Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Congregatio
De institutione catholica
(de  seminarIis  atque  studiorum  institutis)Vatikán, 30. októbra 2006

Prot. č. 392/2005/4


OBEŹNÍK Č. 4


Veľkým kancelárom,
rektorom a dekanom cirkevných fakúlt
na vedomie,
rektorom katolíckych univerzít
predsedom biskupských konferencií.


    Na začiatku nového akademického roka chce Kongregácia pre katolícku výchovu zaslať cirkevným fakultám niektoré užitočné usmernenia a informácie, ktoré považuje za potrebné pre správne prispôsobenie cirkevných akademických inštitúcií požiadavkám Bolonského procesu.
Obsah tohto dotazníka je rozdelený na tri časti: prvá časť upresňuje smernice, ktoré majú normatívny charakter; druhá časť synteticky podáva niektoré informácie o študijnom seminári, zorganizovanom Svätou stolicou; tretia časť predkladá požiadavky na zhromaždenie údajov, ktoré kongregácia potrebuje, aby mohla vykonať ďalšie kroky v spomínanom procese.

Normatívne smernice

Možno konštatovať, že odkedy sa Svätá stolica pripojila k Bolonskému procesu, vznikli v rôznych vzdelávacích cirkevných inštitúciách pochybnosti a neraz sa nesprávne interpretovali ciele tohto zapojenia sa do Bolonského procesu. Zvlášť chceme pripomenúť – vynímajúc dohody uzavreté v tejto veci v rámci konkordátu –, že iba Kongregácii pre katolícku výchovu, ako „kompetentnej národnej autorite“ prináleží zodpovednosť za cirkevné štúdiá, ktoré sú jej podriadené. V nemálo prípadoch sa uskutočnili reformy a prispôsobenia týchto štúdií národnému školskému systému (v dôsledku aplikácie Bolonského procesu) bez toho, aby sa rešpektovali alebo sa rovno obišli príslušné cirkevné nariadenia.
S cieľom predísť možným nepochopeniam je užitočné upresniť, že pripojenie Svätej stolice k Bolonskému procesu neznamená v žiadnom prípade zúženie kompetencie našej kongregácie vo vzťahu k univerzitám a cirkevným fakultám, ktoré sú jej podriadené.
Pripojenie sa k Bolonskej deklarácii a následná účasť rôznych krajín na rozvoji harmonizácie európskych univerzitných vzdelávacích systémov sa uskutočňuje na medzivládnej úrovni; to znamená, že všeobecné smernice sa prijímajú prostredníctvom dohôd medzi kompetentným autoritami rozličných krajín a že spôsob ich aktualizácie zostáva úplne v ich rukách. Inými slovami, neexistuje nejaký nadnárodný orgán, ktorý by mohol vydávať normy a predpisovať zákony v tejto veci. Celá legislatívna a normatívna kompetencia zostáva taká, aká je v jednotlivých krajinách. Každá krajina, a teda aj Svätá stolica, si ponecháva úplnú rozhodovaciu právomoc, čo sa týka legislatívy a vydávania noriem pre univerzitné štúdiá.
V dôsledku toho zostáva v tejto fáze harmonizácie vysokoškolských štúdií úplne v platnosti apoštolská konštitúcia Sapientia christiana i príslušné Norme Applicative, ba nestrácajú nič zo svojej záväznosti. Každá praktická interpretácia či operačné usmernenie, týkajúce sa požiadaviek harmonizácie vysokoškolského štúdia v Európe, ktoré sa vzťahujú na cirkevné univerzity a fakulty, sú v kompetencii Svätej Stolice a zvlášť našej Kongregácie.1
Predovšetkým chceme upresniť, že predošlé i budúce obežníky majú za cieľ stanoviť „normy“, prostredníctvom ktorých – v súlade s platnou cirkevnou legislatívou – môže viesť organizácia štúdia na cirkevných univerzitách a  fakultách k lepšiemu spojeniu s formami a spôsobmi činnosti európskych univerzít ako celku; to nakoniec uľahčí vzájomné, či už akademické alebo profesionálne uznanie udelených titulov.
Vo svetle vyššie uvedeného je tiež zrejmé, že nášmu dikastériu prináleží, či už v spolupráci s biskupmi ba aj so spomínanými akademickými inštitúciami, nájsť špecifické formy aplikácie Bolonského procesu aj v krajinách, kde sú cirkevné štúdiá integrované do štátnych akademických systémov.
Takýmto prípadom je napr. akreditácia. V tejto súvislosti oznamujeme, že akreditácia udeľovaná inými inštitúciami nenahradzuje akreditáciu poskytovanú našou kongregáciou. Je potrebné, aby sa dané cirkevné inštitúcie obracali v prípade nejasností alebo zložitých interpretácií v tejto otázke na Kongregáciu pre katolícku výchovu, berúc do úvahy osobitnú situáciu súvisiacu s konkordátmi medzi jednotlivými krajinami a Svätou stolicou.

Informácie o Študijnom seminári, ktorý organizovala Svätá stolica

Za posledné roky sa konali mnohé študijné podujatia s cieľom spresniť postupy, štýl a prostriedky nevyhnutné pre všetky zainteresované subjekty, aby sa dovŕšilo vytvorenie „Európskeho vysokoškolského priestoru“ do r. 2010.
V tomto kontexte sa od 30. marca do 1. apríla 2006 konal v Ríme pri Svätej stolici, študijný seminár na tému: Kultúrne dedičstvo a akademické hodnoty európskych univerzít ako základ pre atraktívnosť „Európskeho vysokoškolského priestoru“. Na stretnutí, ktoré organizovala Kongregácia pre katolícku výchovu v spolupráci s Konferenciou rektorov rímskych pápežských univerzít, Pápežskou akadémiou vied, UNESCO-CEPES, Radou Európy a pod záštitou Európskej komisie, sa zúčastnilo 240 zástupcov rôznych univerzít, medzinárodných organizácií a európskych krajín.
Takáto udalosť po prvýkrát upriamila pozornosť na kultúrne výzvy, ktorým musí čeliť Bolonský proces a na nutnosť skúmať základné akademické hodnoty ako aj na kultúrne dedičstvo,  ktoré počas histórie dozrelo na európskych univerzitách, ktoré aj v súčasnosti dokážu priťahovať mimoeurópskych študentov, vedcov a docentov.
Program seminára bol rozdelený do rôznych pracovných sekcií, s viacerými hlavnými prednáškami, diskusiami, okrúhlymi stolmi a študijnými skupinami s účasťou predstaviteľov rôznej kultúrnej, vedeckej a náboženskej príslušnosti. Koncert v Bazilike Santa Maria Maiggore, ktorý zorganizovalo talianske Ministerstvo pre univerzity a vedecký výskum, ďalšie umelecké podujatia a návšteva vatikánskych múzeí umožnili všetkým účastníkom zakúsiť kultúrnu pestrosť nahromadenú počas viactisícročnej histórie Ríma; audiencia u pápeža Benedikta XVI. zakončila podujatie, ktoré malo významne prispieť k budúcnosti Bolonského procesu (Príloha č. 1).
Zborník zo seminára bude publikovaný v spolupráci s UNESCO–CEPES a adresovaný všetkým, aby sa mohli oboznámiť s prednesenými príspevkami. Táto udalosť ponúkla účastníkom mimoriadnu príležitosť vzájomne sa stretnúť a spoznať ústredné inštitúcie Cirkvi, no predovšetkým otvorila novú perspektívu spolupráce medzi krajinami zapojenými do procesu. Ukazuje sa, že „Európsky vysokoškolský priestor“ môže na jednej strane posilniť univerzity, aby sa otvorili veľkým otázkam, na ktoré sa dnes sústreďuje kultúrny dialóg a vedecký výskum, ako sú napr.: dôstojnosť ľudského života, posilňovanie spravodlivosti, ochrana životného prostredia, mierové snahy, a na druhej strane môže na akademickej úrovni stimulovať rozvoj, interdisciplinárny dialóg ako liek proti vzrastajúcim trieštivým silám a prílišnej špecializácii vedenia. Vzájomná komunikácia medzi vedeckými disciplínami umožní vyvarovať sa toho, aby sme sa obmedzili len na ponúknutie kvalitnej profesionálnej formácie pre bezprostredné potreby trhu práce, a pritom obetovali cieľ širšieho vzdelania pokiaľ ide o celého človeka.

Cieľom univerzít by malo byť to, aby dokázali viesť dialóg medzi rôznymi poznatkami prostredníctvom „horizontálnej interdisciplinárnosti“, rešpektujúc epistemologický štatút každej disciplíny, ako aj „vertikálnu interdisciplinárnosť“. Vertikálnosť si vyžaduje, aby sa akademická obec dokázala neustále konfrontovať a porovnávať význam každej disciplíny s víziou ľudskej osoby a sveta, inšpirovanej transcendentnými hodnotami. Seminár významne zdôraznil práve túto organickú víziu reality a vyššej syntézy vedenia.

Požiadavky Kongregácie pre katolícku výchovu.

Príprava a realizácia spomínaného seminára si zo strany kongregácie vyžiadala veľké úsilie a mimoriadnu angažovanosť, čím si Svätá Stolica získala na medzinárodnej úrovni renomé významnej kultúrnej sily a profesionálnej kvality.
Medzičasom sa členovia Komisie pre Bolonský proces pravidelne stretávajú a zúčastňujú na rôznych iniciatívach, ktoré sa konajú v rámci Bolonského procesu, a ktoré sú zamerané na zdokonalenie prostriedkov a postupov na dosiahnutie stanovených cieľov a na prípravu na najbližší summit, ktorý sa uskutoční v Londýne, v máji 2007.
Týmto obežníkom chceme objasniť principiálne otázky, na ktoré sa sústreďuje práca komisie a o ktorých budeme podrobnejšie informovať v najbližších obežníkoch. Tieto otázky sú v zhode s témami ohlásenými v predošlých listoch a dodatočne upresňujú operačné profily vzhľadom na ich správnu aplikáciu zo strany cirkevných akademických inštitúcií.

1. Qualification Framework a jeho cieľ v budúcnosti
Počnúc rokom 2007 majú všetky krajiny zúčastňujúce sa na procese začať zostavovať Qualifications Framework pre všetky typy vysokoškolských štúdií, ktoré predpokladá ich právny poriadok, vrátane kvalifikácií, ktoré možno dosiahnuť. Framework štúdií Svätej stolice, vychádzajúci zo Sapientia christiana a prepracovaný na základe spoločných kritérií pre celú Európu, ponúkne solídnu bázu pre správne hodnotenie kvalifikácií, ktoré získavajú študenti navštevujúci cirkevné štúdiá. Táto práca musí byť hotová do r. 2010. Naša kongregácia začína zostavovať tento Framework s pomocou medzinárodných odborníkov pre všetky cirkevné štúdiá.
Pre uľahčenie tejto práce vás žiadame, aby ste do 20. decembra 2006 zaslali na Kongregáciu pre katolícku výchovu informácie ohľadom jednotlivých kvalifikácií, ktoré poskytujú cirkevné fakulty prostredníctvom špecializovaných štúdií (porov. príloha č. 2), mimo základných štúdií teológie, kánonického práva a filozofie (porov Sap. Christ. 65-83.);

2. Overenie kvality a akreditácia.
Ako sme už informovali v predošlých obežníkoch, naša kongregácia zakladá agentúru na overovanie kvality a akreditáciu. S týmto cieľom už boli vypracované smernice pre príslušné postupy vnútorného hodnotenia, rozposlané v Obežníku č. 3 (Prot. N. 392/2005/3 z 12. júla 2005). Tento postup – ako jeden zo základných prvkov Bolonského procesu – treba chápať ako pomoc na sústredenie pozornosti na vlastné slabé stránky a na zlepšenie úrovne kvality akademickej inštitúcie. Následne sa rozbehnú prvé pilotné projekty v tomto smere.
Kongregácia je otvorená prijať návrhy ohľadom tejto témy, aby mohla nájsť vhodné modely a nástroje na overenie kvality a akreditáciu v krajinách, kde civilné zákony požadujú osobitné stanoviská. Na druhej strane, ako sme už spomenuli, upozorňujeme fakulty cirkevných štúdií, aby nezačínali procedúry akreditácie cez štátne agentúry skôr, než to prekonzultujú s kongregáciou, ktorá je schopná dosiahnuť rovnaké ciele za lepších podmienok.

3. Zavedenie Diploma supplement a ECTS
Aby mohla kongregácia správne napredovať v prípravách týchto nástrojov, potrebuje si overiť aktuálny stav zavedenia Diploma supplement a aplikácie systému ECTS na jednotlivých cirkevných fakultách (ako sme to žiadali v obežníku č. 3, Prot. N. 392/2005/3, z 12. júla 2005).
Preto žiadame rektorov cirkevných univerzít, dekanov alebo riaditeľov všetkých fakúlt, aby vyplnili príslušné dotazníky uvedené v prílohe a zaslali ich na Kongregáciu pre katolícku výchovu, a to najneskôr do 20. decembra 2006 (Príloha č. 3).

Hoci si uvedomujeme, že realizácia Bolonského procesu môže vyžadovať od cirkevných akademických inštitúcií istú námahu, sme presvedčení, že toto úsilie prinesie v budúcnosti svoj pozitívny efekt pre všetkých.
ďakujeme Vám za spoluprácu a pripájame úprimné želania všetkého dobrého do nového akademického roku, ktorý sa nedávno začal.
   

    Zenon kard. Grocholewski
    Prefekt

     J. Michael Miller CSB
    Sekretár