Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Congregatio
De institutione catholica
(de  seminarIis atque  studiorum  institutis)


Vatikán, 20. decembra 2007

Prot. č. 392/2005


OBEŹNÍK Č. 5


Veľkým kancelárom,
rektorom a dekanom cirkevných fakúlt
na vedomie,
rektorom katolíckych univerzít a
predsedom biskupských konferencií.


Kongregácia pre katolícku výchovu posiela cirkevným fakultám nový obežník1 – ostatný obežník sme poslali pred rokom –, s cieľom poskytnúť vám niektoré usmernenia, ktoré spolu s aktualizovanými informáciami umožňujú cirkevným akademickým inštitúciám aplikáciu nevyhnutných opatrení na dosiahnutie cieľov Bolonského procesu v perspektíve roku 2010. Osobitne sa pristavíme pri dvoch špecifických bodoch: 1. súhrnné predstavenie vývoja, ktorý prebiehal po obežníku č. 4; 2. pripomenutie opatrení, ktoré majú aplikovať všetky inštitúcie v nasledujúcich mesiacoch.

Ostatný vývoj Bolonského procesu

Počas uplynulého roku sa dikastérium prostredníctvom „Komisie pre Bolonský proces“ a iných prizvaných odborníkov aktívne zúčastňovalo na početných stretnutiach na rôznych úrovniach. Nakoľko nie je možné, aby sme o tom podali podrobnú správu, obmedzíme sa na zdôraznenie niektorých najdôležitejších aspektov.

Na viacerých stretnutiach sme opakovane zaznamenali ocenenia pre Svätú stolicu, pokiaľ ide o Študijný seminár, ktorý sa konal v marci–apríli 2006, v spolupráci s UNESCO a Radou Európy. Témy, s ktorými sa zaoberal, prevzali a hlbšie rozpracovali nasledujúce podujatia (ako napr. v Aténach, Osle, Cluj-Napoca a Salamanke). Prednášky zo seminára, publikované v troch rôznych podobách, obsahujú a znovu predkladajú obsiahle úvahy z tých dní.2
Veľmi dôležitou etapou bola Vrcholná schôdzka ministrov v Londýne (17.-18. mája 2007), na ktorej sa zúčastnila aj delegácia odborníkov Svätej stolice. V centre jej pozornosti boli dovtedy dosiahnuté výsledky, ako aj priority stanovené na dvojročné obdobie 2007-2009 a perspektívy procesu po r. 2010. Vo vypracovanom posudku, pokiaľ ide o napredovanie jednotlivých krajín smerom k cieľom stanoveným v procese, dostala Svätá stolica veľmi pozitívne hodnotenie; je to vďaka skutočnosti, že náš systém štúdia je už sám o sebe dobre štruktúrovaný a nevyžaduje si podstatné zmeny. Text záverečného komuniké vrcholnej schôdzky, do ktorého boli, okrem iného, prevzaté aj niektoré závery zo seminára v Ríme, možno nájsť na internete.3

Osobitne významný medzník, pokiaľ ide o zapojenie sa Svätej stolice do Bolonského procesu, predstavuje „Agenzia per la verifica e la promozione della qualità“ (AVEPRO), zriadená Štátnym sekretariátom. Bola ustanovená listom Štátneho sekretariátu zo dňa 19. septembra t.r., presne štyri roky po pristúpení k procesu; týmto listom bol zároveň vymenovaný za predsedu agentúry P. Franco Imoda SJ, rektor Pápežskej Gregorovej univerzity. V prvej etape svojej existencie agentúra vykonáva svoju činnosť v úzkej spolupráci s Kongregáciou pre katolícku výchovu, kde má nateraz aj svoje sídlo (e-mailová adresa: avepro@cec.va). V budúcom obežníku poskytneme podrobnejšie informácie o agentúre – ktorá bude neskôr pracovať autonómne – a tiež o jej špecifických úlohách a o jej vzťahu ku Kongregácii pre katolícku výchovu.
Aby sa posilnila spolupráca medzi akademickými komunitami a aby sme vyhoveli požiadavkám procesu, vytvorili sme nedávno prostriedok na koordináciu a zastúpenie všetkých študentov rímskych pápežských univerzít – ktoré už dávno organizovane pracovali na každom akademickom inštitúte – a to tým, že sme založili združenie s príslušným štatútom. Predseda tohto združenia sa zúčastnil na Vrcholnej schôdzke v Londýne a na ďalších stretnutiach. Predpokladáme, že v budúcnosti sa vytvorí určitá forma spojenia medzi všetkými zástupcami študentov našich akademických inštitúcií v Európe a vo svete.

2. Operačné ciele

V predchádzajúcich obežníkoch uviedla naša kongregácia ciele a aplikačné úlohy týkajúce sa procesu, ktoré treba aktualizovať na úrovni všetkých cirkevných fakúlt. Aby sme vyšli v ústrety požiadavkám na jasnosť a tiež zámeru pracovať spoločnými metódami a  prostriedkami v celom systéme cirkevného štúdia, pripravuje kongregácia za pomoci komisie príručku (Handbook), ktorá zjednotí usmernenia týkajúce sa Bolonského procesu, dané na zodpovednosť jednotlivým akademickým inštitúciám. Kým sa pripraví táto publikácia, pripomíname niektoré aspekty, ktoré bude Handbook obsahovať, no majú sa začať realizovať a správne aplikovať už teraz:
a) Predovšetkým je potrebné overiť, či sa na úrovni každej akademickej inštitúcie uskutočňujú usmernenia dané v predošlých obežníkoch: zavedenie nového kreditného systému ECTS4; vydávanie Diploma Supplement5 v dvoch jazykoch a zadarmo tým študentom, ktorí o to požiadajú; prvé kroky interného hodnotenia6.
Odpovede, ktoré sme dostali počas uplynulých mesiacov na našu žiadosť o informácie ohľadne aplikácie týchto usmernení, boli pre nás veľmi užitočné. Neboli, žiaľ, kompletné a neumožňujú nám vytvoriť si všeobecný obraz o tom, čo sa vykonalo. Na stretnutiach „Komisie pre Bolonský proces“ čoraz častejšie zaznieva, že správna aplikácia usmernení vydaných Kongregáciou a vnútorné hodnotenie zohrávajú kľúčovú rolu vo všetkom, čo súvisí s procesom a predovšetkým v súvislosti s témou kvality.
b) Databáza. Handbook bude obsahovať tabuľku určenú pre každoročné zozbieranie súpisu štatistických informácií nevyhnutných pre aktualizáciu databázy, ktorú momentálne vytvárame v našom dikastériu. Nakoľko ide o informačný systém, je nateraz potrebné zozbierať a vložiť e-mailové adresy všetkých cirkevných fakúlt. A preto, aj vzhľadom na publikovanie Handbooku, vás žiadame, aby ste čím skôr napísali na nasledovnú e-mailovú adresu kongregácie: database@cec.va, aby sme vám zaslali pripravenú tabuľku (tá sa na ukážku nachádza aj v prílohe tohto obežníka), ktorú treba vyplniť a zaslať späť na tú istú adresu.
c) Napomáhanie kvality je jedným zo základných bodov procesu a jeho cieľov, ktorými sa kongregácia osobitne zaoberá, a to aj kvôli tomu, že apoštolská konštitúcia Sapentia christiana naliehavo upozorňuje na túto záležitosť v súlade so špecifickosťou cirkevných štúdií. Z tohto dôvodu pracuje dikastérium a agentúra spoločne a tiež v budúcnosti budú úzko spolupracovať pri zachovaní správneho rozdelenia príslušných kompetencií. Naliehavosť, s ktorou vás vyzývame k aplikácii vyššie uvedených usmernení je motivovaná skutočnosťou, že úlohy zverené jednotlivým inštitúciám predstavujú základ na uľahčenie práce, ktorú má následne vykonať agentúra. Činnosť overovania a napomáhania realizovaná agentúrou, umožní kongregácii vhodným spôsobom napomáhať kvalitu cirkevných akademických inštitúcií.

ďakujeme rektorom cirkevných univerzít a dekanom či predsedom všetkých fakúlt, ktorí nám doteraz zaslali informácie požadované našou kongregáciou – ohľadne osobitných kvalifikácií poskytovaných na základe špecializovaného štúdiá na našich akademických inštitúciách. Tieto údaje sú veľmi užitočné, aby sa mohlo začať s vypracovaním Qualifications Framework.
Prosíme adresátov týchto obežníkov, aby ich v čo najširšej miere rozšírili medzi osobami, ktoré sú v danej veci priamo alebo nepriamo zainteresované (rektori univerzít, ktorí tento list nedostali osobne, sekretariáty, profesori odborníci na túto oblasť etc.)
Pre prípadné objasnenia a návrhy nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese Kancelárie pre univerzity našej kongregácie vati169@cec.va.

Źeláme vám všetko najlepšie v roku 2008, znovu vyjadrujeme prejavy našej úcty a posielame srdečné pozdravy.    Zenon kard. Grocholewski
    Prefekt

    Jean-Louis Bruguès, OP
    Sekretár