Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA MLADÝM NA CELOM SVETE
PRI PRÍLEŹITOSTI XV. SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŹE 2000
"Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami" (Jn 1, 14)

Drahá mládež!

1. Pred päťnástimi rokmi, na záver Svätého roka Vykúpenia, som vám zveril veľký drevený kríž a pozval som vás niesť ho vo svete ako znak lásky Pána Ježiša k ľudstvu a ako oznámenie, že jedine v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom je spása a vykúpenie. Tento kríž, podporovaný veľkodušnými ramenami i srdcami, vykonal odvtedy dlhú a nepretržitú púť cez jednotlivé svetadiely, ukazujúc, že kríž kráča s mladými a že mladí kráčajú s krížom.
Okolo "Kríža Svätého roka" sa zrodili a rozvinuli Svetové dni mládeže, významné "zastavenia" na vašej ceste mladých kresťanov, ako trvalé a naliehavé výzvy stavať život na skale, ktorou je Kristus. Ako nedobrorečiť Pánovi za početné plody, ktoré v jednotlivých osobách i v celej Cirkvi priniesli Svetové dni mládeže, udávajúce v tejto poslednej časti storočia pravidelný rytmus napredovaniu mladých veriacich v ústrety novému tisícročiu?
Po tom, ako tento kríž prešiel cez jednotlivé svetadiely, teraz sa vracia do Ríma a prináša so sebou modlitbu a úsilie miliónov mladých ľudí, ktorí v ňom spoznali jednoduchý a posvätný znak Božej lásky k ľudstvu. Ako viete, bude to práve Rím, ktorý sa stane hostieľom Svetového dňa mládeže v roku 2000, v srdci Veľkého jubilea.
Drahá mládež, pozývam vás všetkých s radosťou vydať sa na púť k tomuto veľkému cirkevnému stretnutiu, ktoré bude celkom oprávnene "Jubileom mládeže". Pripravte sa prekročiť Svätú bránu vo vedomí, že prejsť cez ňu znamená upevniť svoju vieru v Krista a tak žiť nový život, ktorý nám on daroval.1

2. Ako tému pre váš XV. svetový deň som vybral výstižnú vetu, ktorou apoštol Ján vyjadruje preveľké tajomstvo Boha, ktorý sa stal človekom: "Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami" (Jn 1, 14). To, čo charakterizuje kresťanskú vieru, vzhľadom na iné náboženstvá, je istota, že človek Ježiš z Nazareta je Božím Synom, Slovom, ktoré sa stalo telom, druhou osobou Najsvätejšej Trojice, ktorá prišla na svet. Toto "je radostné presvedčenie Cirkvi už od jej začiatku, keď ospevuje veľké 'tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele'."2
Neviditeľný Boh je živý a prítomný v Ježišovi, Synovi Márie, ktorá je Theotokos, Matka Božia. Ježiš z Nazareta je Boh s nami, Emanuel: kto pozná jeho, pozná Boha, kto vidí jeho, vidí Boha, kto nasleduje jeho, nasleduje Boha, kto sa spája s ním, je spojený s Bohom (porov. Jn 12, 44-50). V Ježišovi, ktorý sa narodil v Betleheme, Boh berie na seba ľudské podmienky a stáva sa dostupným, keďže vytvára spojenectvo s človekom.
V predvečer nového tisícročia vám zo srdca obnovujem naliehavé pozvanie, aby ste dokorán otvorili brány Kristovi, ktorý "tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi" (Jn 1, 12). Prijať Krista znamená dostať od Otca poverenie žiť v láske k nemu a k bratom, cítiť solidárnosť so všetkými, bez akejkoľvek diskriminácie; znamená to veriť, že v ľudských dejinách, hoci sú poznačené zlom a utrpením, posledné slovo prislúcha životu a láske, pretože Boh prišiel prebývať medzi nás, aby sme my mohli prebývať v ňom.
Vtelením sa Kristus učinil chudobným, aby nás svojou chudobou obohatil, a dal nám vykúpenie, ktoré je plodom najmä jeho krvi, vyliatej na kríži.3 Na Kalvárii "sa obťažil našimi bôľmi, ...bol prebodnutý pre naše hriechy" (Iz 53, 4-5). Vrcholná obeta jeho života, slobodne vydaného za našu spásu, je svedectvom Božej nekonečnej lásky k nám. Apoštol Ján o tom píše: "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." (Jn 3, 16) Poslal ho, aby vo všetkom - okrem hriechu - znášal naše ľudské podmienky; plne ho "daroval" ľuďom, napriek ich húževnatému a vražednému odporu (porov. Mt 21, 33-39), aby jeho smrťou dosiahol pre nich zmierenie.4 "Boh stvorenia sa zjavuje ako Boh vykúpenia, ako Boh verný sebe samému, t.j. verný svojej láske k človekovi a k svetu, ktorú prejavil už v deň stvorenia... Akú veľkú cenu musí mať človek v očiach Stvoriteľa, keď si zaslúžil takého vznešeného Vykupiteľa."
Ježiš šiel v ústrety smrti a neustúpil pred žiadnym dôsledkom toho, že "bol s nami" ako Emanuel. Postavil sa na naše miesto a na kríži nás vyslobodil spod zla a hriechu.5 Podobne ako rímsky stotník, ktorý vidiac, ako Ježiš zomrel, pochopil, že on bol Božím Synom (porov. Mk 15, 9), aj my vidiac a kontemplujúc Ukrižovaného, môžeme pochopiť, kým je skutočne Boh, čo v ňom zjavuje mieru svojej lásky k človekovi.6 "Utrpenie" znamená zanietenú lásku,7 ktorá pri dávaní nepočíta: Ježišovo utrpenie je vrcholom celej jeho existencie, "danej" bratom na vyjavenie Otcovho srdca. Kríž, ktorý sa zdá, že je zdvihnutý zo zeme v skutočnosti visí z neba ako božské objatie, ktoré zahŕňa celý vesmír. Kríž "sa javí ako centrum, zmysel a cieľ celých dejín a každého ľudského života".8
"Jeden zomrel za všetkých" (2 Kor 5, 14): Kristus "vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône" (Ef 5, 2). V pozadí Ježišovej smrti je plán lásky, ktorý viera Cirkvi nazýva "tajomstvom vykúpenia": celé ľudstvo je vykúpené, čiže oslobodené z otroctva hriechu a vovedené do Božieho kráľovstva. Kristus je Pán neba i zeme. Kto počúva jeho slovo a verí v Otca, ktorý ho poslal na svet, má večný život (porov. Jn 5, 24). On je "Boží baránok, ktorý sníma (odníma) hriechy sveta" (Jn 1, 29.36), najvyšší Veľkňaz, ktorý môže cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom (porov. Hebr 4, 14n), a keď bolestnou skúsenosťou kríža "dosiahol dokonalosť", je "pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú" (Hebr 5, 9).

3. Drahá mládež, dokážte sa pri týchto veľkých tajomstvách povzniesť do postoja kontemplácie. Pristavte sa, aby ste s nadchnutím obdivovali novorodenca, ktorého Mária priviedla na svet, zabaleného do plienok a uloženého do jasiel: je to sám Boh, čo prišiel medzi nás. Hľaďte na Ježiša z Nazareta, ktorého niektorí prijímajú a iní sa mu posmievajú, znevažujú ho a odmietajú: je to Spasiteľ všetkých. Klaňajte sa Kristovi, nášmu Vykupiteľovi, ktorý nás vykupuje a vyslobodzuje spod hriechu a smrti: je to živý Boh, prameň Źivota.
Kontemplujte a uvažujte! Boh nás stvoril, aby sa podelil o svoj samotný život; pozýva nás byť jeho deťmi, živými údmi mystického Tela Kristovho, žiarivými chrámami Ducha Lásky. Pozýva nás, aby sme boli "jeho": chce, aby sme všetci boli svätí. Drahí mladí ľudia, majte svätú ambíciu byť svätými, ako on je svätý! Opýtate sa ma: Je však dnes možné byť svätým? Ak by sa malo počítať len s ľudskými zdrojmi, toto podujatie by sa celkom správne javilo ako nemožné. Dobre totiž poznáte svoje úspechy i porážky; viete, aké bremená doliehajú na človeka, aké nebezpečenstvá ho ohrozujú a aké dôsledky majú jeho hriechy. Niekedy je možné podliehať malomyseľnosti a dôjsť až k myšlienke, že nie je možné zmeniť nič, ani vo svete, ani v sebe samých.
Ak je táto cesta namáhavá, predsa všetko môžeme v tom, ktorý je náš Vykupiteľ. Preto sa neobracajte na iných než na Ježiša. Nehľadajte inde to, čo len on vám môže dať, keďže "v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Sk 4, 12). S Kristom sa svätosť - Boží plán pre každého pokrsteného - stáva uskutočniteľnou. Počítajte s ním; verte v neporaziteľnú moc evanjelia a postavte vieru ako základ svojej nádeje. Ježiš kráča s vami, obnovuje vaše srdce a utužuje vás silou svojho Ducha.
Mladí ľudia všetkých svetadielov, nebojte sa byť svätcami nového tisícročia! Buďte kontemplatívni a milujúci v modlitbe; dôslední vo svoje viere a veľkodušní v službe bratom, ako aktívne údy Cirkvi a strojcovia pokoja. Aby ste uskutočnili tento náročný životný program, zotrvávajte v počúvaní Slova, čerpajte silu zo sviatostí, najmä z Eucharistie a zo sviatosti pokánia. Pán chce z vás mať apoštolov svojho evanjelia a tvorcov nového ľudstva. Skutočne, ako môžete tvrdiť, že veríte v Boha, ktorý sa stal človekom, ak sa nestaviate proti tomu, čo ponižuje ľudskú osobu a ničí rodinu? Ak veríte, že Kristus zjavil Otcovu lásku ku všetkému stvorenstvu, nemôžete nevynaložiť všetko úsilie, aby ste prispeli k budovaniu nového sveta, založeného na sile lásky a odpustenia, na boji proti nespravodlivosti a každej biede telesnej, morálnej, duchovnej, na nasmerovaní politiky, hospodárstva, kultúry a technológie na službu človekovi a jeho celistvému rozvoju.

4. Prajem si, aby sa Jubileum, ktoré je už za dverami, stalo priaznivou príležitosťou pre odvážny duchovný rozlet a pre mimoriadne oslávenie Božej lásky k ľudstvu. Nech sa z celej Cirkvi pozdvihne "hymnus chvály a vďaky Otcovi, ktorý vo svoje neporovnateľnej láske nám v Kristovi umožnil stať sa 'spoluobčanmi svätých a členmi Božej rodiny' (Ef 2, 19".9 Utešujú nás istoty, ktoré vyjadril apoštol Pavol: ak Boh neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám spolu s ním nedal všetko? Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Vo všetkých udalostiach života, vrátane smrti, môžeme byť viac než viťazmi, vďaka tomu, ktorý nás miloval až na kríž (porov. Rim 8, 31, 37).
Tamostvo vtelenia Božieho Syna a tajomstvo vykúpenia, uskutočneného v ňom pre všetky stvorenia, predstavujú ústredné posolstvo našej viery. Cirkev ho v priebehu storočí neustále ohlasuje, kráčajúc "uprostred nepochopení a prenasledovaní zo strany sveta a útech zo strany Božej"10 a zveruje ho všetkým svojim deťom ako vzácny poklad, ktorý treba chrániť a šíriť.
Aj vy, drahá mládež, ste adresátmi a uchovávateľmi tohto dedičstva: "Toto je naša viera, toto je viera Cirkvi. A my sme hrdí, že ju vyznávame, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."11 Spoločne to vyhlásime pri príležitosti nasledujúceho Svetového dňa mládeže, na ktorom sa - ako dúfam - zúčastníte vo veľkom počte. Rím je "mesto-sanktuárium", kde živé spomienky na apoštolov Petra a Pavla i ďalších mučeníkov pripomínajú pútnikom povolanie každého pokrsteného. V auguste budúceho roka pred svetom zopakujeme vyznanie viery apoštola Petra: "Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života" (Jn 6, 68), pretože "Ty si Kristus, Syn Boha živého!" (Mt 16, 16).
A aj vám, chlapci a dievčatá, ktorí budete dospelými ľuďmi budúceho storočia, je zverená "Kniha Źivota", ktorú vo vianočnú noc tohto roku pápež - prvý, kto prekročí prah Svätej brány - ukáže Cirkvi a svetu ako prameň života a nádeje pre tretie tisícročie12. Nech sa evanjelium stane vaším najcennejším pokladom: v pozornom štúdiu a vo veľkodušnom prijímaní Pánovho Slova nájdete obživu a silu pre každodenný život, nájdete dôvody pre neustále úsilie pri budovaní civilizácie lásky.

5. Obráťme teraz pohľad na panenskú Matku Božiu; mesto Rím opatruje jednu z najstarších a najvýznamnejších pamiatok, čo jej oddanosť kresťanského ľudu zasvätila: Baziliku Santa Maria Maggiore.
Vtelenie Slova a vykúpenie človeka sú úzko späté so zvestovaním, kedy Boh zjavil Márii svoj plán a našiel v nej, mladej ako ste vy, srdce celkom otvorené voči konaniu jeho lásky. Po stáročia kresťanská zbožnosť pripomína každý deň odriekaním modlitby Angelus Domini (Anjel Pána) vstup Boha do dejín človeka. Nech sa táto modlitba stane vašou modlitbou, každodenne meditovanou.
Mária je zornička, ktorá predchádza východ Slnka spravodlivosti, Krista, nášho Vykupiteľa. Svojím "áno" pri Zvestovaní, úplným otvorením sa pre Otcov plán, prijala a umožnila vtelenie Syna. Ako prvá medzi apoštolmi, svojou diskrétnou prítomnosťou sprevádzala Ježiša až na Kalváriu a podporovala nádej apoštolov v očakávaní zmŕtvychvstania a Turíc. V živote Cirkvi je mysticky naďalej tou, ktorá predchádza Pánov príchod. Jej, ktorá bez prestania vykonáva svoj úrad Matky Cirkvi i Matky každého kresťana, s dôverou zverujem prípravu XV. svetového dňa mládeže. Nech vás, drahá mládež, presvätá Panna Mária naučí rozoznávať vôľu nebeského Otca ohľadom vašej existencie. Nech vám dopomôže k sile a múdrosti, aby ste dokázali rozprávať s Bohom a rozprávať o Bohu. Nech vás svojím príkladom podnieti byť v novom tisícročí ohlasovateľmi nádeje, lásky a pokoja.
V očakávaní, že vás v hojnom počte stretnem v Ríme na budúci rok, "odporúčam vás Pánovi a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi posvätenými" (Sk 20, 32) a zo srdca, s veľkou láskou vás všetkých žehnám, spoločne s vašimi rodinami a osobami, ktoré sú vám drahé.

Vo Vatikáne, 29, júna 1999, na Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla

Ján Pavol II.


Poznámky:

1 - Porov. Incarnationis mysterium, 8.
2 - Katechizmus Katolíckej cirkvi, 463.
3 - Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 517.
4 - Redemptor hominis, 9.10.
5 - Porov. Evangelium vitae, 50.
6 - Porov. Redemptor hominis, 9.
7 - Tu Svätý Otec využíva slovnú hračku, podľa ktorej v talianskom "passione" znamená utrpenie, ale aj vášeň, zaľúbenie, zanietenie; prídavné meno, vytvorené z tohto istého slovného základu - "appassionato", znamená vášnivý, zapálený, zanietený - pozn. prekl.
8 - Evangelium vitae, 50.
9 - Incarnationis mysterium, 6.
10 - Sv. Augustín, De Civitate Dei, 18, 51, 2; PL 41, 614.
11 - Rímsky ponitfikál, Obrad sviatosti birmovania.
12 - Porov. Incarnationis mysterium, 8.