Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

DEKRÉT
o liturgickom kulte, ktorý sa má vzdávať
ku cti blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.


                                                                           
Katolícka cirkev rozptýlená po celej zemi uznáva výnimočný charakter blahorečenia ctihodného Jána Pavla II., v blahej pamäti, ktoré sa bude konať 1. mája 2011 pri Bazilike sv. Petra v Ríme a ktorému bude predsedať Svätý Otec Benedikt XVI. V očakávaní tejto mimoriadnej udalosti a na základe mnohých žiadostí ohľadom liturgického kultu ku cti nového blahoslaveného, v súlade so zákonom stanovenými miestami a spôsobmi, sa Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí rozhodla oznámiť, čo bolo v tejto veci rozhodnuté.
                                                        
Ďakovná svätá omša

Nariaďuje sa, že v roku nasledujúcom po blahorečení Jána Pavla II. – teda až do 1. mája 2012 – je možné sláviť na významných miestach a vo významných dňoch jednu svätú omšu na poďakovanie Bohu. Zodpovednosť za stanovenie tohto dňa alebo dní, ako aj miesta či miest zhromaždenia Božieho ľudu prináleží diecéznemu biskupovi v rámci svojej diecézy. Po zvážení miestnych potrieb a pastoračných zvyklostí sa povoľuje slávenie jednej svätej omše ku cti nového blahoslaveného v niektorú nedeľu v Cezročnom období, ako aj v deň zahrnutý v bodoch 10 – 13 Tabuľky liturgických dní.1

Analogicky v prípade rehoľných rodín je v kompetencii generálneho predstaveného poskytnúť usmernenia ohľadom týchto významných miest a dní pre celú rehoľnú rodinu.

Pokiaľ ide o svätú omšu s možnosťou spievania Glórie, berie sa vlastná kolekta ku cti blahoslaveného (viď príloha); ďalšie modlitby, prefácia, antifóny a biblické čítania sa berú zo spoločných omší duchovných pastierov, za pápeža. Ak omša pripadne na nedeľu v Cezročnom období, ako prvé čítanie sa môže zvoliť vhodný text zo spoločných čítaní na sviatky duchovných pastierov s príslušným responzóriovým žalmom, a to isté platí aj pre evanjelium.

Zapísanie nového blahoslaveného do partikulárnych kalendárov

Nariaďuje sa, aby sa do Vlastného kalendára Rímskej diecézy a diecéz Poľska zapísalo slávenie blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. na 22. októbra a slávilo sa každý rok ako spomienka.

Pokiaľ ide o liturgické texty povoľuje sa vlastná kolekta a druhé čítanie z Posvätného čítania s príslušným responzóriom (viď príloha). ďalšie texty sa berú zo spoločnej omše duchovných pastierov, za pápeža.

Čo sa týka iných vlastných kalendárov, požiadavku na zapísanie ľubovoľnej spomienky blahoslaveného Jána Pavla II. môžu zaslať na túto Kongregáciu biskupské konferencie pre svoje územie, biskup pre svoju diecézu, generálny predstavený pre svoju rehoľnú rodinu.

Zasvätenie kostola Bohu ku cti nového blahoslaveného

Zvoliť si blahoslaveného Jána Pavla II. za titul (patróna) kostola si vyžaduje povolenie Apoštolskej stolice (porov. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda č. 4), s výnimkou toho, ak je jeho slávenie už zapísané v partikulárnom kalendári: v tom prípade sa povolenie nepožaduje a blahoslavenému, ktorý je titulárom (patrónom) kostola, je vyhradený stupeň sviatku (porov. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notificatio de cultu Beatorum, 21. máj 1999, č. 9).

(Toto platí) napriek všetkému, čo by s tým bolo v rozpore.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 2. apríl 2011.

Antonius Card. Cañizares Llovera
prefekt

+ Iosephus Augustinus Di Noia, OP
arcibiskup a sekretár

----

1. Tabuľka liturgických dní sa nachádza na začiatku každého zväzku Liturgie hodín – tabuľka v direktóriu je len akýmsi výňatkom, ktorý v žiadnom prípade nie je kompletný a ani oficiálny na používanie v liturgii