Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.

k 22. svetovému dňu mládeže„Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34)

Milí mladí priatelia,
pri príležitosti 22. svetového dňa mládeže, ktorý sa bude v diecézach sláviť na tohoročnú Kvetnú nedeľu, vám chcem ponúknuť na meditáciu Ježišove slová: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).

Je možné milovať?
Každá osoba pociťuje túžbu milovať a byť milovaná. Napriek tomu aké je veľmi ťažké milovať a koľko chýb a zlyhaní v láske pozorujeme! Dokonca sú aj takí, ktorí pochybujú, či je láska vôbec možná. No ak nedostatok lásky alebo citové sklamania môžu viesť k myšlienke, že láska je len utópia, nedosiahnuteľný sen, treba sa s tým vari zmieriť? Nie! Láska je možná a cieľom tohto môjho posolstva je prispieť k tomu, aby som v každom z vás, ktorí ste budúcnosťou a nádejou ľudstva, oživil dôveru v pravú, vernú a silnú lásku; lásku, ktorá plodí pokoj a radosť; lásku, ktorá spája ľudí a umožňuje im, aby sa – rešpektujúc sa navzájom – cítili slobodnými. Dovoľte teda, aby som spolu s vami prešiel „objavnou“ cestou za láskou, ktorá bude mať tri zastavenia.

Boh, prameň lásky
Prvé zastavenie sa týka prameňa pravej lásky. Je iba jeden prameň, a tým je Boh. Jasne to vyhlasuje svätý Ján, píšuc: „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8.16). Tým nechce povedať len to, že Boh nás miluje, ale že sám Boh je láskou. Tu sa nachádzame pred najoslňujúcejším zjavením prameňa lásky, ktorým je trojičné tajomstvo: v Bohu, jednom a trojjedinom, prebieha večná výmena lásky medzi osobou Syna a Otca, pričom táto láska nie je nejakou energiou alebo citom, ale je osobou; je to Duch Svätý.

Kristov kríž naplno zjavuje Božiu lásku
Ako sa nám zjavuje Boh-Láska? Tu sa dostávame k druhému zastaveniu našej cesty. I keď znaky Božej lásky sú jasne prítomné už vo stvorení, plné zjavenie najvnútornejšieho tajomstva Boha sa uskutočnilo až pri vtelení, keď sa sám Boh stal človekom. V Kristovi, pravom Bohu a pravom človekovi, sme spoznali lásku v celom jej rozmere. V skutočnosti „pravá novosť Nového zákona“ – ako som napísal v encyklike Deus caritas est – „nespočíva v nových myšlienkach, ale v samotnej postave Krista, ktorý dáva pojmom telo a krv neslýchaný realizmus“ (12). Úplne a dokonale sa Božia láska zjavila na kríži, kde, ako píše apoštol Pavol, „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5, 8). Každý z nás teda môže pravdivo povedať: „Kristus ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (porov. Ef 5, 2). Źiaden ľudský život, vykúpený jeho krvou, teda nie je neužitočný alebo nehodnotný, pretože každého z nás osobne miluje vrúcnou a vernou láskou, láskou bez hraníc. Kríž, bláznovstvo pre svet a pohoršenie pre mnohých veriacich, je pre tých, ktorí sa ním nechajú dotknúť v najtajnejšej hĺbke svojej bytosti, „Božou múdrosťou“, veď „čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia“ (1 Kor 1, 25). Ba dokonca Ukrižovaný, ktorý po vzkriesení navždy nesie znaky svojho umučenia, odhaľuje falošný a zavádzajúci obraz o Bohu, ktorým sa zastiera násilie, pomsta či vyobcovanie niekoho. Kristus je Boží Baránok, ktorý na seba berie hriech sveta a zo srdca človeka vykoreňuje nenávisť. To je opravdivá „revolúcia“, ktorú prináša: láska.

Milovať blížneho ako nás miluje Kristus
A tu sme pri treťom zastavení nášho zamyslenia. Kristus na kríži volá: „Źíznim“ (Jn 19, 28) a tým prejavuje svoj spaľujúci smäd po tom, aby mohol milovať a byť milovaný každým z nás. Iba ak pochopíme hĺbku a intenzitu tohto tajomstva, uvedomíme si, že je nutné a naliehavé milovať ho tak, ako nás on miloval. To však zahŕňa aj záväzok, aby sme posilňovaní jeho láskou, ak je to nevyhnutné, položili za bratov aj svoj život. Už v Starom zákone Boh povedal: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ (Lv 19, 18), no Kristova novosť spočíva v tom, že milovať tak, ako on miloval nás, znamená milovať všetkých bez rozdielu, aj nepriateľov, a to až „do krajnosti“ (Jn 13, 1).

Svedkovia Kristovej lásky
Teraz by som sa chcel pristaviť pri troch oblastiach bežného života, v ktorých ste vy, milí mladí priatelia, osobitne povolaní prejavovať Božiu lásku. Prvou oblasťou je Cirkev, ktorá predstavuje našu duchovnú rodinu, lebo ju tvoria všetci Kristovi učeníci. Pamätajúc na jeho slová: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35), svojím entuziazmom a svojou láskou oživujte aktivity farností, spoločenstiev, cirkevných hnutí a mládežníckych skupín, ku ktorým patríte. Buďte pozorní, pokiaľ ide o dobro pre druhého a verní prijatým záväzkom. Neváhajte sa s radosťou vzdať niektorých vašich zábav, s radostným duchom prijmite nevyhnutné obete a svedčite o vašej vernej láske k Ježišovi ohlasovaním jeho evanjelia, najmä medzi vašimi rovesníkmi.

Pripravovať sa na budúcnosť
Druhou oblasťou, v ktorej ste povolaní prejavovať lásku a rásť v nej, je vaša príprava na budúcnosť, ktorá vás čaká. Ak ste zasnúbení, Boh má pre vás plán lásky, týkajúci sa vašej budúcnosti vo dvojici a v rodine. Preto je dôležité, aby ste ho s pomocou Cirkvi objavili, a to slobodne, bez zvyčajného predsudku, že kresťanstvo so svojimi príkazmi a zákazmi kladie prekážky radosti z lásky a najmä bráni naplno si vychutnať šťastie, ktoré muž a žena hľadajú vo svojej vzájomnej láske. Láska muža a ženy stojí na začiatku ľudskej rodiny a dvojica tvorená mužom a ženou má svoj základ v pôvodnom Božom pláne (porov. Gn 2, 18 – 25). Učiť sa milovať jeden druhého vo dvojici je obdivuhodná cesta, ktorá si však vyžaduje náročnú učňovskú dobu. Obdobie zasnúbenia, ktoré je veľmi potrebné na vytvorenie manželského páru, je časom čakania a prípravy a má sa prežívať čisto v gestách i slovách. To umožní dozrievať vo vzájomnej láske, starostlivosti a pozornosti; pomáha cvičiť sa v sebaovládaní a pestovať rešpekt voči druhému. Všetko sú to dôležité charakteristiky pravej lásky, ktorá nehľadá v prvom rade vlastné uspokojenie, ani vlastné blaho. V spoločnej modlitbe proste Pána, aby ochraňoval a umocňoval vašu lásku a očistil ju od každého egoizmu. Neváhajte veľkodušne odpovedať na Pánovo volanie, pretože kresťanské manželstvo je v Cirkvi opravdivým a vlastným povolaním. Rovnako, drahí chlapci a dievčatá, buďte pripravení povedať „áno“, ak vás Pán zavolá, aby ste ho nasledovali na ceste služobného kňazstva alebo zasväteného života. Váš príklad bude povzbudením pre mnohých vašich ďalších rovesníkov, ktorí hľadajú pravé šťastie.

Rásť v láske každým dňom
Treťou oblasťou, ktorej sa záväzok lásky dotýka, je každodenný život s jeho rozmanitými vzťahmi. Mám na mysli predovšetkým rodinu, školu, prácu a voľný čas. Milí mladí priatelia, pestujte svoje talenty nielen na to, aby ste dosiahli postavenie v spoločnosti, ale aj preto, aby ste druhým pomáhali „rásť“. Rozvíjajte svoje možnosti, nielen preto, aby ste sa stali „konkurencieschopnejšími“ a „produktívnejšími“, ale aj preto, aby ste sa stali „svedkami lásky“. K profesionálnej formácii pridajte aj úsilie nadobudnúť náboženské poznatky, ktoré vám môžu pomôcť zodpovedne vykonávať vaše poslanie. Osobitne vás nabádam, aby ste si dôkladne preštudovali sociálne učenie Cirkvi, nech vás môžu jeho princípy inšpirovať a viesť pri vašich aktivitách vo svete. Nech vás Duch Svätý urobí vynaliezavými v láske, vytrvalými vo vašich záväzkoch a odvážnymi vo vašich podujatiach, aby ste boli schopní prispieť k budovaniu „civilizácie lásky“. Horizont lásky je skutočne bezhraničný: je to celý svet!

„Mať odvahu milovať“ nasledujúc príklad svätých
Milí mladí, rád by som vás pozval, aby ste „mali odvahu milovať“ a aby ste si pre svoj život neželali nič menšie ako silnú a nádhernú lásku, schopnú urobiť z celého vášho života radostnú úlohu, spočívajúcu v darovaní seba samých Bohu a bratom, nasledujúc toho, ktorý mocou lásky navždy zvíťazil nad smrťou a nenávisťou (porov. Zjv 5, 13). Láska je jediná sila schopná premeniť srdce človeka i celé ľudstvo tým, že robí plodnými vzťahy medzi mužmi a ženami, bohatými a chudobnými, kultúrami a civilizáciami. O tom svedčia životy svätých, ktorí sú ako verní Boží priatelia kanálom a odbleskom tejto pôvodnej lásky. Usilujte sa lepšie ich poznať, zverte sa ich príhovoru, snažte sa žiť ako oni. Menovite spomeniem len Matku Teréziu, ktorá sa ponáhľala odpovedať na Kristovo volanie „žíznim“, ktoré sa jej hlboko dotklo, a začala po uliciach indickej Kalkaty zbierať zomierajúcich. Odvtedy bolo jedinou túžbou jej života uhasiť Ježišov smäd po láske, no nie slovami, ale konkrétnymi skutkami, spoznajúc jeho znetvorenú tvár žízniacu po láske v tvári tých najúbohejších z úbohých. Blahoslavená Terézia uvádzala do praxe Pánovo učenie: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). A posolstvo tejto pokornej svedkyne Božej lásky sa rozšírilo do celého sveta.

Tajomstvo lásky
Každému z nás, milí priatelia, je daná možnosť dosiahnuť rovnako vysoký stupeň lásky, no iba vtedy, ak sa bude utiekať o nevyhnutnú pomoc Božej milosti. Iba Pánova pomoc nám totiž umožní, aby sme pred veľkosťou úlohy, ktorú máme vykonať, nerezignovali a dodá nám odvahu uskutočniť to, čo je ľudsky nepredstaviteľné. Predovšetkým Eucharistia je veľkou školou lásky. Keď sa pravidelne a zbožne zúčastňujeme na svätej omši, keď v spoločnosti eucharistického Ježiša trávime dlhý čas v adorácii, potom ľahšie pochopíme šírku, dĺžku, výšku a hĺbku jeho lásky presahujúcej každé poznanie (porov. Ef 3, 17 – 18). Keď sa budeme s našimi bratmi z cirkevného spoločenstva deliť o eucharistický chlieb, pohne nás to k tomu, aby sme sa „ponáhľali“ prostredníctvom veľkodušnej služby bratom tlmočiť Kristovu lásku, ako to robila Panna Mária u Alžbety.

Na ceste k stretnutiu v Sydney
V tomto zmysle nech je pre nás svetlom výzva apoštola Jána: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy“ (1 Jn 3, 18 – 19). Milí mladí, pozývam vás, aby ste v tomto duchu spoločne s vašimi biskupmi prežívali nastávajúci Svetový deň mládeže vo vašich diecézach. Tento deň predstavuje dôležitú etapu na ceste k stretnutiu v Sydney, ktorého témou bude: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1, 8). Mária, Matka Krista a Matka Cirkvi, nech vám pomôže, aby ste dokázali všade rozozvučať zvolanie, ktoré zmenilo svet: „Boh je láska!“. Všetkých vás sprevádzam svojou modlitbou a zo srdca vám žehnám.

Vo Vatikáne 27. januára 2007

BENEDIKT XVI.