Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
PÁPEŽSKA RADA PRE VÝKLAD ZÁKONOV
 
Prot. N. 16359/2018
Vatikán, 13. VI. 2018
 
Vaša Excelencia,
týmto odpovedám na list č. 378/2018 z 1. mája, ktorým ste žiadali názor tejto Pápežskej rady na kompetenciu ordinára a vojenských kaplánov ohľadom manželstva a menovania východného ženatého kňaza do úradu generálneho či biskupského vikára.
 
Po pozornom preskúmaní vyššie uvedených otázok si dovoľujem oznámiť Vám nasledovné.

Nemajúc k dispozícii Štatúty vojenského ordinariátu Slovenskej republiky, úsudok nášho Dikastéria sa zakladá na nariadeniach dvoch Kódexov, CIC a CCEO a na Apoštolskej konštitúcii Spirituali militum curae z 24. apríla 1986 (SMC).

Ako je známe, vojenský ordinár má práva a povinnosti diecézneho biskupa (por. SMC, čl. II, § 1). Jeho jurisdikcia nad osobami, ktoré patria do vojenského ordinariátu je osobná, aj mimo národných hraníc, riadna na internom i externom fóre, a vlastná, avšak kumulatívna s jurisdikciou diecézneho biskupa (por. SMC, čl. IV).

Vojenskí kapláni majú práva a povinnosti v oblasti, ktorá im je určená a vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú im zverení (por. SMC, čl. VII), aj keď sú tieto práva a povinnosti vykonávané kumulatívne s miestnym farárom (por. SMC, čl. IV).

Mocou svojho úradu vojenský ordinár a vojenský kaplán asistujú platne pri uzatváraní manželstva tých, z ktorých aspoň jeden uzatvárajúci je jeho podriadeným v oblasti jeho jurisdikcie (por. kán. 1110 CIC).

Podľa vyššie spomenutých usmernení a z kán. 1110 CIC vyplýva, že vojenský kaplán môže platne asistovať pri uzatváraní manželstva tých, z ktorých aspoň jeden sobášiaci sa je jeho podriadený aj na miestach nepatriacich do priestoru, ktorý mu je určený.

SMC udeľuje tieto fakulty kaplánom ordinariátov, bez zúžení, ktoré by sa vzťahovali na ich obrad. Z toho vyplýva, že ich treba považovať za rovnako aplikovateľné tak kaplánmi latinskými ako i východnými.

Ohľadom menovania východného ženatého kňaza do úradu generálneho či biskupského vikára, usmernenia SMC, čl. XIII, 2 a CIC neudávajú žiadne obmedzenie v tejto otázke.

Avšak, vzhľadom na to, čo je naznačené v kán. 247 § 2 CCEO a vzhľadom na nedostatočnú jasnosť o norme, ktorá by sa mala na takýto prípad aplikovať, sa javí vhodné vložiť do štatútov Ordinariátu všeobecné predvídanie spomenutej praxe alebo ak sa to zdá dostačujúcim, žiadať za každým dišpenz od Svätej Stolice.

S nádejou, že som poskytol užitočný názor, využívam túto príležitosť, aby som Vás s úctou pozdravil.
 
Vašej Excelencii oddaný v Pánovi

+ Filippo Iannone, OC.
predseda

+ Juan Ignacio Arrieta
sekretár