Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí


[Príloha dekrétu]


Prot. N. 155/20
 
 
 
DEKRÉT
 
o pridaní osobitného úmyslu do Slávnostnej modlitby veriacich pri slávení utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok len v roku 2020
 
 
Slávenie utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok je tohto roku zvlášť poznačené strašnou pandémiou, ktorá zasiahla celý svet.
 
Veď v deň, keď sa slávi umučenie a vykupiteľská smrť Ježiša Krista na kríži, ktorý ako nevinný baránok vzal na seba utrpenie a hriechy sveta, Cirkev pozdvihuje k Bohu, všemohúcemu Otcovi, svoje prosby za celé ľudstvo a zvlášť za tých, ktorí trpia najviac, pričom s vierou očakáva radosť zo zmŕtvychvstania svojho Ženícha.
 
Preto táto Kongregácia na základe právomocí udelených Najvyšším veľkňazom FRANTIŠKOM, využívajúc možnosť, ktorú poskytuje Rímsky misál diecéznemu biskupovi v prípade dôležitého verejného záujmu, predkladá modlitbu na osobitný úmysel, ktorá sa má pridať do Slávnostnej modlitby veriacich pri spomínanom slávení, aby modlitby tých, ktorí ho vzývajú vo svojom súžení mohli dôjsť k Bohu Otcovi, a aby tak všetci mohli zakúsiť, aj keď v nepriaznivej situácii, radosť z jeho milosrdenstva.
 
K tomuto dekrétu pripájame text úvodnej výzvy a samotnej modlitby.
 
Akékoľvek opačné ustanovenia strácajú platnosť.
 
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, dňa 30. marca 2020.
 
 
 
 
kardinál Robert Sarah
prefekt
 
 
 
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár


[Príloha dekrétu]