Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Posolstvo Svätého Otca Františka na 108. svetový deň migrantov a utečencov 2022
 
(25. september 2022)

Budovať budúcnosť s migrantmi a utečencami

„Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce“ (Hebr 13, 14)
 
 
Drahí bratia a sestry!
Definitívnym zmyslom našej „cesty“ v tomto svete je hľadanie skutočnej vlasti, Božieho kráľovstva nastoleného Ježišom Kristom, ktoré sa naplno uskutoční vtedy, keď Pán znovu príde v sláve. Jeho kráľovstvo ešte nie je zavŕšené, ale už je prítomné v tých, ktorí prijali spásu. „Božie kráľovstvo je v nás. Hoci je ešte eschatologickou realitou, budúcnosťou sveta, budúcnosťou ľudstva, zároveň je prítomné v nás“.1
 
Budúce mesto je „mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh“ (Hebr 11, 10). Projekt tohto mesta predpokladá intenzívnu prácu na jeho budovaní, do ktorej sa musíme všetci cítiť zapojení. Ide o dôsledné úsilie o osobné obrátenie a pretvorenie reality, ktorá má čoraz viac zodpovedať Božiemu plánu. Dejinné drámy nám pripomínajú, ako ďaleko sme ešte od nášho cieľa, nového Jeruzalema, „Božieho stánku medzi ľuďmi“ (Zjv 21, 3). No nemáme preto upadať na duchu. Vo svetle toho, čo sme sa v útrapách nedávnej doby naučili, sme pozvaní obnoviť svoje úsilie na budovaní budúceho sveta, ktorý bude väčšmi zodpovedať Božiemu plánu; sveta, v ktorom všetci budeme môcť žiť dôstojne a v pokoji.
 
„Očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť“ (2 Pt 3, 13). Spravodlivosť je jedným z konštitutívnych prvkov Božieho kráľovstva. V každodennom hľadaní Božej vôle sa musí spravodlivosť budovať trpezlivo, obetavo a rozhodne, aby všetci, ktorí sú po nej hladní a smädní (porov. Mt 5, 6), boli nasýtení. Spravodlivosť Božieho kráľovstva treba chápať ako naplnenie Božieho poriadku a uskutočnenie jeho harmonického plánu, v ktorom sa v Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, celé stvorenie opäť stane „dobrým“ a ľudstvo „veľmi dobrým“ (porov. Gn 1, 1 – 31). Nato, aby mohla vládnuť takáto nádherná harmónia, treba prijať Kristovu spásu a jeho evanjelium lásky, aby boli v dnešnom svete odstránené všetky nerovnosti a diskriminácia.
 
Nik nesmie byť vylúčený. Boží plán je zo svojej podstaty inkluzívny a v jeho centre sú tí, čo obývajú existenciálne periférie. Medzi nich patria mnohí migranti a utečenci, vysídlenci a obete obchodovania. Budovanie Božieho kráľovstva s nimi ráta, pretože bez nich by to nebolo kráľovstvo, aké má Boh na mysli. Inklúzia najzraniteľnejších osôb je nevyhnutnou podmienkou nato, aby sa mohli stať plnoprávnymi občanmi tohto kráľovstva. Pán totiž hovorí: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne“ (Mt 25, 34 – 36).
 
Budovať budúcnosť s migrantmi a utečencami znamená spoznať a oceniť to, čo každý z nich môže do procesu jej budovania priniesť. Páči sa mi nachádzať takýto pohľad na migráciu v Izaiášovom prorockom videní, v ktorom cudzinci nevystupujú ako votrelci a ničitelia, ale ako ochotní pracovníci, ktorí obnovujú múry nového Jeruzalema; Jeruzalema otvoreného pre všetky národy (porov. Iz 60, 10 – 11).
 
V tomto proroctve sa príchod cudzincov predstavuje ako zdroj obohatenia: „Poklady národov prídu k tebe“ (Iz 60, 5). Dejiny nás skutočne učia, že prínos migrantov a utečencov bol pre sociálny rozvoj a ekonomiku našich spoločností rozhodujúci. A taký je i dnes. Ich práca, ich schopnosť obetovať sa, ich mladosť a entuziazmus, obohatia spoločnosti, ktoré ich prijmú. Ale tento prínos by mohol byť ešte väčší, ak by bol zhodnotený a podporený cielenými programami. Ide o obrovský potenciál, ktorý sa prejaví, len čo dostane príležitosť.
 
Obyvatelia nového Jeruzalema – pokračuje ďalej Izaiášovo proroctvo – nechávajú brány mesta stále otvorené, aby mohli vstúpiť cudzinci so svojimi darmi: „Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov“ (60, 11). Prítomnosť migrantov a utečencov predstavuje veľkú výzvu, ale aj príležitosť kultúrneho a duchovného rastu pre všetkých. Vďaka nim máme možnosť lepšie spoznať svet a krásu rôznosti. Môžeme dozrievať v ľudskosti a spoločne budovať širšie „my“. Vo vzájomnej otvorenosti sa vytvára priestor pre plodnú konfrontáciu rôznych pohľadov a tradícií, ktoré otvárajú myseľ pre nové perspektívy. Objavujeme pritom bohatstvo obsiahnuté v pre nás neznámych náboženstvách a spiritualitách, a to nás podnecuje k prehĺbeniu našich vlastných presvedčení.
 
V novom Jeruzaleme národov bude Pánov chrám ešte krajší vďaka obetám, ktoré tam prijdú z cudzích krajín: „Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe, baránky z Nabajot ti budú k službám, vystúpia na môj oltár ľúbezný, a tak oslávim svoj slávny dom“ (60, 7). V tomto zmysle prináša príchod katolíckych migrantov a utečencov do života cirkevných spoločenstiev, ktoré ich prijímajú, novú energiu. Často sú totiž nositeľmi nákazlivej vitality a môžu tak oživiť naše slávenia. Vzájomné zdieľanie rôznych prejavov viery a nábožnosti predstavuje osobitnú príležitosť pre plnšie prežívanie katolicity Božieho ľudu.
 
Drahí bratia a sestry, osobitne vy, mladí! Ak chceme spolupracovať s naším nebeským Otcom na budovaní budúcnosti, robme to spoločne s našimi bratmi a sestrami, migrantmi a utečencami. Začnime už dnes! Pretože budúcnosť začína dnes a začína každým z nás. Nemôžeme nechať budúcim generáciám zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré treba prijať už teraz, lebo len tak sa Boží plán so svetom bude môcť uskutočniť a len tak môže prísť jeho kráľovstvo spravodlivosti, bratstva a pokoja.
 

Modlitba
 
Pane, urob nás nositeľmi pokoja,
aby tam, kde vládne tma, zavládlo svetlo,
a kde panuje rezignácia, opäť sa zrodila dôvera v budúcnosť.
 
Pane, urob nás nástrojmi tvojej spravodlivosti,
aby prekvitalo bratstvo tam, kde je vylúčenie,
a duch vzájomného delenia tam, kde panuje chamtivosť.
 
Pane, urob nás budovateľmi tvojho kráľovstva
spolu s migrantmi a utečencami
a so všetkými tými, ktorí žijú na periférii.
 
Pane, nauč nás, aké pekné je
žiť spoločne ako bratia a sestry. Amen.
 
Rím pri sv. Jánovi v Lateráne 9. mája 2022

FRANTIŠEK
 
 
______
1 Sv. Ján Pavol II.: Príhovor pri návšteve rímskej farnosti sv. Františka z Assisi a Kataríny Sienskej, patrónov Talianska, 26. novembra 1989.