Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II.
K 39. SVETOVÉMU DŇU
SPOLOČENSKÝCH KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV


Spoločenské komunikačné prostriedky v službe porozumenia medzi národmi

Drahí bratia a drahé sestry!

1.Jakubovom liste čítame: „Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji“ (Jak 3, 10). Sväté písmo nám pripomína, že slová majú mimoriadnu silu ľudí spájať, alebo rozdeľovať, vytvárať priateľské putá, alebo vyvolávať nepriateľstvo.

To platí nielen o slovách, ktoré povie jeden človek druhému, ale aj pre komunikáciu na každej inej úrovni. Moderné technológie nám poskytujú nebývalé možnosti na konanie dobra, šírenie pravdy o našej spáse v Ježišovi Kristovi i na napomáhanie vzájomného súladu a zmierenia. Ich nesprávne používanie však môže spôsobiť nevyčísliteľné škody, zapríčiniť vznik nezhôd, predsudkov, ba dokonca otvorených zrážok. Téma zvolená na Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 2005 – Spoločenské komunikačné prostriedky v službe porozumenia medzi národmi – sa na nás obracia s naliehavou požiadavkou: použitím týchto mocných prostriedkov napomáhať jednotu ľudskej rodiny.

2. Dôležitou cestou na dosiahnutie tohto cieľa je vzdelávanie. Prostriedky spoločenskej komunikácie môžu sprostredkovať miliónom ľudí poznatky o iných častiach sveta a iných kultúrach. Oprávnene boli nazvané prvým areopágom novej doby, lebo „hrajú natoľko dôležitú úlohu, že sa stali pre mnohých hlavným prostriedkom informácií a vzdelania, vedenia a riadenia pre individuálne, rodinné a sociálne správanie“ (Redemptoris missio, 37). Dôkladné poznanie napomáha totiž vzájomné pochopenie, búra predsudky a povzbudzuje do ďalšieho poznávania. Najmä vizuálne prostriedky majú moc odovzdávať trvalé dojmy a vytvárať postoje. Učia ľudí, ako hľadieť na členov iných skupín alebo národov, pričom nenápadne ovplyvňujú to, či sú považovaní za priateľov, alebo naopak nepriateľov, za spojencov, alebo potenciálnych protivníkov.

Keď sú tí druhí vykreslení ako nepriatelia, rozosievajú sa semená konfliktu, ktorý sa môže ľahko vystupňovať do násilia, vojny, dokonca do genocídy. Médiá namiesto toho, aby budovali jednotu a porozumenie, môžu byť zneužité na démonizáciu rôznych spoločenských, etnických a náboženských skupín, podnecujúc voči nim strach a nenávisť. Tí, ktorí sú zodpovední za druh a obsah odovzdávaných informácií, majú vážnu povinnosť zaistiť, aby sa tak nestalo. Médiá majú skutočne obrovské možnosti na nastoľovanie pokoja a budovanie mostov dialógu medzi národmi, keď narušia dnes takú rozšírenú osudovú špirálu násilia, represálií a opäť nového násilia, inšpirujúc sa slovami svätého Pavla, ktoré sú mottom tohoročného Posolstva k Svetovému dňu pokoja: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12, 21).

3. Ak jedným z významných spôsobov, ako môžu médiá spájať národy, je ich príspevok k uskutočneniu pokoja vo svete, tak ďalším je ich vplyv na rýchlu mobilizáciu humanitárnej pomoci pri prírodných katastrofách. Bolo veľmi potešiteľné vidieť, ako rýchlo medzinárodné spoločenstvo reagovalo na nedávne záplavy cunami, majúce za následok nevyčísliteľné obete. Rýchlosť, akou sa dnes informácie šíria, samozrejme, zvyšuje možnosť prijať načas konkrétne opatrenia a poskytnúť najväčší možný rozsah pomoci. Takýmto spôsobom môžu médiá vykonať obrovský kus dobra.

4. Druhý vatikánsky koncil pripomína: „Správne používanie týchto prostriedkov si bezpodmienečne vyžaduje, aby všetci, ktorí ich používajú, poznali mravné normy a svedomito ich uplatňovali na tomto poli“ (Inter mirifica, 4).

Základný etický princíp je nasledovný: „Ľudská bytosť a ľudské spoločenstvo sú cieľom a mierou využívania médií v spoločenskej komunikácii. Komunikácia sa má uskutočňovať ľuďmi, pre ľudí a v záujme rozvoja človeka“ (Etika v spoločenskej komunikácii, 21). V prvom rade musia teda samotní masmediálni pracovníci praktizovať vo svojom živote hodnoty a postoje, ku ktorým majú vychovávať tých druhých. To si vyžaduje predovšetkým opravdivé zasadzovanie sa za spoločné dobro – dobro, ktoré nie je limitované hranicami záujmov určitej skupiny alebo národa, ale zahŕňa potreby a záujmy všetkých, dobro celej ľudskej rodiny (porov. Pacem in terris, 132). Masmediálni pracovníci majú príležitosť podporovať skutočnú kultúru života tým, že sa zrieknu dnešného sprisahania proti životu (porov. Evangelium vitae, 17) a budú prinášať pravdu o dôležitosti a dôstojnosti každej ľudskej bytosti.

5. Vzor a príklad každej komunikácie nachádzame v samotnom Božom slove: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1). Vtelené Božie Slovo ustanovilo novú zmluvu medzi Bohom a jeho ľudom – zmluvu, vďaka ktorej tvoríme spoločenstvo aj s ostatnými. „Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo“ (Ef  2, 14).

Pri príležitosti tohoročného Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov sa modlím za mužov a ženy, ktorí pracujú v médiách, aby plnili svoju úlohu pri búraní múra nenávisti rozdeľujúceho náš svet, múra, ktorý živením nepochopenia a nedôvery oddeľuje navzájom národy a národnosti; aby vedeli využiť zdroje, ktoré majú k dispozícii, na posilnenie pút priateľstva a lásky, ktoré sú jasným znamením začiatku Božieho kráľovstva na zemi.

Vo Vatikáne 24. januára 2005, na sviatok svätého Františka Saleského

JÁN PAVOL II.