Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II.
K 42. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA POVOLANIA


17. apríl 2005,
Štvrtá veľkonočná nedeľa


Povolaní zatiahnuť na hlbinu

Ctení bratia v biskupskej službe,
najdrahší bratia a sestry!

1. „Duc in altum!“ Na začiatku apoštolského listu Novo millennio ineunte som spomenul slová, ktorými Ježiš vyzýva učeníkov, aby spustili siete na lov, ktorý sa neskôr ukáže ako zázračný. Hovorí Petrovi: „Duc in altum! – Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5, 4). „Peter a prví spoločníci dôverovali Kristovmu slovu a spustili siete“ (Novo millennio ineunte, 1).
Známy výjav z evanjelia je podkladom pre motto nastávajúceho Svetového dňa modlitieb za duchovné povolania: Povolaní zatiahnuť na hlbinu. Tento deň je zvlášť vhodnou príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad povolaním nasledovať Ježiša, no najmä, nasledovať ho na ceste kňazstva a zasväteného života.

2. „Duc in altum!“ Kristov príkaz je osobitne aktuálny v našej dobe, v ktorej istá rozšírená mentalita dáva pred ťažkosťami prednosť osobnej apatii. Prvou podmienkou toho, aby sa dalo zatiahnuť na hlbinu, je pestovať hlbokého ducha modlitby, ktorý je živený denným počúvaním Božieho slova. Opravdivosť kresťanského života sa meria hĺbkou modlitby. Je to umenie, ktoré „akoby sme si vždy znovu osvojovali od samého božského Majstra. Robili to tak jeho prví učeníci, ktorí ho prosili: ,Pane, nauč nás modliť sa!‘ (Lk 11, 1). V modlitbe sa rozvíja s Kristom dialóg, ktorým sa mu stávame dôverne blízki: ,Ostaňte vo mne a ja vo vás‘ (Jn 15, 4)“ (Novo millennio ineunte, 32).
Modlitbové puto s Kristom nám umožňuje pociťovať jeho prítomnosť aj v okamihoch zdanlivého neúspechu, keď sa naša námaha zdá byť zbytočná, ako sa to po namáhavej noci zdalo i samotným apoštolom, keď Učiteľovi povedali: „Nič sme nechytili“ (Lk 5, 5). Práve v takýchto chvíľach je potrebné otvoriť srdce prúdu milosti a umožniť, aby mohlo naplno pôsobiť Spasiteľovo slovo: „Duc in altum!“ (porov. Novo millennio ineunte, 38).

3. Kto otvorí srdce Kristovi, pochopí nielen tajomstvo vlastnej existencie, ale aj vlastného povolania, a dozrejú v ňom nádherné plody milosti. Prvým z nich je vzrast vo svätosti na duchovnej ceste začínajúcej sa darom krstu a pokračujúcej až do plného dosiahnutia dokonalosti lásky (porov. tamže, 30). Dôsledným žitím evanjelia (sine glossa) sa kresťan stáva čoraz schopnejším milovať rovnako ako Kristus a prijať jeho výzvu: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Usiluje sa v rámci spoločenstva Cirkvi vytrvať v  jednote s bratmi a dáva sa do služby novej evanjelizácie, aby ohlasoval a dosvedčoval veľkolepú pravdu o spásnej Božej láske.

4. Drahí dospievajúci a mladí ľudia, s Kristovou výzvou zatiahnuť na hlbinu sa obraciam v prvom rade na vás. Nachádzate sa totiž v situácii, keď robíte dôležité rozhodnutia týkajúce sa vašej budúcnosti. V srdci si uchovávam spomienku na mnohé moje stretnutia s mladými, ktorí sú už dnes dospelými, a možno sú i rodičmi niektorých z vás, alebo sú kňazmi, rehoľníkmi či rehoľníčkami, vašimi vychovávateľmi vo viere. Videl som ich veselých, ako sa na mladých ľudí patrí, ale aj premýšľajúcich, pretože chceli dať svojmu bytiu plný zmysel. Čoraz lepšie som chápal, že nové generácie vždy pociťujú silnú náklonnosť k hodnotám ducha a že ich túžba po svätosti je úprimná. Mladí ľudia potrebujú Krista, ale vedia aj to, že Kristus sa nechcel zaobísť bez nich.
Najdrahší chlapci a dievčatá! Dôverujte mu, počúvajte jeho ponaučenia, hľaďte na jeho tvár, vytrvajte v počúvaní jeho slova. Dovoľte mu, nech usmerní každé vaše hľadanie a snahu, každý váš ideál i túžbu srdca.

5. Obraciam sa i na vás, drahí kresťanskí rodičia a vychovávatelia, ako aj na vás, drahí kňazi, zasvätené osoby a katechéti. Boh vám zveril osobitnú úlohu viesť mladých po ceste k svätosti. Buďte pre nich príkladmi veľkodušnej vernosti Kristovi. Povzbuďte ich, aby neváhali zatiahnuť na hlbinu a bez meškania odpovedať na Pánovo volanie. On niektorých povoláva na rodinný život, iných na zasvätený život alebo do kňazskej služby. Pomôžte im, aby vedeli rozlíšiť, aká je ich cesta, a aby sa stali opravdivými priateľmi Krista a jeho skutočnými učeníkmi. Keď dospelí veriaci dokážu svojimi slovami a svojím príkladom zviditeľniť Kristovu tvár, mladí ľahšie prijmú jeho náročné posolstvo, poznačené tajomstvom kríža.
Nezabúdajte, že i dnes treba svätých kňazov a duše úplne zasvätené Božej službe. Preto by som rád ešte raz zopakoval, že „je naliehavo potrebné obnoviť mnohostrannú a dôkladnú pastoráciu povolaní. Tá musí vplývať na farnosti, výchovné strediská i rodiny a prebúdzať záujem o podstatné hodnoty života. Tie nachádzajú svoju rozhodujúcu syntézu v odpovedi, ktorú má každý dať na Božie volanie. Platí to zvlášť vtedy, keď toto volanie požaduje, aby človek zasvätil seba i svoje sily úplne do služieb Božieho kráľovstva“ (Novo millennio ineunte, 46).
Vám, mladí, znova adresujem Ježišovo: „Duc in altum!“ Pri tejto jeho výzve myslím zároveň na slová, ktorými sa Mária, jeho matka, obrátila na služobníkov v Káne Galilejskej: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Kristus, drahí mladí, vás pozýva zatiahnuť na hlbinu a Panna Mária vás povzbudzuje, aby ste neváhali nasledovať ho.

6. Z každého kúta zeme vystupuje k nebeskému Otcovi vrúcna modlitba, aby poslal „robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38), podporovaná materinským príhovorom Božej Matky. Kiež láskavo daruje všetkým článkom svojho stáda horlivých a svätých kňazov. S týmto vedomím sa obraciame ku Kristovi, Najvyššiemu kňazovi, a s novou dôverou ho oslovujeme:

Ježišu Kriste,
Boží Syn, v ktorom prebýva plnosť božstva,
pozývaš všetkých pokrstených, aby zatiahli na hlbinu a kráčali po ceste svätosti.
Vzbuď v srdciach mladých túžbu stať sa v dnešnom svete svedkami sily tvojej lásky.
Naplň ich svojím Duchom sily a rozvážnosti,
aby boli schopní objaviť plnú pravdu o sebe a o svojom povolaní.

Ježišu Kriste,
náš Spasiteľ,
poslaný od Otca, aby sa prejavila jeho milosrdná láska,
daruj svojej Cirkvi mladých ľudí ochotných zatiahnuť na hlbinu,
aby boli svojim bratom svedkami tvojej obnovujúcej a spásnej prítomnosti.

Svätá Panna, Matka Spasiteľa,
bezpečná sprievodkyňa na ceste k Bohu a k blížnemu,
ktorá si zachovávala jeho slová vo svojom srdci,
posilňuj svojím materinským príhovorom rodiny a cirkevné spoločenstvá,
aby pomáhali dospievajúcim a mladým ľuďom veľkodušne odpovedať na Pánovo volanie.
Amen.

V Castel Gandolfo 11. augusta 2004

JÁN PAVOL II.