Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
PÁPEŹ JÁN PAVOL II.: VEĽKONOČNÉ POSOLSTVO 31. 3. 2002

1.

Prišiel Ježiš a povedal im: 'Pokoj vám!' (Jn 20,19).
V dnešný mimoriadne slávnostný deň zaznieva
Kristovo želanie: Pokoj vám!
Pokoj mužom a ženám celého sveta!
Kristus naozaj vstal z mŕtvych
a všetkým prináša pokoj!
Toto je dobrá zvesť Veľkej noci.
Dnes je nový deň, ktorý učinil Pán (Ź 117,24),
ktorý v oslávenom tele Zmŕtvychvstalého,
prinavracia svetu, ranenom hriechom,
jeho prvotnú krásu,
žiariacu novým jasom.

2.
Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná. (Sekvencia)
Po tvrdom zápase sa Kristus vracia ako víťaz
a napreduje ďalej na scéne dejín
ohlasujúc Radostnú zvesť:
Ja som vzkriesenie a život (Jn 11,25),
Ja som svetlo sveta (Jn 9,5).
Jeho posolstvo možno zhrnúť do jedného slova:
Pax vobis Pokoj vám!
Jeho pokoj je ovocím víťazstva
nad hriechom a smrťou,
ktoré on získal za veľkú cenu.

3.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. (Jn 14.27)
Pokoj na spôsob sveta
ako na to poukazuje skúsenosť každej doby
je často nestála rovnováha síl,
ktoré sa skôr alebo neskôr obracajú proti sebe.
Pokoj, dar vzkrieseného Krista,
je hlboký a úplný a môže zmieriť človeka s Bohom,
so sebou samým a so všetkým, čo bolo stvorené.
Mnohé náboženstvá ohlasujú,
že pokoj je Boží dar.
To bola skúsenosť
aj nedávneho stretnutia v Assisi.
Kiežby všetci veriaci sveta
mohli spojiť svoje úsilia, aby vybudovali
spravodlivejšiu a bratskejšiu spoločnosť;
iežby mohli neúnavne pracovať,
aby náboženské presvedčenia nikdy neboli
príčinou rozdelenia a nenávisti, ale len a vždy
prameňom bratstva, porozumenia, lásky.

4.
S úzkosťou a nádejou, žiadam vás,
kresťanské komunity na každom kontinente,
aby ste svedčili, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych,
a pracovali tak, aby jeho pokoj
prerušil dramatickú špirálu násilia a zabíjania,
ktoré krvou poškvrňujú Svätú Zem,
v týchto ostatných dňoch znova ponorenú
do hrôzy a zúfalstva.
Ukazuje sa, že mieru bola vyhlásená vojna!
Avšak vojna nič nevyrieši,
prináša iba omnoho viac utrpenia a smrť,
nemôžu byť na osoh ani prekrúcania alebo odvetné opatrenia.
Tragédia je skutočne veľká:
nikto nemôže zostať ticho a nečinne;
žiadny zodpovedný politik alebo náboženský predstaviteľ!
Odpoveďou na výzvy nech sú konkrétne skutky solidarity,
ktoré všetkým pomôžu znova nájsť
vzájomnú úctu a čestné vyjednávanie.
Vo Svätej Zemi Kristus zomrel a vstal z mŕtvych a zanechal
prázdny hrob ako nemého, ale výrečného svedka.
Keď on sám v sebe zničil nepriateľstvo,
múr oddelenia medzi ľuďmi,
zmieril všetkých prostredníctvom kríža (porov. Ef 2,14-16),
a teraz pozýva nás, svojich žiakov,
odstrániť každú príčinu nenávisti a pomsty.

5.
Koľkí členovia ľudskej rodiny
sú ešte utláčaní biedou a násilím!
Z koľkých kútov zeme opakovane zaznieva krik tých,
ktorí prosia o pomoc, pretože trpia a zomierajú:
od Afganistanu, tvrdo skúšaného počas predchádzajúcich mesiacov
a teraz postihnutého katastrofálnym zemetrasením,
k toľkým iným krajinám planéty,
kde spoločenské otrasy a protikladné túžby
postihujú nepočetné množstvo našich bratov a sestier.
Muži a ženy tretieho tisícročia!
Dovoľte, aby som vám zopakoval:
Otvorte srdce ukrižovanému a vzkriesenému Kristovi,
ktorý prichádza tak,
že vám ponúka pokoj!
Tam, kde vstúpi vzkriesený Kristus,
s ním vstúpi aj opravdivý pokoj!
Nech on vojde predovšetkým do každého ľudského srdca,
ktoré je hlbokou priepasťou,
neľahkou na opätovné uzdravenie (porov. Jer 17,9).
Nech prenikne aj vzťahy medzi spoločenskými vrstvami,
odlišnými národmi, jazykmi a mentalitami
prinášajúc všade kvas solidarity a lásky.

6. A ty, vzkriesený Pane,
ktorý si zvíťazil nad trápením a smrťou,
daj nám svoj pokoj.
Vieme, že on sa naplno ukáže na konci,
keď prídeš v sláve.
Jednako však, pokoj, kde si Ty prítomný,
je už teraz účinný vo svete.
To je naša istota,
založená na Tebe, dnes vzkriesenom z mŕtvych,
na Baránkovi, ktorý bol obetovaný za našu spásu!
Ty požaduješ od nás, aby sme udržiavali vo svete
živú fakľu nádeje.
S vierou a radosťou Cirkev spieva
v tento žiarivý deň:
Vstal z mŕtvych Kristus, nádej moja!
Áno, Kristus vstal z mŕtvych, a s ním
vstala z mŕtvych naša nádej. Aleluja!