Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Posolstvo Svätého Otca
Benedikta XVI.
k 43. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov


 

Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru úcty, dialógu, priateľstva

24. máj 2009

Drahí bratia a sestry,
s blížiacim sa Svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov sa s potešením obraciam na vás s niekoľkými svojimi myšlienkami na tému zvolenú na tento rok: Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru úcty, dialógu, priateľstva. Nové digitálne technológie totiž podmieňujú podstatné zmeny v modeloch komunikácie i v ľudských vzťahoch. Tieto zmeny sú zvlášť evidentné u mladých ľudí, ktorí vyrastajú v úzkom kontakte s novými komunikačnými technikami, a preto sa cítia v digitálnom svete ako doma. Naopak, tým z nás dospelých, ktorí sme sa ho museli naučiť ovládať a oceniť jeho možnosti z hľadiska komunikácie, sa javí cudzí. V tohtoročnom posolstve sa chcem obrátiť osobitne na tých, ktorí sú súčasťou takzvanej digitálnej generácie. Predovšetkým s nimi sa chcem podeliť o niekoľko myšlienok, týkajúcich sa mimoriadneho potenciálu nových technológií, pokiaľ sa používajú v prospech ľudského pochopenia a solidarity. Tieto technológie sú pre ľudstvo opravdivým darom: musíme ich však využívať tak, aby výhody, ktoré poskytujú, slúžili všetkým ľuďom a všetkým spoločenstvám, a to najmä tým núdznym a zraniteľným.
Prístup k mobilom a počítačom v spojení s globálnym prínosom a rozšírením internetu vytvoril množstvo ciest, ktorými možno okamžite posielať slová i obrazy aj do tých najvzdialenejších a najodľahlejších kútov sveta: to bolo pre predchádzajúce generácie nepredstaviteľné. Zvlášť mladí ľudia využívajú ohromný potenciál nových médií na nadväzovanie kontaktov, komunikáciu a vzájomné porozumenie medzi jednotlivcami i spoločenstvami. Využívajú ich tak na komunikáciu so svojimi priateľmi, ako aj na to, aby stretli nových, vytvárali s nimi spoločenstvá a siete, aby hľadali rôzne informácie a správy a delili sa o svoje myšlienky a názory. Táto nová kultúra komunikácie poskytuje mnohé dobrá: rodiny môžu ostať v kontakte, aj keď ich delia veľké vzdialenosti, študenti a vedci majú ľahší a bezprostrednejší prístup k dokumentom, vedeckým prameňom a objavom a vďaka tomu môžu spolupracovať, hoci sú na rozličných miestach. Interaktívna povaha nových médií navyše uľahčuje dynamickejšie formy vzdelávania a komunikácie, ktoré prispievajú k sociálnemu pokroku.
Aj keď nás prekvapuje rýchlosť, s akou sa nové technológie rozvinuli, čo sa týka ich spoľahlivosti a účinnosti, nesmie nás prekvapovať ich popularita medzi ľuďmi, pretože zodpovedajú základnej ľudskej túžbe nadväzovať vzájomné vzťahy.
Táto túžba po komunikácii a priateľstve je zakorenená v našej prirodzenosti ako ľudských bytostí a nemožno ju chápať len ako odpoveď na technologické inovácie. Vo svetle biblického posolstva ju treba chápať skôr ako odraz našej účasti na Božej láske, ktorá sa darúva a vedie k jednote, s úmyslom vytvoriť z celého ľudstva jedinú rodinu. Keď cítime potrebu priblížiť sa k iným, keď ich chceme lepšie poznať a nechať sa nimi poznať, odpovedáme tým na Božie povolanie – povolanie, ktoré je súčasťou našej prirodzenosti, lebo sme boli stvorení na obraz a podobu Boha, Boha komunikácie a spoločenstva.
Túžba po vzťahoch a komunikačný inštinkt, ktoré sú v dnešnej kultúre také samozrejmé, nie sú v skutočnosti ničím iným než modernými prejavmi základného a trvalého sklonu ľudských bytostí, ktoré chcú vyjsť zo seba, aby nadviazali vzťah s druhými. Keď sa totiž otvárame druhým, napĺňame tým svoje najhlbšie túžby a stávame sa plnšie ľuďmi. Veď práve pre lásku nás Boh stvoril. Prirodzene, nehovorím tu o prechodných, povrchných vzťahoch; hovorím o pravej láske, ktorá predstavuje jadro Ježišovho morálneho učenia: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” A tiež: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” (porov. Mk 12, 30 - 31). Keď rozmýšľame o význame nových technológií v tomto svetle, dôležité je uvažovať nielen o ich nepochybnej schopnosti napomáhať medziľudské vzťahy, ale aj o kvalite obsahu, ktorý majú šíriť. Rád by som povzbudil všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú aktívne zapojení do prudko sa rozvíjajúceho sveta digitálnej komunikácie, aby sa snažili posilňovať kultúru úcty, dialógu a priateľstva.
Preto sa tí, ktorí pracujú v oblasti produkcie a šírenia informácií prostredníctvom nových médií, musia cítiť zaviazaní mať úctu voči dôstojnosti a hodnote ľudskej osoby. Ak majú nové technológie slúžiť dobru jednotlivcov a spoločnosti, ich používatelia sa musia vyhnúť tomu, aby sa cez ne šírili slová a obrazy ponižujúce ľudské bytosti, a preto musia vylúčiť všetko, čo živí nenávisť a netoleranciu, čo ponižuje krásu a intimitu ľudskej sexuality alebo čo zneužíva slabých a bezbranných.
Nové technológie otvorili cestu pre dialóg medzi ľuďmi z rozličných krajín, kultúr a náboženstiev. Nový digitálny svet, takzvaný cyberspace, umožňuje stretávať sa s druhými a spoznávať iné hodnoty a tradície. Aby však podobné stretnutia boli plodné, vyžadujú si čestné a pravdivé formy vyjadrovania, ako aj pozorné a úctivé načúvanie. Dialóg musí byť zakotvený v úprimnom a obojstrannom hľadaní pravdy, aby napomáhal porozumenie a toleranciu. Totiž život nie je len jednoduchým sledom faktov a skúseností: ide v ňom skôr o hľadanie pravdy, dobra a krásy. Práve s týmto cieľom robíme svoje rozhodnutia, uplatňujeme svoju slobodu a v tomto – teda v pravde, dobre a kráse – nachádzame šťastie a radosť. Nesmieme sa nechať oklamať tými, ktorí hľadajú len konzumentov na trhu indiferentných možností, kde sa samotné rozhodovanie stáva dobrom, novosť sa prezentuje ako krása a subjektívna skúsenosť nahrádza pravdu.
V slovníku digitálnych sociálnych sietí, ktoré vznikli v posledných rokoch, znovu ožíva pojem priateľstva. Tento pojem je jedným z najvznešenejších výdobytkov ľudskej kultúry. V našich priateľstvách a prostredníctvom nich rastieme a rozvíjame sa ako ľudské bytosti. Práve preto sa pravé priateľstvo vždy považovalo za jedno z najväčších bohatstiev, ktorými môže ľudská bytosť disponovať. Z tohto dôvodu treba dávať pozor, aby sa pojem a skúsenosť priateľstva neznehodnotili. Bolo by smutné, ak by sa naša túžba nadväzovať a rozvíjať on-line priateľstvá uskutočňovala za cenu toho, že nebudeme mať čas pre rodinu, pre blížnych a pre tých, s ktorými sa stretávame v každodennej realite – na pracovisku, v škole či vo voľnom čase. Keď sa totiž túžba po virtuálnych vzťahoch stane posadnutosťou, človek sa v dôsledku toho izoluje a preruší skutočné spoločenské styky. Končí to tým, že sa narušia aj modely odpočinku, pokoja a reflexie, ktoré sú pre zdravý ľudský vývoj nevyhnutné.
Priateľstvo je pre človeka veľkým dobrom, no ak by bolo považované len za cieľ sám osebe, bolo by zbavené svojej hodnoty. Priatelia sa navzájom musia podporovať a povzbudzovať v rozvíjaní svojich darov a talentov, i v ich dávaní do služby ľudskému spoločenstvu. V tejto súvislosti je potešujúce vidieť, ako vznikajú nové digitálne siete usilujúce sa napomáhať ľudskú solidaritu, pokoj, spravodlivosť, ľudské práva, úctu k životu i dobro stvorenia. Tieto siete môžu uľahčovať rozličné formy spolupráce medzi národmi z odlišných geografických a kultúrnych podmienok a umožniť im hlbšie spoznávať ľudskosť, ktorá je nám spoločná, a tiež rozvíjať zmysel pre spoluzodpovednosť za dobro všetkých. Predsa sa však treba postarať aj o to, aby digitálny svet, v ktorom takéto siete môžu existovať, bol skutočne svetom dostupným pre všetkých. Bolo by na škodu budúcnosti ľudstva, ak by nové nástroje komunikácie umožňujúce rýchlejšiu a účinnejšiu výmenu poznatkov a informácií, neboli prístupné ekonomicky a sociálne marginalizovaným vrstvám, alebo ak by dokonca prispievali k zväčšovaniu priepasti oddeľujúcej chudobných od týchto nových sietí, ktoré sa rozvíjajú v službe informovanosti a socializácie človeka.
Toto posolstvo by som chcel ukončiť výzvou adresovanou osobitne mladým katolíkom, aby do digitálneho sveta vnášali svedectvo o svojej viere. Najdrahší mladí, cíťte sa zodpovední za to, aby ste do kultúry tohto nového komunikačného a informačného prostredia uvádzali hodnoty, na ktorých spočíva váš život! V začiatkoch Cirkvi apoštoli a ich učeníci zaniesli Ježišovu dobrú zvesť do grécko-rímskeho sveta: tak ako si vtedy evanjelizácia vyžadovala pozorné pochopenie kultúry a zvykov tamojších pohanských národov, aby bola plodná a dotkla sa myslí a sŕdc, tak aj terajšie ohlasovanie Krista vo svete nových technológií predpokladá jeho hlbšie poznanie, aby ho bolo možné náležite využiť. Na vás, mladých, ktorí ste sa temer spontánne naučili zaobchádzať s týmito novými komunikačnými prostriedkami, čaká osobitná úloha: evanjelizovať tento „digitálny kontinent“. Ujmite sa jej s nadšením a ohlasujte vašim vrstovníkom evanjelium! Vy poznáte ich obavy i nádeje, ich oduševnenie i sklamania: najcennejší dar, ktorý im môžete dať, je podeliť sa s nimi o „dobrú zvesť“ o Bohu, ktorý sa stal človekom, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby spasil ľudstvo. Ľudské srdce túži po svete, kde vládne láska, kde sú dary spravodlivo rozdelené, kde sa buduje jednota, kde sloboda nachádza svoj pravý význam v pravde a kde sa identita každého jedného uskutočňuje v navzájom sa rešpektujúcom spoločenstve. Na tieto očakávania môže dať odpoveď práve viera: buďte jej hlásateľmi! Pápež stojí pri vás so svojou modlitbou a svojím požehnaním.

Vo Vatikáne 24. januára 2009, na sviatok sv. Františka Saleského

Benedikt XVI.