Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS

 

Vo Vatikáne, 3. apríla 2009


Prot. N. 20090980

Vaša Eminencia/Excelencia,

16. marca t.r. počas audiencie pre členov Kongregácie pre klérus, ktorí sa zišli na plenárnom zasadaní, Svätý Otec Benedikt XVI. s radosťou oznámil svoj úmysel, „napomôcť úsilie kňazov o duchovnú dokonalosť, od ktorej predovšetkým závisí účinnosť ich služby“ tým, že vyhlási mimoriadny Rok kňazov, ktorý sa začne  19. júna t.r., na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a bude trvať do 19. júna 2010. Na tento rok pripadne aj 150. výročie smrti svätého farára z Arsu, Jána Máriu Vianneya, ktorý bol opravdivým príkladom pastiera v službe Kristovmu stádu (porov. príhovor Svätého Otca).
Rok kňazov preto predstavuje dôležitú príležitosť, aby sme sa s veľkým obdivom zahľadeli na dielo Pána, ktorý „v tú noc, keď bol zradený“ (1 Kor 11, 23), ustanovil služobné kňazstvo a neoddeliteľne ho spojil s Eucharistiou, vrcholom a prameňom života pre celú Cirkev. Bude to rok, počas ktorého budeme znovu objavovať krásu a dôležitosť kňazstva a všetkých vysvätených služobníkov a priblížime tieto skutočnosti celému svätému Božiemu ľudu: zasväteným mužom i ženám, kresťanským rodinám, trpiacim, ale predovšetkým mladým, ktorí sú citliví na veľké ideály, prežívané s opravdivým elánom a vytrvalou vernosťou.
Týmto smerom sa uberá aj téma „Vernosť Krista, vernosť kňaza”, ktorú na tento rok vhodne zvolil Svätý Otec a ktorá má poukazovať na absolútny primát milosti – „My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ ( 1 Jn 4, 19) a zároveň na nevyhnutný slobodný súhlas vychádzajúci zo srdca milujúceho, majúc na pamäti, že meno lásky v horizonte času je „vernosť“.
Ako môže Vaša Eminencia/Excelencia vidieť, ide o významnú príležitosť na teologicko-duchovné prehĺbenie a tiež na prehĺbenie pastoračného poslania, ktoré bude užitočné predovšetkým pre samotných kňazov, pozvaných obnoviť si vedomie vlastnej identity, z čoho následne vyplynie posilnenie ich misijného zápalu, ktorý vychádza z Božej blízkosti, z „prebývania“ s Pánom. Pastoračná plodnosť sa vzťahuje na každé prostredie a každú osobu v Cirkvi, s osobitným zameraním na nevyhnutné a prioritné podporovanie povolaní k sviatostnému kňazstvu.
Rok kňazov bude otvorený na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, a to slávením vešpier 19. júna, ktorým bude predsedať Svätý Otec. Pri tejto príležitosti bude do Vatikánu prenesená aj relikvia srdca sv. Jána Máriu Vianneya, toho srdca, ktoré bilo v súzvuku s božským srdcom Dobrého Pastiera. Bolo by vhodné, aby sa podobné slávenie naplánovalo v každej katedrále, pútnickej svätyni, či vo význačnom chráme jednotlivých cirkevných provincií, aby sa kňazi a veriaci spoločne mohli pripojiť k modlitbe.
________________________
Eminenciám/Excelenciám
Diecéznym biskupom
Počas Roku kňazov sa budú z času na čas prostredníctvom obvyklých komunikačných prostriedkov a predovšetkým cez internetovú stránku tejto kongregácie (www.clerus.org) zverejňovať rôzne udalosti a ponúkať užitočné pomôcky na prípravu stretnutí, duchovných cvičení, modlitieb, kongresov a rôznych iných iniciatív, ktoré je možné naplánovať so skutočnou pastoračnou tvorivosťou.
Nejde o nejakú navonok veľkolepú udalosť, ale ide predovšetkým o prežitie vnútornej obnovy v radostnom znovuobjavení vlastnej identity, bratského vzťahu medzi kňazmi a sviatostného vzťahu s vlastným biskupom. Poduajtia sa budú konať predovšetkým v jednotlivých cirkevných provinciách a v inštitútoch, ktoré do nich prináležia.
V tomto zmysle bude vhodné Rok kňazov náležite zviditeľniť v masmédiách – predovšetkým v katolíckych – pozorne dbajúc o to, aby sa kňazské povolanie predstavovalo celostne a nie iba parciálne.
Okrem presbyterov, jednotlivých kňazov a farností, bude dobré zapojiť aj inštitúty kňazskej formácie, združenia a hnutia, v ktorých je veľa mladých, a tiež katolícke školy všetkých typov a stupňov, kláštory, inštitúty zasväteného života a všetky cirkevné spoločenstvá, ktoré podľa vlastných podmienok a vlastnej charizmy môžu ponúknuť cenný príspevok k Roku kňazov. Na záver roka sa bude konať Svetový deň kňazov, ktorý vyvrcholí v Ríme na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v r. 2010 za prítomnosti Svätého Otca.
V zmienenom príhovore Svätý Otec pripomenul: „Zdá sa tiež naliehavé, aby kňazi znovu nadobudli  vedomie, podnecujúce ich k tomu, aby boli identifikovateľní a rozpoznateľní jednak na základe svojej viery, osobných čností, ale aj podľa svojho obleku a boli prítomní v prostredí kultúry a lásky, ktoré je odjakživa centrom poslania Cirkvi“. V tomto zmysle Vám odporúčame, aby ste sa postarali o „prítomnosť“ kňazov v každom prostredí misijného pôsobenia Cirkvi, idúc v ústrety tým, ktorí – hoci boli pokrstení – neboli zatiaľ dostatočne evanjelizovaní.
Sme si istí, že Vaša Eminencia/Excelencia v srdečnom duchu kolegiálneho bratstva podporí uskutočnenie každej vhodnej iniciatívy a napomôže tak účinnejšie a plodnejšie slávenie Roku kňazov. Využívam zároveň túto príležitosť, aby som Vám znovu prejavil svoju hlbokú úctu a ostávam s pozdravom.


Kardinál Cláudio Hummes
Prefekt


+ Mauro Piacenza
Arcibiskup tit. viktoriánsky
Sekretár