Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II.
K SVETOVÉMU DŇU MISIÍ 2003
(19.10.2003)Najdrahší bratia a sestry!

1. Hneď na začiatku som sa rozhodol vložiť svoj pontifikát pod zvláštnu ochranu Panny Márie. Odvtedy som už niekoľkokrát vyzval celé spoločenstvo veriacich, aby znovu prežilo skúsenosť večeradla, kde sa učeníci zdržiavali a „jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu... s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1, 14). Už vo svojej prvej encyklike Redemptor hominis som napísal, že iba v ovzduší vrúcnej modlitby je možné „prijať Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a tak sa staneme Kristovými svedkami ,až po kraj sveta’, podobne ako tí, ktorí v deň Turíc vyšli z jeruzalemského večeradla“ (22).
Cirkev si čoraz väčšmi uvedomuje, že má byť Matkou ako Mária. V bule Incarnationis mysterium (11) pri príležitosti Veľkého jubilea roku 2000, som napísal, že Cirkev je „kolískou, do ktorej vkladá Mária Ježiša a ponecháva ho na adoráciu a kontempláciu všetkým národom“. Na tejto duchovnej a misijnej ceste chce aj naďalej pokračovať, ustavične sprevádzaná Najsvätejšou Pannou, Hviezdou novej evanjelizácie, ktorá je žiarivou zornicou a bezpečnou vodkyňou našej cesty (porov. Novo millennio ineunte, 58).

Mária a poslanie Cirkvi v Roku ruženca

2. V októbri minulého roka pri vstupe do dvadsiateho piateho roku môjho pôsobenia na Petrovom stolci som akoby na pokračovanie Jubilejného roka vyhlásil rok osobitne venovaný znovuobjavovaniu modlitby ruženca, veľmi obľúbeného v kresťanskej tradícii. Tento rok sa má prežívať pred tvárou tej, ktorá podľa Božieho plánu svojím „áno“ umožnila spásu ľudstva a naďalej z neba ochraňuje tých, ktorí sa k nej utiekajú najmä v ťažkých chvíľach svojho života.
Mojou vrúcnou túžbou je, aby sa Rok ruženca stal pre veriacich všetkých svetadielov príležitosťou na prehĺbenie zmyslu pre kresťanské povolanie. V škole Panny Márie a nasledovaním jej príkladu dokáže každé spoločenstvo lepšie odhaliť svoj kontemplatívny a misijný rozmer.
Svetový deň misií, ktorý pripadá práve na záver tohto osobitného mariánskeho roka, môže po dobrej príprave poskytnúť veľkodušný impulz na angažovanie sa cirkevných spoločenstiev v tejto oblasti. Dôveryplné utiekanie sa k Márii v dennej modlitbe posvätného ruženca približuje veriacich k tej, ktorá „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19). Toto premýšľanie o Božích slovách sa stáva nácvikom, ako vytvoriť „živé spoločenstvo s Ježišom cez srdce jeho matky“ (Rosarium Virginis Mariae, 2).

Kontemplatívnejšia Cirkev: kontemplovaná Kristova tvár

3. Cum Maria contemplemur Christi vultum! Často mi opätovne prichádzajú na myseľ tieto slová: S Máriou kontemplovať Kristovu tvár. Keď hovoríme o Kristovej „tvári“, máme na mysli jeho ľudské črty, v ktorých žiari večná sláva jednorodeného Otcovho Syna (porov. Jn 1, 14): „Z Ježišovej tváre zažiarila Božia sláva“ (Rosarium Virginis Mariae, 21). Kontemplácia Kristovej tváre vedie k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu jeho tajomstva. Kontemplácia Ježiša očami viery pomáha vniknúť do tajomstva trojjediného Boha. Ježiš hovorí: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9). Pomocou ruženca „v spojení s jeho najsvätejšou matkou, v jej škole“ (tamže, 3) prenikáme čoraz ďalej na tejto mystickej ceste. Sama Mária je pritom našou učiteľkou a vodkyňou. Pod vplyvom Ducha Svätého nám pomáha nadobudnúť „nevtieravú odvahu“, ktorá nás nabáda odovzdávať druhým svoje skúsenosti s Ježišom a nádej, ktorá napĺňa veriacich (porov. Redemptoris missio, 24).
Hľaďme vždy na Máriu, náš neprekonateľný vzor! V jej duši nachádzajú všetky slová evanjelia mimoriadny ohlas. Mária je kontemplatívna pamäť Cirkvi, ktorá žije túžbou hlbšie sa spojiť so svojím Źeníchom, aby tak mohla účinnejšie vplývať na našu spoločnosť. Ako máme reagovať na veľké problémy zoči-voči utrpeniu nevinných, na nespravodlivosti páchané s arogantnou drzosťou? V chápavej škole Márie, našej Matky, sa veriaci učia v zdanlivom Božom mlčaní spoznať jeho slovo, ktoré zaznieva do ticha na našu spásu.

Svätejšia Cirkev: napodobňovaná a milovaná Kristova tvár

4. Všetci veriaci sú krstom povolaní na svätosť. Druhý vatikánsky koncil vo vieroučnej koštitúcii Lumen gentium zdôraznil, že univerzálne povolanie na svätosť spočíva v povolaní všetkých na dokonalosť lásky.
Svätosť a misie sú neoddeliteľnými stránkami povolania každého pokrsteného. Úloha stávať sa čoraz svätejšími je úzko spojená s úlohou šíriť posolstvo spásy. „Každý veriaci je povolaný na svätosť i na misie“, ako som pripomenul v encyklike Redemptoris missio (90). Kontemplovaním tajomstiev ruženca je veriaci povzbudzovaný nasledovať Krista a prežívať s ním svoj život, až kým nebude môcť so svätým Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).
Všetky tajomstvá ruženca predstavujú významnú školu svätosti a evanjelizácie, pričom tajomstvá svetla poukazujú na jednotlivé stránky nášho „nasledovania“ evanjelia. Ježišov krst v Jordáne nám pripomína, že každý pokrstený je vyvolený, aby sa v Kristovi stával synom v Synovi (porov. Ef 1, 5; Gaudium et spes, 22). Na svadbe v Káne Mária vyzýva poslúchnuť Pánove slová: „Urobte, čo vám povie“ (Jn 2, 5). Ohlasovanie Božieho kráľovstva a výzva na obrátenie sú pre všetkých jasným príkazom vydať sa na cestu svätosti. Pri Ježišovom premenení zakúša pokrstený radosť z toho, čo ho čaká. Meditujúc o ustanovení Eucharistie, opakovane sa vracia do večeradla, kde božský Majster zanechal svojim učeníkom najvzácnejší dar: samého seba v Oltárnej sviatosti.
Slová, ktoré Panna vyriekla v Káne, tvoria istým spôsobom mariánske pozadie všetkých tajomstiev svetla. Ohlasovanie blízkosti Božieho kráľovstva, povolanie na obrátenie a milosrdenstvo, premenenie na vrchu Tábor a ustanovenie Eucharistie nachádzajú v Máriinom srdci jedinečný ohlas. Mária neustále uprene hľadí na Krista, každé jeho slovo je pre ňu pokladom a všetkým nám ukazuje, ako sa stať opravdivými učeníkmi jej Syna.

Cirkev viac zameraná na misie: ohlasovaná Kristova tvár

5. V žiadnej epoche nemala Cirkev také možnosti ohlasovať Ježiša, ako má dnes vďaka spoločenským komunikačným prostriedkom. Práve preto je dnes povolaná, aby z nej presvitala tvár jej Źenícha s ešte žiarivejšou svätosťou. Cirkev vie, že v tejto neľahkej úlohe jej Mária pomáha. Od nej sa učí byť pannou, úplne oddanou svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi a zároveň byť matkou mnohých detí, ktoré sa vďaka nej rodia pre nesmrteľný život.
Pod bdelým pohľadom svojej Matky rastie cirkevné spoločenstvo ako rodina oživovaná mocným vyliatím Ducha Svätého a pripravená prijať výzvy novej evanjelizácie. V bratoch, najmä v chudobných, biednych a tých, ktorí sú ďaleko od viery a od evanjelia, kontempluje Cirkev milosrdnú Ježišovu tvár. Bez strachu kričí do sveta, že Kristus je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), a nebojí sa s radosťou ohlasovať, že stredobodom dobrej zvesti, ba „celým obsahom je Kristova osoba, Slovo, ktoré sa stalo telom, jediný Spasiteľ sveta“ (Rosarium Virginis Mariae, 20).
Preto je naliehavo potrebné pripravovať kompetentných a svätých evanjelizátorov a zabezpečiť, aby v apoštoloch neochablo nadšenie, najmä pokiaľ ide o misie ad gentes. Pri formovaní Božieho ľudu pre prácu na širokom poli apoštolskej činnosti ponúka modlitba ruženca – ak sa naplno objaví a využíva – všestranne plodnú duchovnú a pedagogickú pomoc.

Jasná úloha

6. Úloha misijného oživenia musí byť aj naďalej vážnym a trvalým záväzkom každého pokrsteného, ako i každého cirkevného spoločenstva. Zaiste celkom osobitnú a špecifickú úlohu pritom zohrávajú Pápežské misijné diela, ktorým ďakujem za všetko, čo tak veľkodušne robia.
Všetkým chcem odporučiť ešte intenzívnejšie sa modliť posvätný ruženec, či už jednotlivo alebo v spoločenstve, aby získali od Pána tie milosti, ktoré Cirkev a ľudstvo najviac potrebujú. Pozývam skutočne všetkých: deti i dospelých, mladých i starých, rodiny, farnosti i rehoľné spoločnosti.
Pri týchto mnohých úmysloch nechcem zabudnúť najmä na pokoj. Vojna a nespravodlivosť majú svoj pôvod v rozdelenom srdci. „Každý, kto si osvojuje Kristovo tajomstvo – a na to je ruženec zameraný – , zároveň spoznáva tajomstvo pokoja a stavia na ňom svoj životný program“ (tamže, 40). Ak ruženec bude udávať rytmus nášho života, môže sa stať vynikajúcim nástrojom na budovanie pokoja v srdciach ľudí, v rodinách a medzi národmi. S Máriou môžeme dosiahnuť všetko u jej Syna Ježiša. S Máriinou pomocou sa nebojme obetavo venovať šíreniu evanjeliového posolstva až „po kraj sveta“.

S týmto želaním vás zo srdca žehnám.

Vo Vatikáne 12. januára 2003, na sviatok Pánovho krstu

Ján Pavol II.