Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Protokol číslo : 393/17/I     
 
Najsvätejší Otče,
 
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, v mene biskupov tejto konferencie, ktorí sa zhromaždili  v dňoch 6. a 7. marca 2017 na plenárnom zasadnutí v obci Čičmany v Nitrianskej diecéze, vyjadruje Tvojej Svätosti prejav hlbokej úcty a poslušnosti ako vlastnej, tak aj všetkých biskupov a časti Božieho ľudu jemu zverenej a pokorne žiada, aby boli obdarené odpustkami nábožne recitované modlitby s názvom „Korunka Božieho milosrdenstva“.
 
Dňa 3. apríla 2017
 
Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak: 
- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz. 
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok,  pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených”.
V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné. 
Toto ustanovenie má trvalú platnosť, aj bez zverejnenia Apoštolského listu vo forme „breve”.
Akékoľvek opačné ustanovenie nie je prekážkou.
 
 
MAURO KARDINÁL PIACENZA
Najvyšší penitenciár
                                                                                                                                                 
KRYŠTOF NYKIEL
Regent