú voľbu rímskeho pápeža vždy vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných kardinálov voličov.
Vzhľadom na dôležitosť zaistenia čo najlepšieho priebehu voľby rímskeho pápeža, no s rozličným dôrazom, zvlášť pokiaľ ide o presnejšiu interpretáciu a aplikáciu niektorých nariadení, ustanovujem a nariaďujem, aby niektoré normy apoštolskej konštitúcie Universi Dominici gregis a to, čo som sám nariadil v spomínanom apoštolskom liste, boli nahradené týmito:
Čl. 35: „Žiaden z kardinálov oprávnených voliť nesmie byť z nijakého dôvodu alebo zámienky vylúčený z aktívnej alebo pasívnej voľby okrem akceptovania ustanovení obsiahnutých v čl. 40  a čl. 75 tejto konštitúcie.“
Čl. 37: „Ďalej ustanovujem, že do začiatku konkláve treba čakať plných pätnásť dní po začatí právoplatného uprázdnenia Apoštolskej stolice; avšak ponechávam na kardinálske kolégium, aby urýchlilo začiatok konkláve, ak sú prítomní všetci kardináli oprávnení voliť, ako aj posunutie začiatku voľby o niekoľko dní, ak jestvujú závažné dôvody. Ale po uplynutí najviac dvadsiatich dní od začiatku uprázdnenia stolice sú všetci prítomní kardináli oprávnení voliť povinní pristúpiť k voľbe.“
Čl. 43: „Od okamihu stanovenia začiatku volebných rokovaní až po verejné oznámenie uskutočnenia voľby pápeža, v každom prípade však do okamihu, ktorý určí nový pápež, sa autoritou kardinála komorníka a za vonkajšej spoluúčasti kardinála vicekomorníka a substitúta Štátneho sekretariátu uzatvoria pre neautorizované osoby priestory Domus Sanctae Marthae, najmä však Sixtínska kaplnka a priestory určené na liturgické slávenia v súlade s tým, čo je stanovené v nasledujúcich normách.
Celá oblasť mesta Vatikánu, ako aj riadna činnosť úradov, ktoré tu majú sídlo, musia byť v tom čase upravené tak, aby sa zaručilo zachovanie tajomstva a voľný priebeh všetkých rokovaní, ktoré sú spojené s voľbou pápeža. Zvlášť sa treba postarať o to, aby sa aj za pomoci  prelátov Apoštolskej komory nikto nemohol dostať ku kardinálom oprávneným voliť na ceste z Domus Sanctae Marthae do Apoštolského paláca vo Vatikáne.“
Čl. 46, 1º. „Aby sa vyhovelo osobným a úradným požiadavkám, ktoré súvisia s priebehom voľby, musia byť vo vhodných priestoroch určených čl. 43 tejto konštitúcie primerane ubytované nasledovné osoby: sekretár kardinálskeho kolégia, ktorý vykonáva funkciu sekretára volebného zhromaždenia; pápežský majster ceremoniár s ôsmimi ceremoniármi a s dvoma rehoľníkmi pápežskej sakristie; jeden duchovný, ktorého vyberie kardinál dekan alebo zastupujúci ho kardinál, aby mu asistoval v jeho úrade.“
Čl. 47: „Všetky osoby menované v čl. 46 a v čl. 55, 2º tejto Apoštolskej konštitúcie, ktoré by sa z akéhokoľvek dôvodu alebo v ktoromkoľvek čase dozvedeli od niekoho priamo alebo nepriamo niečo o rokovaniach týkajúcich sa voľby, najmä však volebných kôl, sú viazané prísnou mlčanlivosťou voči každej osobe, ktorá nepatrí do kolégia kardinálov oprávnených voliť: preto musia pred začiatkom voľby zložiť prísahu podľa modalít a formuly v nasledujúcej norme.“
48. „Osoby menované v čl. 46 a v čl. 55, 2º predkladanej konštitúcie musia pred začiatkom voľby, po náležitom poučení o význame a dosahu skladanej prísahy pred kardinálom komorníkom alebo iným ním delegovaným kardinálom, v prítomnosti dvoch apoštolských protonotárov numerárov v určenom čase odriekať a podpísať túto prísažnú formulu:
Ja, N. N., sľubujem a prisahám, že zachovám v absolútnej tajnosti voči všetkým, ktorí nepatria do kolégia kardinálov oprávnených voliť, a to naveky, ak nedostanem výslovné mimoriadne dovolenie novozvoleného pápeža alebo jeho nástupcu, všetko, čo priamo alebo nepriamo súvisí s voľbou a hlasovaniami o voľbe pápeža.
Sľubujem a prisahám, že nepoužijem žiadne nahrávacie prístroje v období voľby v okruhu Vatikánu, či už na zaznamenanie zvuku, či obrazu, no zvlášť toho, čo priamo alebo nepriamo nejako súvisí so samotnou voľbou. 
Vyhlasujem, že túto prísahu skladám vo vedomí, že jej prekročenie bude viesť voči mojej osobe k trestu exkomunikácie „latae sententiae“ vyhradenému Apoštolskej stolici.
Tak mi pomáhaj Pán Boh a tieto sväté evanjeliá, ktorých sa dotýkam svojou rukou.
49. „Po odbavení predpísaných pohrebných slávností za zomrelého pápeža a príprave všetkého, čo je potrebné na riadny priebeh voľby, sa v stanovený deň – teda v hraniciach stanovených čl. 37 tejto konštitúcie – na začiatku konkláve zhromaždia všetci kardináli oprávnení voliť v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, alebo na inom mieste, vždy podľa okolností a požiadaviek času a miesta, aby sa zúčastnili na eucharistickej slávnosti votívnej svätej omše pro eligendo Papa. (19) Podľa možnosti sa má konať vo vhodnú hodinu dopoludnia, aby sa popoludní mohlo uskutočniť všetko, čo je predpísané v nasledujúcich bodoch tejto konštitúcie.“
50. „Z Capella Paolina Apoštolského paláca, kde sa stretnú vo vhodnú hodinu popoludní, sa vydajú kardináli oprávnení voliť v chórovom oblečení v slávnostnej procesii do Sixtínskej kaplnky Apoštolského paláca, na miesto a sídlo priebehu voľby, vzývajúc za spevu Veni Creator pomoc Ducha Svätého. Na procesii sa zúčastnia aj kardinál vicekomorník, generálny auditor Apoštolskej komory a dvaja členovia každého z kolégií – apoštolských protonotárov numerárov, prelátov audítorov Rímskej roty a prelátov Apoštolskej komory.“
51, 2º Podlieha to starostlivosti kardinálskeho kolégia, pracujúceho pod autoritou a zodpovednosťou komorníka, ktorého podporuje mimoriadna kongregácia, ako sa uvádza v čl. 7 tejto konštitúcie, aby bolo vopred všetko pripravené vnútri uvedenej kaplnky a v priľahlých priestoroch; toto sa má stať za vonkajšej spolupráce vicekomorníka a substitúta štátneho sekretariátu, aby sa zachoval riadny priebeh voľby a zachovanie tajomstva.
55, 3º „Ak by sa niekto proti tejto norme previnil a odhalilo by sa to, nech sú si páchatelia vedomí, že im bude uložený trest exkomunikácie latae sententiae vyhradený Apoštolskej stolici.“
62. „Po zrušení tzv. volebného postupu per acclamationem seu inspirationem a per compromissum sa rímsky pápež odteraz volí jedine a výlučne per scrutinium.
Stanovujem teda, že na platnú voľbu pápeža sú potrebné najmenej dve tretiny hlasov všetkých prítomných hlasujúcich voličov.“
64. „Priebeh hlasovania sa uskutočňuje v troch fázach, z ktorých prvá, ktorú možno nazvať predstupňom hlasovania, zahŕňa nasledovné časti: 1) prípravu a rozdanie hlasovacích lístkov ceremoniármi – medzitým povolanými do volebnej miestnosti spolu so sekretárom kardinálskeho kolégia a s majstrom ceremoniárom – ktorí každému kardinálovi oprávnenému voliť vydajú najmenej dva alebo tri lístky; 2) vylosovanie troch pomocníkov pri voľbe z celého počtu kardinálov oprávnených voliť, troch zmocnencov, ktorí zozbierajú hlasy chorých, stručne nazývaných infirmári, a troch skrutátorov; losovanie verejne vykoná posledný kardinál diakon, ktorý vytiahne deväť po sebe nasledujúcich mien tých, ktorí sa ujmú týchto úloh; 3) ak sa pri losovaní pomocníkov, infirmári a skrutátorov vyskytnú mená kardinálov oprávnených voliť, ktorí pre chorobu alebo z iných dôvodov nemôžu tieto služby vykonávať, vylosujú sa namiesto nich mená iných, ktorí nemajú prekážky. Prví traja vytiahnutí sú pomocníkmi pri voľbe, traja nasledujúci sú infirmári a poslední traja sú skrutátormi.“
70, 2º „Pomocníci pri voľbe zistia súčet všetkých hlasov, ktoré pripadajú na jednotlivcov, a ak v tomto volebnom kole nikto nedostal najmenej dve tretiny hlasov, pápež ešte nie je zvolený; ak však niekto dostal najmenej dve tretiny hlasov, uskutočnila sa kánonicky platná voľba pápeža.“
75. „Ak hlasovania, o ktorých hovorí čl. 72, 73 a 74 spomínanej konštitúcie, neprivedú k úspechu, nech sa venuje deň modlitbe, premýšľaniu a dialógu; pri nasledujúcich hlasovaniach podľa nariadenia v čl. 74 tej istej konštitúcie budú mať pasívny hlas iba dve mená, ktoré v predošlom kole získali najväčší počet hlasov, pričom nemožno ustúpiť od nariadenia, že na platnú voľbu, aj v týchto kolách, sa požaduje kvalifikovaná väčšina aspoň dvoch tretín hlasov prítomných a hlasujúcich kardinálov. V týchto hlasovaniach dve mená, ktoré majú pasívny hlas, nemajú aktívny hlas.“
87. „Ak sa voľba kánonicky realizuje, zavolá posledný kardinál diakon sekretára kardinálskeho kolégia a pápežského majstra ceremoniára a dvoch ceremoniárov do volebnej miestnosti; potom sa kardinál dekan alebo hierarchicky najvyššie postavený a najstarší kardinál v mene celého kolégia voličov opýta zvoleného, či prijíma voľbu nasledujúcimi slovami: Prijímaš kánonickú voľbu za pápeža? Ihneď ako dostane súhlas, spýta sa ho: Ako sa chceš menovať? Nato vyhotoví pápežský majster ceremoniár, ktorý pôsobí ako notár a má ako svedkov dvoch ceremoniárov, dokument o akceptovaní voľby zo strany nového pápeža a o mene, ktoré prijal.“
Tento dokument začne platiť ihneď po jeho zverejnení v L’Osservatore Romano.
Takto som rozhodol a ustanovil napriek všetkému, čo by s tým mohlo byť v rozpore.
 
V Ríme pri svätom Petrovi  22. februára roku 2013, v ôsmom roku môjho pontifikátu.