Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA MLÁDEŹI SVETA
PRI PRÍLEŹITOSTI XVII. SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŹE 2002


„Vy ste soľ zeme ... Vy ste svetlo sveta (Mt 5, 13-14)

Najmilší mladí!

1. V mojej pamäti stále žije spomienka na výnimočné chvíle, ktoré sme spolu prežili v Ríme počas Jubilea roku 2000, keď ste prišli na púť k hrobom apoštolov Petra a Pavla. V dlhých tichých radoch ste prešli cez Svätú bránu a pripravili sa prijať sviatosť zmierenia; na večernej vigílii a na rannej svätej omši na Tor Vergate ste potom zažili hlbokú duchovnú a náboženskú skúsenosť; posilnení vo viere ste sa vrátili domov s poslaním, ktoré som Vám zveril: aby ste sa na úsvite nového tisícročia stali odvážnymi svedkami evanjelia.
Svetový deň mládeže sa stal dôležitým momentom vášho života, ako aj života Cirkvi. Preto Vás pozývam, aby ste sa začali pripravovať na sedemnáste prežívanie tejto veľkej udalosti, ktorá sa bude sláviť v medzinárodnom meradle v lete budúceho roku v kanadskom Toronte. Bude to ďalšia príležitosť stretnúť sa s Kristom, svedčiť o jeho prítomnosti v súčasnej spoločnosti a stať sa budovateľmi „civilizácie lásky a pravdy .

2. „Vy ste soľ zeme ... Vy ste svetlo sveta (Mt 5, 13-14): toto je téma, ktorú som vybral na nasledujúci Svetový deň mládeže. Tieto dve prirovnania soli a svetla, ktoré Ježiš používa, sa navzájom dopĺňajú a obsahujú veľa významov. V staroveku sa soľ a svetlo považovali za základné prvky ľudského života.
„Vy ste soľ zeme ... Vy ste svetlo sveta . Jedna z hlavných funkcií soli, ako dobre vieme, je osoliť jedlo, dodať mu chuť. Toto prirovnanie nám pripomína, že prostredníctvom krstu sa celé naše bytie zásadne zmenilo, lebo je „ochutené novým životom, ktorý pochádza od Krista (porov. Rim 6, 4). Soľou, vďaka ktorej sa kresťanská identita ani v silne sekularizovanom prostredí nepokazí, je krstná milosť, ktorá nás obnovuje a umožňuje nám žiť v Kristovi a byť schopnými odpovedať na jeho volanie a prinášať svoje telá ako živú, svätú, Bohu milú obetu (Rim 12, 1). Svätý Pavol, keď píše kresťanom v Ríme, vyzýva ich, aby jasne dávali najavo svoj odlišný spôsob života a myslenia vzhľadom na ich súčasníkov: Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé (Rim 12, 2).
Od pradávna bola soľ tiež prostriedkom, ktorý sa bežne používal na konzervovanie potravín. Ako soľ zeme ste povolaní uchovať vieru, ktorú ste prijali a odovzdávať ju ďalej nedotknutú. Vaša generácia je obzvlášť postavená pred úlohu zachovať poklad viery neporušený (porov. 2 Sol 2, 15; 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 14).
Objavujte svoje kresťanské korene, oboznamujte sa s dejinami Cirkvi, prehlbujte si svoje poznanie duchovného dedičstva, ktoré Vám bolo odovzdané, nasledujte svedkov a učiteľov, ktorí išli pred Vami! Iba ak ostanete verní Božím prikázaniam, zmluve, ktorú spečatil Kristus svojou krvou vyliatou na kríži, môžete sa stať apoštolmi a svedkami nového tisícročia.
Je to skutočne vlastné človeku – a zvlášť mladým –, že hľadá absolútno, zmysel a plnosť bytia. Milí mladí, neuspokojte sa ničím menším, ako s tými najvyššími ideálmi! Nenechajte sa odradiť tými, čo sú sklamaní životom a stali sa hluchými voči najhlbším a najopravdivejším túžbam svojho srdca. Máte pravdu, že ste sklamaní z prázdnych zábav, z nestálych módnych výstrelkov a nízkych životných cieľov. Ak si uchováte veľké túžby pre Pána, dokážete sa vyhnúť priemernosti a konformizmu, ktoré sú tak veľmi rozšírené v našej spoločnosti.

3. „Vy ste svetlo sveta . Tak v tých, ktorí na začiatku počúvali Ježiša, ako aj v nás, vyvoláva symbol svetla túžbu po pravde a smäd po dosiahnutí plnosti poznania, ktoré sú hlboko vtlačené vo vnútri každej ľudskej bytosti.
Keď svetla ubúda alebo úplne zmizne, nemožno viac rozlíšiť realitu, ktorá nás obklopuje. Hlboko uprostred noci sa človek môže cítiť vystrašený a neistý a netrpezlivo očakáva príchod svetla na úsvite. Milí mladí, je rad na Vás, aby ste sa stali rannými strážcami (porov. Iz 21, 11-12), ohlasujúcimi príchod slnka, ktorým je zmŕtvychvstalý Kristus!
Svetlo, o ktorom nám Ježiš v evanjeliu hovorí je svetlo viery, bezplatný Boží dar, ktorý osvecuje srdce a očisťuje myseľ: Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo , zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista (2 Kor 4, 6). Preto sú veľmi dôležité Ježišove slová, ktorými vysvetľuje svoju identitu a svoje poslanie: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života (Jn 8, 12).
Osobné stretnutie s Kristom osvetlí novým svetlom náš život, zavedie nás na správnu cestu a zaväzuje nás stať sa jeho svedkami. Nový spôsob nazerania na svet a na ľudí, ktorý pochádza od neho, nám umožňuje hlbšie preniknúť do tajomstva viery, ktoré nie je jednoduchým súhrnom nejakých téz, ktoré má rozum prijať a potvrdiť, ale je skúsenosťou, ktorú si treba osvojiť, je pravdou, ktorú treba žiť, soľou a svetlom celej existencie (porov. Veritatis splendor, č. 88).
V dnešnom sekularizovanom prostredí, v ktorom mnohí naši súčasníci myslia a žijú akoby Boh nejestvoval a priťahujú ich iracionálne náboženské formy, je potrebné, aby ste práve vy, milí mladí, dosvedčovali, že viera je jediným osobným rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje celý život. Nech je evanjelium významným kritériom, ktoré vedie vaše životné rozhodnutia a plány! Tak sa stanete skutkami i slovami misionármi, kdekoľvek pracujete a žijete, znamením Božej lásky, vierohodnými svedkami milujúcej Kristovej prítomnosti. Nezabudnite: Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu (Mt 5, 15)!
Tak ako soľ dáva jedlu chuť a svetlo osvecuje temnotu, tak svätosť dáva plný zmysel životu, lebo ho robí odbleskom Božej slávy. Koľkých svätých, aj spomedzi mladých, napočítame v dejinách Cirkvi! Vo svojej láske k Bohu zažiarili svojimi heroickými čnosťami pred tvárou sveta a stali sa životnými vzormi, na ktoré Cirkev poukazuje ako na hodné nasledovania pre všetkých. Spomeňme niektorých z nich: Agnesa Rímska, Andreas Phú Y_n, Pedro Calungsod, Jozefína Bakhita, Terézia z Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu alebo aj Kateri Tekakwitha, mladá Irokézka nazývaná „Ľalia Mohawkov . Prosím trojjediného Boha, aby na príhovor tohto veľkého zástupu svedkov, urobil z vás, milí mladí, svätých tretieho tisícročia!

4. Najdrahší, je čas pripravovať sa na XVII. svetový deň mládeže. Obraciam sa k vám s osobitnou výzvou: prečítajte si a hlbšie sa oboznámte s apoštolským listom Novo millennio ineunte, ktorý som napísal začiatkom roku, aby sprevádzal pokrstených v tejto novej etape života Cirkvi a ľudí: "Nové storočie a nové tisícročie sa otvárajú vo svetle Kristovom. Ale nie všetci vidia toto svetlo. My máme obdivuhodnú a zároveň náročnú úlohu, byť jeho „odrazom " (n. 54).
Áno, je tu čas na misie! Vo vašich diecézach a vašich farnostiach, vo vašich hnutiach, združeniach a spoločenstvách pozýva na ne Kristus práve vás. Cirkev vás víta a chce byť pre vás domovom a školou spoločenstva a modlitby. Študujte hlbšie Božie slovo a dovoľte mu, aby ožiarilo vašu myseľ a vaše srdce. Čerpajte silu z milosti sviatosti zmierenia a Eucharistie. Často sa stretávajte s Pánom v onom „stretnutí sŕdc , ktorým je eucharistická adorácia. Deň po dni obdržíte nový elán, ktorý vám dá silu prinášať útechu trpiacim a pokoj svetu. Je toľko ľudí zranených životom, vylúčených z ekonomického rozvoja, bez strechy nad hlavou, bez rodiny či bez práce; mnohí sa strácajú vo svete falošných ilúzií alebo už stratili akúkoľvek nádej. Keď budete kontemplovať svetlo, ktoré ožaruje tvár zmŕtvychvstalého Krista, naučíte sa žiť ako synovia svetla a synovia dňa (1 Sol 5, 5) a ukážete tak všetkým, že ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde (Ef 5, 9).

5. Milí mladí priatelia, všetci, ktorí môžete, schôdzka bude v Toronte! V srdci mesta, kde sú mnohé kultúry a náboženstvá, vyznáme Krista ako jediného Spasiteľa a všeobecné určenie tajomstva spásy, ktorej sviatosťou je Cirkev. Budeme sa modliť za plné spoločenstvo kresťanov v pravde a láske a odpovedať tak na naliehavú výzvu Pána, ktorý si vrúcne želá aby boli jedno (porov. Jn 17, 11).
Príďte a prispejte aby vo veľkých uliciach Toronta zaznelo radostné ohlasovanie Krista, ktorý miluje všetkých ľudí a privádza k plnosti každú stopu dobra, krásy a pravdy, ktoré sú prítomné v ľudskom meste. Príďte vyjadriť pred svetom vašu radosť z toho, že ste stretli Ježiša Krista, vašu túžbu stále lepšie ho poznávať, vašu snahu ohlasovať evanjelium spásy až po najvzdialenejšie končiny zeme!
Vaši kanadskí vrstovníci sa už spolu so svojimi biskupmi a občianskymi predstaviteľmi pripravujú vrelo a veľmi pohostinne vás privítať, za čo im už teraz vrúcne ďakujem. Nech tento Svetový deň mládeže, prvý na začiatku tretieho tisícročia, prinesie všetkým posolstvo viery, nádeje a lásky!
Nech vás sprevádza moje požehnanie. Zároveň zverujem Márii, Matke Cirkvi, každého z vás, vaše povolanie a vaše poslanie.

V Castel Gandolfo 25. júla 2001

Ján Pavol II.