Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.
o úlohe laikov v politickom spoločenstve

prednesený na audiencii pre účastníkov 24. plenárneho zasadania Pápežskej rady pre laikov
21. mája 2010 v Sále konzistóriaPáni kardináli,
ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe,
drahí bratia a sestry!
S radosťou vítam všetkých vás, členov, konzultorov i ostatných účastníkov 24. plenárneho zasadania Pápežskej rady pre laikov. So srdečným pozdravom sa obraciam na jej predsedu kardinála Stanislawa Ryłka, a ďakujem mu za láskavé slová, ktoré mi adresoval, a tiež na sekretára Mons. Josefa Clemensa a na všetkých tu prítomných. Samotné zloženie vášho dikastéria, v ktorom popri kňazoch pracujú aj mnohí laici pochádzajúci z celého sveta, z rôznych podmienok a s rôznymi skúsenosťami, ponúka dôležitý obraz o organickom spoločenstve, akým je Cirkev. V nej má všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich i sviatostné kňazstvo svoje korene v jedinom Kristovom kňazstve, avšak na základe podstatne rozdielnych, na seba vzájomne zameraných modalít. Keďže sa blížime ku koncu Roku kňazov, o to viac sa cítime byť vďačnými svedkami udivujúcej a veľkodušnej obety mnohých mužov, ktorých si Kristus „získal“ a ktorí sa mu pripodobnili vo sviatostnom kňazstve. Deň po dni kráčajú po ceste christifideles laici, hlásajú Božie slovo, odovzdávajú jeho odpustenie a zmierenie s ním, zvolávajú k modlitbe a ako pokrm ponúkajú Pánovo telo a krv. Práve z tohto duchovného spoločenstva čerpajú veriaci laici vnútornú silu, aby mohli byť Kristovými svedkami v konkrétnosti a pestrosti svojho života ako celku, vo všetkých svojich aktivitách a vo svojom prostredí.
Téma tohto vášho zasadania – „Kristovi svedkovia v politickom spoločenstve“ – je mimoriadne dôležitá. Poslaním Cirkvi zaiste nie je technická formácia politikov. Na to slúžia rôzne iné inštitúcie. Jej poslaním je však „vynášať morálny úsudok aj o veciach, ktoré sa týkajú politickej oblasti, keď to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší, pričom používa všetky tie a iba tie prostriedky, ktoré sú v zhode s evanjeliom a s dobrom všetkých ľudí so zreteľom na rôzne doby a situácie“ (Gaudium et spes, 76). Cirkev sa sústreďuje osobitne na výchovu Kristových učeníkov k tomu, aby boli čoraz viac svedkami jeho prítomnosti všade tam, kde sa nachádzajú. Úlohou kresťanských laikov je, aby v osobnom a rodinnom, spoločenskom, kultúrnom i politickom živote konkrétne ukázali, že viera im umožňuje novým a hlbším spôsobom chápať skutočnosť a premieňať ju; že kresťanská nádej rozširuje ohraničený horizont človeka a vedie ho k pravej veľkosti jeho bytia, k Bohu; že láska v pravde je najúčinnejšou silou schopnou meniť svet; že evanjelium je zárukou slobody a oslobodzujúcim posolstvom; že základné princípy sociálnej náuky Cirkvi – ako je dôstojnosť ľudskej osoby, subsidiarita a solidarita – sú veľmi aktuálne a cenné pre podporu nových ciest rozvoja v službe celému človeku a všetkých ľudí. Veriaci laici sa teda majú aktívne podieľať na politickom živote – vždy v súlade s učením Cirkvi – a majú v demokratickej dialektike a pri hľadaní širokého konsenzu zdieľať dobre zdôvodnené motívy a veľké ideály s tými, ktorým leží na srdci obrana života a slobody, ochrana pravdy a dobra rodiny, solidarita s núdznymi a nevyhnutné úsilie o spoločné dobro. Kresťania sa nemajú usilovať o politickú alebo kultúrnu hegemóniu, ale v každom svojom úsilí ich má viesť istota, že Kristus je uhlovým kameňom každej ľudskej stavby (porov. Kongregácia pre náuku viery: Vieroučná nóta o niektorých otázkach týkajúcich sa aktivity a správania katolíkov v politickom živote, 24. 11. 2002).
S odvolaním sa na vyjadrenia mojich predchodcov môžem aj ja potvrdiť, že politika je veľmi dôležitou oblasťou na praktizovanie lásky k blížnemu. Vyzýva kresťanov, aby sa intenzívne angažovali za občanov, za budovanie dobrého života v rámci jednotlivých národov a tiež, aby sa aktívnej zapájali do aktivít a programov medzinárodného spoločenstva. Potrebujeme opravdivo kresťanských politikov, no ešte viac veriacich laikov, ktorí sú svedkami Krista a jeho evanjelia v občianskom a politickom spoločenstve. Táto požiadavka musí nájsť svoje pevné miesto vo výchovných plánoch cirkevných spoločenstiev a vyžaduje si aj nové formy sprevádzania a podpory zo strany duchovných pastierov. Príslušnosť kresťanov k združeniam veriacich, cirkevným hnutiam či novým spoločenstvám môže byť dobrou školou pre týchto učeníkov a svedkov, podporených charizmatických, komunitným, výchovným a misijným bohatstvom spomínaných inštitúcií.
Ide o náročnú úlohu. Obdobie, ktoré prežívame, nás stavia pred veľké a komplexné problémy. Sociálna otázka sa stáva zároveň antropologickou otázkou. Rúcajú sa ideologické paradigmy, ktoré v nedávnej minulosti verili, že existuje „vedecká“ odpoveď na tieto problémy. Šírenie sa mätúceho kultúrneho relativizmu i utilitaristického a hedonistického individualizmu oslabuje demokraciu a uprednostňuje vládu silnejších. Treba obnoviť a upevniť autentickú politickú múdrosť; byť náročný pokiaľ ide vlastnú kompetentnosť; kriticky využívať výsledky ľudských vied; čeliť realite vo všetkých jej aspektoch, prekračujúc akýkoľvek ideologický redukcionizmus alebo utopické očakávania; byť otvorený každému opravdivému dialógu a spolupráci a mať na pamäti, že politika je tiež komplexným umením rovnováhy medzi ideálmi a záujmami. Pritom sa však nesmie zabúdať na to, že príspevok kresťanov zohrá rozhodujúcu úlohu len vtedy, ak sa pochopenie z viery stane pochopením skutočnosti, kľúčom k jej posudzovaniu a zmene. Je nutná pravá „revolúcia lásky“. Nové generácie majú pred sebou veľké úlohy a výzvy, tak vo svojom osobnom, ako aj v spoločenskom živote. Vaše dikastérium sa im starostlivo venuje predovšetkým prostredníctvom svetových dní mládeže, ktoré už 25 rokov prinášajú medzi mladými bohaté ovocie. K nemu patrí spoločenská i politická angažovanosť, angažovanosť založená nie na ideológiách alebo parciálnych záujmoch, ale na rozhodnutí slúžiť človeku a spoločnému dobru vo svetle evanjelia.
Drahí priatelia, zatiaľ čo pre prácu tohto vášho zhromaždenia a pre vaše každodenné aktivity vyprosujem od Pána hojné ovocie, zverujem každého z vás i vaše rodiny a spoločenstvá do ochrany Preblahoslavenej Panny Márie, Hviezdy novej evanjelizácie, a zo srdca vám udeľujem svoje apoštolské požehnanie.