Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Apoštolský list motu proprio
najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI .
QUAERIT SEMPER

 


ktorým sa upravuje apoštolská konštitúcia Pastor bonus a presúvajú sa niektoré kompetencie z Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí na nový Úrad pre procesy na dosiahnutie dišpenzu od uzavretého, no nedokonaného manželstva a pre kauzy o nulite posvätnej vysviacky, zriadený pri tribunáli Rota Romana.
Svätá stolica sa vždy usilovala prispôsobiť riadiace štruktúry pastoračným potrebám, ktoré sa vynárajú v živote Cirkvi v každej historickej dobe, a preto modifikovala usporiadanie a kompetencie dikastérií rímskej kúrie.


Napokon aj Druhý vatikánsky koncil potvrdil spomínané kritérium a zdôraznil nutnosť prispôsobiť dikastériá potrebám doby, regiónov a jednotlivých rítov, predovšetkým pokiaľ ide o počet ich členov, obsadenie, kompetencie, procedurálne postupy a vzájomnú koordináciu (porov. dekrét Christus Dominus, 9).
Môj predchodca, blahoslavený Ján Pavol II., sa tiež riadil týmito princípmi, keď prostredníctvom apoštolskej konštitúcie Pastor bonus promulgovanej 28. júna 1988 (AAS 80 [1988] 841-930) a s ohľadom na Kódex kánonického práva promulgovaný päť rokov predtým  prikročil ku komplexnej reštrukturalizácii rímskej kúrie a upravil kompetencie rôznych dikastérií a tiež normy, ktoré sa navrhovali pre východné cirkvi. Následne sme – tak môj predchodca, ako aj ja sám – ďalšími nariadeniami pozmenili štruktúru a kompetencie niektorých dikastérií, aby lepšie zodpovedali zmeneným požiadavkám.
V súčasných podmienkach sa zdá vhodné, aby sa Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí venovala najmä tomu, aby podnietila nový rozvoj posvätnej liturgie v Cirkvi, v zmysle obnovy, ktorú si počnúc konštitúciou Sacrosanctum concilium želal Druhý vatikánsky koncil.
Preto som považoval za vhodné preniesť kompetencie týkajúce sa procesov na dosiahnutie dišpenzu od uzavretého, no nedokonaného manželstva, a káuz o nulite posvätnej vysviacky na nový úrad zriadený pri tribunáli Rota Romana.
Preto na návrh Jeho  Eminencie prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a s láskavým zvolením Jeho  Eexcelencie dekana tribunálu Rota Romana a po vypočutí názoru najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry a Pápežskej rady na výklad zákonov, stanovujem týmto dekrétom nasledovné:

Čl. 1.
Články 67 a 68 spomínanej apoštolskej konštitúcie  Pastor bonus sa rušia.

Čl. 2.
Článok 126 apoštolskej konštitúcie  Pastor bonus sa mení v zmysle nasledujúceho textu:
Čl. 126 § 1. Tento tribunál vyššej inštancie pracuje pri Svätej stolici obyčajne v stupni odvolania na obranu práv v Cirkvi, prispieva k jednote právnej vedy a vlastnými rozsudkami pomáha nižším tribunálom.
§ 2. Pri tomto tribunáli je zriadený úrad, ktorému prináleží kompetencia rozhodovať ohľadne faktu nedokonania manželstva a ohľadne existencie oprávneného dôvodu na dosiahnutie dišpenzu. Preto prijíma všetky spisy spolu s úsudkom biskupa a s pripomienkami obhajcu zväzku, a na základe špeciálnej procedúry pozorne posúdi žiadosť o dosiahnutie dišpenzu a ak treba, predloží ju najvyššiemu veľkňazovi.
§ 3. Tento úrad je tiež kompetentný zaoberať sa kauzami o nulite posvätnej vysviacky podľa všeobecného a vlastného práva, congrua congruis referendo.

Čl. 3.
Úrad pre procesy na dosiahnutie dišpenzu od uzavretého, no nedokonaného manželstva a pre kauzy o nulite posvätnej vysviacky moderuje dekan Rota Romana, ktorému pomáhajú úradníci, delegovaní komisári a konzultori.

Čl. 4.
V deň, keď vstúpia do platnosti tieto normy, budú procesy týkajúce sa dišpenzu od uzavretého, no nedokonaného manželstva a kauzy o nulite posvätnej vysviacky,  o ktorých sa  ešte nerozhodlo na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí, presunuté na nový úrad pri tribunáli Rota Romana, kde sa o nich rozhodne.
Nariaďujem, aby sa všetko, čo som týmto apoštolským listom vo forme motu proprio rozhodol, zachovávalo vo všetkých častiach, napriek všetkému, čo by s tým mohlo byť v rozpore, hoci by si to zasluhovalo i osobitný ohľad, a ustanovujem, aby bolo toto motu proprio promulgované zverejnením v denníku l’Osservatore Romano a aby začalo platiť 1. októbra 2011.

V  Castel Gandolfe 30. augusta 2011, v siedmom roku  nášho pontifikátu.

Benedikt XVI.