Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

 KONGREGÁCIA
 PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU
 (PRE SEMINÁRE  A ŠTUDIJNÉ INŠTITÚTY)Vatikán, 12. júna 2009

Prot. N. 392/2005


OBEŹNÍK č. 7Veľkým kancelárom,
rektorom a dekanom cirkevných fakúlt
a na vedomie
rektorom katolíckych univerzít a predsedom biskupských konferencií

    Týmto obežníkom máme v úmysle poskytnúť informácie ohľadom hodnotenia a napomáhania kvality cirkevných akademických inštitúcií. V tejto oblasti je nevyhnutné oboznámiť sa predovšetkým s tým, čo sa urobilo odvtedy, čo Svätá stolica pristúpila k „Bolonskému procesu“, zvlášť pokiaľ ide o vytvorenie Agentúry AVEPRO a jej kroky, ktoré podnikla, ako aj o perspektívy tohto úsilia, na ktoré sa budú musieť v budúcnosti príslušné inštitúcie podujať.


1. AVEPRO
    Odkedy Svätá stolica pristúpila prostredníctvom Kongregácie pre katolícku výchovu k „Bolonskému procesu“ – 19. septembra 2003, aktívne sa zúčastňuje na všetkých iniciatívach tohto procesu a na jeho vývojových etapách, a to cez Komisiu, vytvorenú pre tento účel pri dikastériu. Na pravidelných stretnutiach Bologna Follow-up Group (BFUG), kde sa dohodujú aplikačné postupy týkajúce sa prijatých rozhodnutí, zastupuje Svätú stolicu vždy naša Kongregácia pre katolícku výchovu. Medzi smernicami, ktoré sa majú v tejto súvislosti aplikovať a ktoré kongregácia poskytuje cirkevným akademickým inštitúciám v Európe, sú aj také, ktoré sa týkajú záležitostí zameraných na zaistenie kvality.1 Starostlivosť ohľadom hodnotenia kvality vyššieho vzdelávania, spomínaná už v Bolonskej deklarácii2, nadobudla vzrastajúci význam v „Bolonskom procese“, ako je možné konštatovať na základe vyhlásení zo šiestich ostatných vrcholných schôdzok ministrov3.
V roku 2007 vytvorila Svätá stolica, z iniciatívy Kongregácie pre katolícku výchovu a v nadväznosti na dohody uzavreté s ostatnými krajinami, ktoré sa pripojili k procesu, vlastnú agentúru nazvanú AVEPRO (Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità nelle Università e Facoltà Ecclesiastiche – Agentúra pre hodnotenie a napomáhanie kvality na univerzitách a cirkevných fakultách). Jeho Svätosť Benedikt XVI. zriadil agentúru listinou zo dňa 19. septembra 2007, ako inštitúciu patriacu 4 k Svätej stolici podľa normy čl. 186 a 190 - 191 apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus (AAS 1988, 910-911). Jej štatút bol schválený v tom istom pápežskom dokumente (porov. príloha A).
Agentúra AVEPRO, ktorej v súčasnosti predsedá P. Franco Imoda SJ, sa skladá z dvoch rád – správnej rady a vedeckej rady, riaditeľa a príslušného personálu. Navyše, od začiatku jej v rozvíjaní aktivít a postupov pomáhajú medzinárodní odborníci v oblasti hodnotenia kvality a strategického plánovania.

2. Úloha Agentúry

    Úlohou AVEPRO je sprevádzať a usmerňovať úsilie každej inštitúcie, aby sa informácie uvedené Svätou stolicou v jej základných dokumentoch – osobitne v apoštolskej konštitúcii Sapientia christiana (15. apríla 1979) – a nariadenia, ktoré vydáva Kongregácia pre katolícku výchovu realizovali pre dobro Cirkvi a pre službu, ktorú chce poskytovať. Agentúra sa snaží podporovať už tradične prítomnú kultúru kvality, hodnotiť postupy a kritériá aplikované akademickými inštitúciami aj vo vzťahu k medzinárodným štandardom, a tiež poskytovať nevyhnutné prostriedky a  pomoc.
Kvalita cirkevných akademických inštitúcií sa v podstate určuje vo vzťahu k cieľom samotných inštitúcií. Tieto ciele sú definované apoštolskou konštitúciou Sapientia christiana, štatútmi univerzít a fakúlt, ktoré schválila Kongregácia pre katolícku výchovu a ich strategickými plánmi.
Tak na základe apoštolskej konštitúcie Sapientia christiana5, ako aj zo všeobecného hľadiska „Bolonského procesu“ jasne vyplýva, že samotná inštitúcia je priamo zodpovedná za napomáhanie kvality, prostredníctvom hodnotenia vlastných vzdelávacích a inštitucionálnych štandardov6. S týmto cieľom funguje vlastné vnútorné jadro hodnotenia7 ako katalyzátor pre ďalší priebeh procesu sebahodnotenia, ktorý má garantovať požadovanú úroveň akademickej činnosti. Iniciatívy, ktoré sa v tomto zmysle uskutočnili, viedli k zlepšeniu kvality daných inštitúcií.

3. Agentúra ako operačný prostriedok
Toto sú základné činnosti, ktoré agentúra vykonáva:
stanoviť, rozvíjať a aktualizovať – v spolupráci s akademickými inštitúciami – postupy pre vnútorné a vonkajšie hodnotenie kvality, s osobitným zreteľom či už na cirkevné alebo civilné ako aj právne či operačné nástroje, a to na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni;
zostaviť a zverejniť smernice pre hodnotenie, tak inštitúcie ako aj pre odborníkov;
stanoviť kalendár vonkajších hodnotení jednotlivých inštitúcií;
dodať načas tieto hodnotenia prostredníctvom vizitácií odborníkov;
vybrať a pripraviť odborníkov na vizitácie;
sprevádzať proces zostavovania záverečnej správy od začiatku až do ukončenia vizitácie;
zozbierať a ďalej sledovať návrhy na zlepšenia v nadväznosti na vonkajšie hodnotenie;
uľahčovať obeh informácií v akademickom prostredí, aj pomocou vytvorenia databázy.

Agentúra má svoju štruktúru, pracuje v oblasti celého cirkevného akademického systému a má medzinárodný rozmer. Kvôli špecifickým požiadavkám môže mať viaceré teritoriálne členenia, aby zodpovedala potrebám, a ako si to vyžadujú rôzne krajiny alebo geografické oblasti. Zriaďovať takéto teritoriálne členenia prináleží Štátnemu sekretariátu.

4. Vzťah medzi Kongregáciou pre katolícku výchovu a agentúrou AVEPRO
    AVEPRO na základe čl. 2 svojho štatútu vykonáva činnosť v úplnej autonómii v rámci svojich kompetencií, ako to navrhujú aj štandardy EHEA (European Higher Education Area - Európsky rámec vyššieho vzdelávania)8. AVEPRO je v súčasnosti asociovaným členom ENQA (European Association for quality Assurance in Higher Education – Európska asociácia zabezpečenia kvality vyššieho vzdelávania) a v budúcnosti by sa mohla stať jej riadnym členom.
V každom prípade však agentúra úzko spolupracuje s kongregáciou. Predstaviteľ kongregácie je podľa práva členom správnej rady, zatiaľ čo ďalší člen (kongregácie) je prítomný ako pozorovateľ vo vedeckej rade agentúry.
Predseda agentúry posiela každý rok na Štátny sekretariát – na Sekciu vzťahov so štátmi i na našu kongregáciu súhrnnú správu o uskutočnených aktivitách. Každých päť rokov agentúra realizuje hodnotenie vlastnej činnosti pod dohľadom Kongregácie pre katolícku výchovu.
Schvaľovanie stanov a menovanie odborníkov, ktorí robia vizitácie jednotlivých inštitúcií sa konzultuje s kongregáciou. Keď sú vypracované hodnotiace správy po vizitáciách, jednu kópiu zasiela AVEPRO na kongregáciu.
Akreditácia cirkevných akademických inštitúcií na základe zozbieraných informácií a tiež prostredníctvom hodnotiaceho procesu pokračuje ďalej v kompetencii kongregácie, ako je to aj v prípade administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa inštitúcií zriadených Svätou stolicou. Kongregácia si vyhradzuje právo intervenovať, ak je to potrebné, na základe informácií z hodnotiacich správ inštitúcie.

5. Uskutočnený experiment
Od novembra 2007 do januára 2009 realizovala agentúra vďaka podpore a odporúčaniam spomínaných medzinárodných odborníkov „pilotný projekt“. Na začiatku sa doň zapojilo osem cirkevných fakúlt (šesť teologických a dve pedagogické), v štyroch rôznych krajinách: Nemecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Každá z týchto fakúlt vypracovala dokument na základe svojho vlastného hodnotenia a podľa „smerníc“, agentúry AVEPRO a následne sa uskutočnila vizitácia skupiny odborníkov (peer review team), vybraných agentúrou AVEPRO; táto skupina potom zakončila svoju prácu vypracovaním správy o výsledkoch svojej vizitácie. Nasledujúcim krokom bude tzv. „follow up“, v ktorom fakulty uskutočnia prijaté odporúčania, ktoré vyplynuli z celkového procesu.
Okrem smerníc pre „pilotný projekt“, vypracovala agentúra ďalšie dva dokumenty (Smernice pre samohodnotiacu správu a Operačný manuál pre skupinu odborníkov). Tieto dokumenty – náležite upravené na základe rôznych príspevkov účastníkov „pilotného projektu“ – predstavujú základ pre ďalší priebeh hodnotiacej činnosti, či už pre odborníkov ako aj pre inštitúcie. ďalšie smernice budú vypracované na špecifické témy.

6. Nasledujúce etapy práce
So súhlasom kongregácie boli stanovené nasledujúce etapy práce, v ktorých agentúra, vychádzajúc z výsledkov „pilotného projektu“, začne novú operačnú fázu a stanoví základy svojho riadneho fungovania.
Ako je uvedené v štatúte, predseda agentúry navrhol nominácie členov do dvoch rád, ktorí budú menovaní po dohode so Štátnym sekretariátom.
Rady sa stretnú, aby preskúmali strategický plán, rozpracovali operačné prostriedky a prerokovali nasledujúce priority: kalendár hodnotiacich vizitácií na základe rôznych typov inštitúcií, distribúcia smerníc, vytváranie vhodných komunikačných sietí s tými, ktorí majú o to záujem, vhodná štruktúra a fungovanie AVEPRO, formalizácia vzťahov AVEPRO s jej prípadnými teritoriálnymi členeniami a inými národnými agentúrami pre kvalitu.
Akademické inštitúcie onedlho dostanú od AVEPRO praktické návody na rozvoj vlastného systému kvality. Ten má zahrňovať:
vytvorenie vnútornej komisie pre kvalitu;
menovanie osoby zodpovednej za vnútornú komisiu;
napísanie všeobecného strategického plánu;
stanovenie prostriedkov na dosiahnutie kvality;
vytvorenie databázy.

Pred niekoľkými týždňami sa skončila vrcholná schôdzka v Leuven (28.- 29. apríla), ktorá bola venovaná zostaveniu súhrnnej správy v perspektíve roku 2010 – tento rok bol pôvodne určený pre záverečnú etapu „Bolonského procesu“ –, ale predovšetkým sa venovala vytýčeniu ďalšej etapy pre desaťročie 2010 – 2020. V záverečnom komuniké ministrov9 sa znovu zdôrazňuje téma akademickej kvality ako jedného z prioritných cieľov tohto Procesu. Osobitne, v bode 8 komuniké sa prvýkrát pojem kvalita uvádza vo vzťahu k poslaniu a cieľom vyššieho vzdelávania, s úmyslom poukázať na rôznorodosť a množstvo jednotlivých inštitúcií a rôznych akademických systémov. Táto zmienka ukazuje, že každá aktivita na podporu a overenie kvality má byť v kontexte cirkevného akademického štúdia vždy úzko spojená so špecifickou povahou a cirkevným poslaním každej inštitúcie.

Zverujeme vám tieto dôležité usmernenia určené zodpovedným za cirkevné inštitúcie. Nech sa s nimi primerane oboznámia a aplikujú ich. ďakujeme vám za vašu vzácnu službu, ktorú vykonávate a želáme vám úspešné zakončenie prebiehajúceho akademického roku.
   
    Zenon kardinál Grocholewski               
    prefekt               
           
   
    Jean-Louis Bruguès, OP
    sekretár